Διαδικασία : 2016/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0320/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0320/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0090

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 534kWORD 136k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.750v01-00
 
B8-0320/2016

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία  (2016/2568(RSP))


Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Sebastià εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία  (2016/2568(RSP))  
B8-0320/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ερυθραία και ειδικότερα εκείνα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία και την περίπτωση του κ. Dawit Isaak,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 14ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1862 και 1907 του 2009 και την απόφαση 2244 του 2015 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού, της 23ης Ιουνίου 2010, όπως αναθεωρήθηκε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1993 μετά από δεκαετίες πολέμου κατά της Αιθιοπίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1998 ξέσπασε νέος πόλεμος μεταξύ της Ερυθραίας και της Αιθιοπίας για την οριοθέτηση των συνόρων τους, προκαλώντας πάνω από 100.000 θύματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιτροπή Συνόρων Ερυθραίας – Αιθιοπίας (EEBC), υπό την αιγίδα του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου, εξέδωσε απόφαση σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων των δύο χωρών το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή απορρίφθηκε από την Αιθιοπία, αλλά έγινε δεκτή από την Ερυθραία, γεγονός που οδήγησε σε αδιέξοδο και συνέχιση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2012, δυνάμεις της Αιθιοπίας πραγματοποίησαν επιθέσεις στο εσωτερικό της Ερυθραίας σε εικαζόμενες βάσεις του Επαναστατικού Δημοκρατικού Μετώπου της Αφάρ (ARDUF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία ισχυρίστηκε ότι προέβη σε αντίποινα για την απαγωγή και δολοφονία μιας ομάδας ευρωπαίων τουριστών, τον Ιανουάριο του 2011 στην αιθιοπική περιφέρεια Αφάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει αντίποινα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Ερυθραίας, Isaias Afewerki, έχει εγκαθιδρύσει ένα δρακόντειο ολοκληρωτικό καθεστώς στη χώρα, χωρίς Σύνταγμα, με παντελή απουσία του κράτους δικαίου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, χωρίς θρησκευτική ελευθερία, χωρίς εκλογικές διαδικασίες, με μαζικής κλίμακας αυθαίρετες κρατήσεις σε συνθήκες απομόνωσης, βασανιστήρια και μια στρατιωτική θητεία που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει ως δουλεία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την τεταμένη κατάσταση ασφάλειας μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ερυθραία διαπίστωσε ότι οι παραβιάσεις στους τομείς των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών βασανιστηρίων και της σεξουαλικής δουλείας), η στρατιωτική θητεία ως μορφή δουλείας, η καταναγκαστική εργασία και η πολιτική «πυροβολώ για να σκοτώσω» («shoot-to-kill») στα σύνορα ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις εκ μέρους της Ερυθραίας των ουσιωδών και θεμελιωδών διατάξεων της Συμφωνίας του Κοτονού όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ ουδέποτε άρχισε διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 96, παρά τις σχετικές εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, η ΕΕ αποκατέστησε το αναπτυξιακό της πρόγραμμα για την Ερυθραία, και υπέγραψε πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ενέκριναν ομόφωνα αυτό το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το είχε απορρίψει·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΕΥΕΔ, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ στην Ερυθραία αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου και της εποπτείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η απουσία εθνικού προϋπολογισμού, στατιστικής υπηρεσίας ή ελεγκτικού φορέα, η απουσία ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας, η έλλειψη ικανότητας των θεσμικών οργάνων της χώρας, η απουσία κάθε οικονομίας πλην εκείνης που έχει εγκριθεί από τον στρατό, η αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία ελέγχεται από τη στρατιωτική ηγεσία, η ασταθής περιφερειακή κατάσταση και οι επιπτώσεις της στην εσωτερική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην πρόσβαση στο εσωτερικό της χώρας, ο περιορισμένος αριθμός των αναπτυξιακών φορέων και η προσέγγιση της χώρας υποδοχής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία είχε υποσχεθεί στην ΕΕ ότι θα συντόμευε τη στρατιωτική θητεία στους 18 μήνες, αλλά τώρα ανήγγειλε ότι θα συνεχίσει την πολιτική της για επ’αορίστον στράτευση, αυξάνοντας παράλληλα το μικρό επίδομα για τους κληρωτούς κατά 700%, υπόσχεση η οποία δόθηκε αμέσως μετά την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, του νάκφα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρητές του ΟΗΕ ζητούν «δέουσα επιμέλεια, παρακολούθηση και πλήρη εποπτεία της διασποράς μεγάλων ποσών βοήθειας στην Ερυθραία», δεδομένου ότι, ειδάλλως, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η ενίσχυση να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση εξεγέρσεων σε ολόκληρη την περιοχή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι οργανισμοί βοήθειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά τη θέσπιση νόμου από το καθεστώς, τον Μάιο του 2005, με σκοπό τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία, ένα από τα δεκαπέντε φτωχότερα έθνη, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την εξωτερική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς χορηγοί εκτός της ΕΕ έχουν μειώσει σημαντικά τις συνεισφορές τους λόγω του καταστροφικού ιστορικού του καθεστώτος της Ερυθραίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αντίληψης ότι αποτελεί περιφερειακό ταραχοποιό και των τεράστιων δυσκολιών που ενυπάρχουν στην υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων βοήθειας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, 300.000 και πλέον Ερυθραίοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2000, επί πληθυσμού που υπολογίζεται σε 6,3 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι περίπου 5.000 Ερυθραίοι εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε μήνα, φαινόμενο που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, πάνω από 30.000 Ερυθραίοι κάθε έτος κατέφυγαν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014, στο 61% των υποθέσεων ασύλου χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 27% των αιτούντων έλαβαν επικουρική προστασία, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της δίωξης στην Ερυθραία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Σινά, η εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων, που περιλαμβάνει σοβαρά βασανιστήρια, αποτελεί την αιτία πολυάριθμων δολοφονιών και εξαφανίσεων απαχθέντων Ερυθραίων προσφύγων, ενώ οι επιζώντες, που υποφέρουν από σοβαρά ψυχικά τραύματα, δεν έχουν λάβει καμία φροντίδα και υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί απόλυτη ατιμωρησία καθόσον οι υπεύθυνοι δεν έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς επεκτείνει τον ολοκληρωτικό έλεγχό του και στη διασπορά της Ερυθραίας, αποσπώντας κεφάλαια από τα μέλη της μέσω της επιβολής φόρου ύψους 2% επί των εισοδημάτων των εκπατρισθέντων, κατασκοπεύοντάς τους και στοχοποιώντας μέλη της οικογένειας τους που παραμένουν στην Ερυθραία λόγω υποτιθέμενων αξιόποινων πράξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, τη Σουηδία και τη Γερμανία, διαπιστώθηκε ότι διερμηνείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις για τη χορήγηση ασύλου συνδέονταν με το καθεστώς της Ερυθραίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρημο του Σινά διακινητές κρατούν ως ομήρους ή κακοποιούν αιτούντες άσυλο και μετανάστες, κυρίως από την Ερυθραία και άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σε διάφορες τοποθεσίες για εβδομάδες ή μήνες μέχρις ότου οι συγγενείς τους που διαμένουν στο εξωτερικό καταβάλουν λύτρα για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ σπανίως χορηγεί άσυλο στους Ερυθραίους πρόσφυγες στερώντας τους, ως εκ τούτου, το δικαίωμα προστασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Ερυθραίας εφαρμόζει την πολιτική «πυροβολώ για να σκοτώσω» («shoot-to-kill») στα σύνορά της κατά των πολιτών που εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα στρατιωτικοί και συνοριακοί φύλακες εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΕ – Ερυθραίας προβλέπει την ανάπτυξη ικανοτήτων του δικαστικού σώματος και την ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη της διαδικασίας του Χαρτούμ για την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του 1997 δεν εφαρμόστηκε ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο πρόεδρος ανέλαβε τη δέσμευση για τη σύνταξη νέου Συντάγματος, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα μόνο νόμιμο πολιτικό κόμμα, το Λαϊκό Μέτωπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (PFDJ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άλλα πολιτικά κόμματα απαγορεύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Freedom House, το PFDJ και ο στρατός είναι στην πράξη οι μοναδικοί φορείς με πολιτική σημασία στην Ερυθραία, και οι δύο οντότητες υπάγονται αυστηρά στον πρόεδρο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Afewerki ανέβαλε επ’ αόριστον τις δημοκρατικές εκλογές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2001, 15 επιφανείς κυβερνητικές και κομματικές προσωπικότητες (γνωστοί πλέον ως G-15) αμφισβήτησαν το ολοένα και πιο κατασταλτικό πολιτικό περιβάλλον στην Ερυθραία, επικρίνοντας την ηγεσία του προέδρου και απαιτώντας την εφαρμογή του εθνικού Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αμφισβήτηση αναφέρθηκε και σχολιάστηκε εκτεταμένα στον —εκείνη την εποχή— διαρκώς πιο κατηγορηματικό ανεξάρτητο Τύπο·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έντεκα μελών της ομάδας G-15, καθώς τα άλλα τέσσερα κατάφεραν να διαφύγουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε κρατούνται σε συνθήκες απομόνωσης χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο και τις συνθήκες κράτησής τους ή την κατάσταση της υγείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται πως ορισμένα από τα μέλη της G-15 πέθαναν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή τους, συνελήφθησαν δέκα ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου του Σουηδοερυθραίου δημοσιογράφου Dawit Isaak, ενώ απαγορεύτηκε η λειτουργία οκτώ ανεξάρτητων εφημερίδων με την αιτιολογία ότι συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακολούθησε περαιτέρω βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων μεταξύ του ανεξάρτητου Τύπου και των σπουδαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι ανύπαρκτη, με την Ερυθραία να είναι τελευταία στην κατάταξη του δείκτη ελευθερίας του τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, τα τελευταία οκτώ χρόνια, και να αποτελεί τη μεγαλύτερη φυλακή της Αφρικής για το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης, με τη φυλάκιση 16 δημοσιογράφων το 2015·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο πρέσβης της Ιταλίας, κ. Antonio Bandini, υπέβαλε έγγραφο διαμαρτυρίας στις αρχές μετά την καταστολή του 2001 και απελάθηκε αμέσως·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της G-15 τέθηκε υπόψη της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, η οποία έκρινε ότι η σύλληψη των έντεκα κυβερνητικών αξιωματούχων το 2001 και η συνεχιζόμενη φυλάκιση τους αποτελεί παράβαση του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση παρότρυνε την Ερυθραία να απελευθερώσει αμελλητί τους 11 κρατούμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας απάντησε στην έκθεση ότι η καθυστέρηση στην προσαγωγή των κρατουμένων ενώπιον της δικαιοσύνης ήταν απλά θέμα τυπικής διαδικασίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν πρόσβαση στα σωφρονιστικά καταστήματα παρά μόνο σε μία υπέργεια φυλακή στην Ασμάρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπόλοιπα (άνω των 200) σωφρονιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν απρόσιτα, και σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, βασανίζονται, παραμένουν σε συνθήκες απομόνωσης, και κρατούνται σε υπόγειους σκοτεινούς χώρους ή εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς σε εξαιρετικά απάνθρωπες συνθήκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχοντας τεθεί υπό κράτηση εν συνεχεία αυθαίρετων συλλήψεων και χωρίς να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικαστήριο ή δίκαιη δίκη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ερυθραίας δεν έχουν απελευθερώσει τον Dawit Isaak, παρά τα δύο εντάλματα habeas corpus, η παραλαβή των οποίων δεν έχει αναγνωριστεί από τις αρχές·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Ερυθραίας δεν έχει συνεδριάσει από το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ασκεί τις εξουσίες της αποκλειστικά με διατάγματα, και αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικές πολιτικές που εγκρίνονται από την κυβέρνηση, περιλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν σοβαρά τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, δεν ενσωματώνονται στη νομοθεσία και απλώς «ανακοινώνονται» από τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ή σε μηνύματα που διαβιβάζονται από τις τοπικές αρχές, με όλες τις αμφισημίες που συνεπάγεται αυτή η πρακτική·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δράση της κοινωνίας των πολιτών έχει περιοριστεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, το 1993 το κυβερνών κόμμα αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητες του Περιφερειακού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανάπτυξη — της πρώτης εθνικής ΜΚΟ της Ερυθραίας, που δημιουργήθηκε το 1992 — αφού διοργάνωσε διάσκεψη με θέμα «Πολιτική για τις ΜΚΟ, πολυμερής πολιτική και αγροτικές πιστώσεις στην Ερυθραία» και προσέλαβε εκατοντάδες ανεξάρτητους παρατηρητές προκειμένου να παρακολουθήσουν το δημοψήφισμα του Απριλίου 1993 για την ανεξαρτησία της Ερυθραίας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 απαγορεύτηκε η λειτουργία του Πανεπιστημίου της Ασμάρα, του μοναδικού πανεπιστημίου της Ερυθραίας, μετά από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται υπό στρατιωτικό έλεγχο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση έχει καταδικάσει τις κρατήσεις στην Ερυθραία για παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σώμα δεν είναι ανεξάρτητο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστές διορίζονται, μετατίθενται και απολύονται ανάλογα με τη βούληση του προέδρου, και υπόκεινται σε επιρροή και καθοδήγηση των ενεργειών τους·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1996 το καθεστώς συγκρότησε Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο αποτελείται από ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους που διορίζονται απευθείας από τον πρόεδρο για την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες ενέχονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που κατηγορούνται για διαφθορά, διασπάθιση δημόσιου χρήματος και άλλα αδικήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της μη ανεξαρτησίας του από την εκτελεστική εξουσία, της απουσίας καταρτισμένου προσωπικού και των εχεγγύων δίκαιης δίκης, το Ειδικό Δικαστήριο κατέστη γρήγορα ένα μέσο καταστολής των αντιφρονούντων και των επικριτών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2002, η κυβέρνηση της Ερυθραίας καθιέρωσε την «Εκστρατεία Ανάπτυξης Warsai Yikealo» στο πλαίσιο της οποίας παρατείνεται επ’ αόριστον η στρατιωτική θητεία και απαιτείται όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές να λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση καθώς και να ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους και να δίνουν τις απολυτήριες εξετάσεις τους σε στρατόπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται στους νεαρούς μαθητές να επικοινωνούν με γονείς ή συγγενείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την εθνική άμυνα, οι κληρωτοί αναγκάζονται να εργαστούν στη γεωργία, στην οδοποιία ή στα ορυχεία χωρίς επαρκή οικονομική αντιστάθμιση και σε συνθήκες οιονεί δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ πιθανή η σύνδεση μεταξύ της εν λόγω στρατιωτικής θητείας και των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων από την Ερυθραία · λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ερυθραία ανέφερε πολλές περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας, μεταξύ άλλων προς όφελος καναδικής εξορυκτικής εταιρείας·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Ερυθραίας έχουν διεγείρει το ενδιαφέρον επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση τους·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική της τιμωρίας των μελών της οικογένειας για τη συμπεριφορά συγγενούς είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ερυθραία·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών επικρατούν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες όχι μόνο διατρέχουν εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο σεξουαλικής βίας στον στρατό και στα στρατόπεδα εκπαίδευσης, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, όπου οι πράξεις βίας κατά των γυναικών διαπράττονται σε περιβάλλον ατιμωρησίας·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 89% των κοριτσιών στην Ερυθραία έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ,τον Μάρτιο του 2007, η κυβέρνηση εξέδωσε διακήρυξη με την οποία κατέστησε τον ΑΓΓΟ έγκλημα, απαγόρευσε την πρακτική και χρηματοδότησε εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτροπή της κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες και κορίτσια πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα σε συνθήκες ένδειας, χωρίς οποιοδήποτε μέσο επιβίωσης, δεδομένου ότι στην Ερυθραία εξαρτώνται από δελτία τροφίμων τα οποία δεν λαμβάνουν πλέον όταν δεν είναι παρόντα τα αρσενικά μέλη της οικογένειάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών με βάση τον σεβασμό του δικαιώματος στη ζωή γίνεται σεβαστή ως λόγος παροχής διεθνούς ασύλου·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία αποτελείται κυρίως από την παραδοσιακή γεωργία αυτοσυντήρησης, με χρόνια προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας και μια άτυπη οικονομία που ελέγχεται από το PFDJ όπου γίνονται συναλλαγές σε σκληρό νόμισμα μέσα από ένα αδιαφανές δίκτυο επιχειρηματικών φορέων που υπάγονται σε διάφορες δικαιοδοσίες·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης 189 χωρών από την Παγκόσμια Τράπεζα για το 2015 όσον αφορά την «ευκολία του επιχειρείν»·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2008, δυνάμεις της Ερυθραίας διέσχισαν τα σύνορα με το Τζιμπουτί και κατέλαβαν την περιοχή Ras Doumeira, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα στρατιώτες του Τζιμπουτί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία απέσυρε τα στρατεύματά της μόνο μετά την πάροδο δύο ετών·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επέβαλε κυρώσεις στην Ερυθραία τον Δεκέμβριο του 2009, μεταξύ των οποίων εμπάργκο όπλων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ορισμένων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων της χώρας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης στήριξης της Ερυθραίας σε ορισμένες περιφερειακές ένοπλες ομάδες που επιχειρούν να ανατρέψουν περιφερειακές κυβερνήσεις, ιδίως στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2015, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαίωσε το εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με παρατηρητές του ΟΗΕ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν στρατιωτική παρουσία στην Ερυθραία στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το PFDJ ελέγχει και παρακολουθεί τους πρόσφυγες και τις κοινότητες της διασποράς μέσω των πρεσβειών, οι οποίες εμπλέκονται στην εκβιαστική απόσπαση χρημάτων με τον «φόρο της διασποράς» και με τις «εθελοντικές» συνεισφορές ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες όπως είναι η χορήγηση εγγράφων ταυτοποίησης, διαβατηρίων, πιστοποιητικών γέννησης και των βασικών έγγραφων από τα οποία ενδέχεται να εξαρτώνται οι πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης περί των Διπλωματικών Σχέσεων, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να σταματήσουν την πρακτική της εκβιαστικής απόσπασης χρημάτων σε απόφαση του 2009 και σε μεταγενέστερες αποφάσεις·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρεσβείες συμμετέχουν σε εκστρατεία με στόχο την υπονόμευση του έργου της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, υποχρεώνοντας μέλη της διασποράς και της προσφυγικής κοινότητας της Ερυθραίας να υπογράφουν έγγραφα που δηλώνουν ότι πραγματοποίησαν εθελοντικά την στρατιωτική τους θητεία και ότι είναι οικονομικοί πρόσφυγες·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ερυθραία στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ, στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών καθώς και στην Ομάδα Παρακολούθησης του ΟΗΕ για την Ερυθραία και τη Σομαλία·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το PFDJ έχει δημιουργήσει ένα ευρύ διεθνές δίκτυο πληροφοριοδοτών μέσω των τμημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας του, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους «εχθρούς», και εμπλέκεται στο παράνομο εμπόριο και την εκβιαστική απόσπαση χρημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απέλαση ενός Ερυθραίου διπλωμάτη από τη Σουηδία το 2015·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτες της οργάνωσης νεολαίας του PFDJ στις Κάτω Χώρες έχουν κινήσει νομικές διαδικασίες κατά ακαδημαϊκών, μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικών οργάνων της χώρας, με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας στην Ασμάρα, κατά πάσα πιθανότητα με στόχο τη φίμωση των επικριτών του καθεστώτος·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινότητες των προσφύγων στις γειτονικές και άλλες χώρες βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη συνεχή παρακολούθηση του καθεστώτος της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός της Ερυθραίας απαγάγει πρόσφυγες από γειτονικές ή φίλιες χώρες και τους επιστρέφει στην Ερυθραία, και ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που εγκαταλείπουν τη χώρα αυξάνεται ενώ οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν έλλειψη ασφάλειας, προστασίας και στήριξης σε ορισμένες χώρες μετά τη διαφυγή τους και ζουν με τον συνεχή φόβο αντιποίνων·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Ερυθραίοι πρόσφυγες από το Ισραήλ απελαύνονται εκουσίως στη Ρουάντα και την Ουγκάντα, αλλά δεν λαμβάνουν άσυλο στις χώρες αυτές, και διακινούνται στο Νότιο Σουδάν, όπου φυλακίζονται για παράνομη διέλευση των συνόρων, ή στο Σουδάν και στη Λιβύη, όπου πολλοί πέφτουν στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την καταστροφική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και την παντελή απουσία κράτους δικαίου και ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης·

2.  υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της Ερυθραίας που απορρέουν από τη Συμφωνία του Κοτονού να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου·

3.  καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των εν λόγω αρχών από την Ερυθραία, στις οποίες συγκαταλέγονται τα βασανιστήρια, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις, οι κρατήσεις σε συνθήκες απομόνωσης χωρίς δίκη ή απαγγελία κατηγοριών, η πολιτική «πυροβολώ για να σκοτώσω» («shoot-to-kill») στα σύνορά της, καθώς και ένα σύστημα επιστράτευσης που προσομοιάζει με δουλεία·

4.  καλεί την Ερυθραία να σέβεται και να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών της, μεταξύ άλλων την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι, να επιτρέψει τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης αμελλητί, να επιτρέψει στους εξόριστους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επιστρέψουν στη χώρα, να απελευθερώσει άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, να άρει τον περιορισμό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και να εφαρμόσει τις λοιπές συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που περιέχονται στην Καθολική Περιοδική Εξέταση του 2014 για το Κράτος της Ερυθραίας·

5.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κράτηση, χωρίς απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή νομικό σύμβουλο — από τις 18 Σεπτεμβρίου 2001— μιας ομάδας 11 προεξεχόντων μελών του Κοινοβουλίου της Ερυθραίας και του Λαϊκού Μετώπου για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη καθώς και — από τις 23 Σεπτεμβρίου 2001 — δέκα ανεξάρτητων δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων του Dawit Isaak, πολίτη της Ερυθραίας και της ΕΕ·

6.  ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση της Ερυθραίας να απελευθερώσει αμελλητί και άνευ όρων τους εν λόγω κρατουμένους, καθώς και άλλους κρατουμένους που κρατούνται για τις πολιτικές τους απόψεις, και ζητεί να δημοσιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται οι κρατούμενοι και να τους επιτραπεί η επικοινωνία με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, μεταξύ άλλων για ανθρωπιστικούς λόγους·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να διασφαλίσει την ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα για όσους κρατούνται, και να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές, μεταξύ άλλων με την απαγόρευση της χρήσης υπόγειων κελιών και εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς για τους κρατούμενους, τον τερματισμό της χρήσης μυστικών κέντρων κράτησης και μυστικών δικαστηρίων καθώς και της πρακτικής της κράτησης σε συνθήκες απομόνωσης, και να επιτρέψει την τακτική πρόσβαση των φυλακισμένων σε συγγενείς, δικηγόρους, ιατρικό προσωπικό, και άλλες αρμόδιες και εξουσιοδοτημένες αρχές και φορείς·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να θέσει τέρμα στο σύστημα επ’ αόριστον στρατιωτικής θητείας με την αποστράτευση των κληρωτών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δεκαοκτάμηνη θητεία τους και την ουσιαστική εξάλειψη της πρακτικής να επιβάλλεται αναγκαστική εργασία στους κληρωτούς μετά την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, να προβλεφθεί η αντίρρηση συνειδήσεως, καθώς και να καταργηθεί η υποχρέωση των μαθητών να διανύουν το τελευταίο έτος σχολικής φοίτησης σε στρατόπεδο εκπαίδευσης·

9.  σημειώνει τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ερυθραία σχετικά με την καταναγκαστική εργασία προς όφελος διεθνών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι τούτο καταδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  ζητεί να επιτρέπεται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να λειτουργούν στην Ερυθραία χωρίς φόβο ή εκφοβισμό, και απευθύνει έκκληση για τη διευκόλυνση της πλήρους υλοποίησης του Στρατηγικού Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την περίοδο 2013-2016, το οποίο υπεγράφη από την κυβέρνηση της Ερυθραίας και τον ΟΗΕ στις 28 Ιανουαρίου 2013·

11.  προτρέπει τον πρόεδρο Afewerki να εφαρμόσει το Σύνταγμα, το οποίο συντάχθηκε εν συνεχεία ολοκληρωμένης διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών και έχει εγκριθεί·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της χώρας για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ)· καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει γενικά την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων με τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως είναι οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και οι αναγκαστικοί γάμοι, και να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας·

13.  καλεί την κυβέρνηση να θέσει τέλος σε πολιτικές «ενοχοποίησης λόγω σχέσης με ορισμένα πρόσωπα» που στοχοποιούν τα μέλη της οικογένειας όσων αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία, επιχειρούν να διαφύγουν από την Ερυθραία ή δεν καταβάλλουν το 2% του φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση στους εκπατρισθέντες πολίτες της·

14.  αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της πολιτικής «ανανεωμένης δέσμευσης» που έχει υιοθετήσει η ΕΕ έναντι της Ερυθραίας· σημειώνει ότι η πολιτική δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν έχει απελευθερωθεί ούτε ένας πολιτικός κρατούμενος, ούτε καν ο Dawit Isaak, και δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με το «Εθνικό Ενδεικτικό πρόγραμμα» που συνήφθη πρόσφατα μεταξύ ΕΕ και Ερυθραίας αγνοήθηκαν παντελώς από την Επιτροπή και το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι οι προβληματισμοί αυτοί αφορούν κυρίως την έκταση και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς της Ερυθραίας, το πλήθος ενδείξεων ότι ενδιαφέρεται ελάχιστα για την ευημερία των πολιτών του, την έλλειψη αξιοπιστίας του καθεστώτος ως εταίρου αναπτυξιακής συνεργασίας, τη διάχυτη διαφθορά και την σχεδόν απόλυτη αδιαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, καθώς και τον κίνδυνο κατάχρησης των κονδυλίων του ΕΤΑ για τη διαχείριση της μετανάστευσης· ζητεί να ανασταλεί αμελλητί η συνεργασία υπό το πρίσμα της πλέον πρόσφατης ανακοίνωσης της Ερυθραίας ότι θα διατηρήσει την πρακτική της επ’ αόριστον στράτευσης που προσομοιάζει με δουλεία·

15.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία οποιουδήποτε είδους πολιτικού διαλόγου εντός του πλαισίου της Συμφωνίας του Κοτονού μεταξύ της Ερυθραίας και της ΕΕ· δεν κατανοεί τον λόγο για τον οποίο η ΕΕ ουδέποτε άρχισε διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 96 με την Ερυθραία, και την καλεί να το πράξει αμέσως·

16.  εκφράζει τη λύπη του για τις προσπάθειες της ΕΕ να συνεργαστεί με την Ερυθραία στον τομέα της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι οι ίδιες οι δυνάμεις ασφαλείας της Ερυθραίας εμπλέκονται σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων και ζητεί μια ανεξάρτητη διερεύνηση της διοικητικής ιεραρχίας κατά τη διάπραξη εμπορίας ανθρώπων όσον αφορά τους Ερυθραίους μετανάστες· υπενθυμίζει ότι ο στρατός της Ερυθραίας εφαρμόζει πολιτική «πυροβολώ για να σκοτώσω» («shoot-to-kill») στα σύνορα έναντι των ατόμων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, και ζητεί τον άμεσο τερματισμό των πρακτικών αυτών· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας την υποχρέωσή της να προστατεύει τους πολίτες της· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας θεωρείται ότι διέπραξε σοβαρές και διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναστείλουν αμέσως τη συνεργασία για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και τη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων με την Ερυθραία· επισημαίνει τα πολύ υψηλά ποσοστά που παρατηρούνται όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου ή επικουρικής προστασίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε πολίτες της Ερυθραίας, και παροτρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να μην επιστρέψουν Ερυθραίους που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η εξαγγελία της κυβέρνησης της Ερυθραίας ότι θα περιορίσει τη στρατιωτική θητεία σε 18 μήνες, η υλοποίηση της οποίας δεν έχει επαληθευθεί, έχει οδηγήσει ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ να σκληρύνουν τη στάση τους έναντι των αιτούντων άσυλο από την Ερυθραία·

17.  παροτρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι αντιπροσωπείες της στις χώρες που γειτονεύουν με την Ερυθραία διευκολύνουν την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην UNHCR και στις υπηρεσίες αιτήσεων· ζητεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς να εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες που αφορούν τους πρόσφυγες είναι διαφανείς και ταχείες· ζητεί την ιεράρχηση των αναγκών διεθνούς προστασίας των θυμάτων βασανιστηρίων και της εμπορίας ανθρώπων·

18.  αναγνωρίζει ότι η Αίγυπτος έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει την είσοδο και την έξοδο κατά μήκος των συνόρων της, αλλά καλεί τις αιγυπτιακές αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας να αποφεύγουν την άσκηση φονικής βίας κατά των λαθρομεταναστών που διασχίζουν τα σύνορα της χώρας, να σέβονται πλήρως τις διεθνείς νομικές διατάξεις και πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την μεταχείρισή τους, να προστατεύουν την αξιοπρέπεια και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα τους, να σέβονται το δικαίωμά τους σε δίκαιη διαδικασία και δίκαιη δίκη, και να διασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των κρατούμενων μεταναστών με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δίνοντας, παράλληλα, στην UNHCR πρόσβαση σε όλους τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες υπό κρατική επιτήρηση· παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την απελευθέρωση των Ερυθραίων που κρατούνται όμηροι·

19.  ζητεί από τις αρχές του Ισραήλ να αναγνωρίζουν το δικαίωμα προστασίας των προσφύγων από την Ερυθραία και να χορηγούν άσυλο, όπου απαιτείται·

20.  ζητεί από την ΕΕ να υιοθετήσει πολύ αυστηρότερη στάση προς το καθεστώς της Ερυθραίας σε περίπτωση που δεν σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβληθούν στοχευμένα περιοριστικά μέτρα, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα η δράση των οποίων έχει ενδεχομένως οδηγήσει ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πράξεις βίας και καταστολής καθώς και σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι, μέχρι σήμερα, μόνο κυρώσεις όπως αυτές που εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ είχαν κάποιου είδους αποτέλεσμα στην Ερυθραία·

21.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνήσουν τις εργασίες των πρεσβειών της Ερυθραίας και να διασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις ασύλου δεν συνδέονται κατά οιονδήποτε τρόπο με τη συνεργασία των πρεσβειών της Ερυθραίας·

22.  ζητεί από την Ερυθραία να συνεργαστεί πλήρως με την Ομάδα Παρακολούθησης του ΟΗΕ για την Ερυθραία και τη Σομαλία, την Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Ερυθραία και την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, και να τους επιτρέψει την είσοδο στη χώρα·

23.  ζητεί από τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση, την ΕΕ και τους διμερείς εταίρους της Αιθιοπίας να ασκήσουν πίεση στην Αιθιοπία προκειμένου να αποδεχτεί την προτεινόμενη οριοθέτηση των συνόρων, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εντάσεων μεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας, κάτι που με τη σειρά του θα αυξήσει τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και, ως εκ τούτου, η συνέχιση των «μέτρων έκτακτης ανάγκης» από το καθεστώς της Ερυθραίας θα απονομιμοποιηθεί το ηθικό της έρεισμα.

24.  παροτρύνει όλες τις διεθνείς επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ερυθραία, να ενεργούν με σεβασμό στην πλήρη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην προκαλούν ζημία·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις πρεσβείες και τον ρόλο του PFDJ και των διάφορων τμημάτων του, μεταξύ άλλων, και της οργάνωσης νεολαίας, και να απαγορεύσουν κάθε μορφή σύνδεσης και δραστηριότητας που υποστηρίζει άμεσα πρακτικές ελέγχου και παρακολούθησης στην Ευρώπη, υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, και δημιουργεί συστήματα εκφοβισμού και εκβιαστικής απόσπασης χρημάτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τον τερματισμό του «φόρου διασποράς» και τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με κάθε είδους «συνεισφορές» που συγκεντρώνονται από οργανώσεις του εξωτερικού με διασυνδέσεις με την κυβέρνηση της Ερυθραίας, και να προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα ασύλου όλων των Ερυθραίων προσφύγων στην Ευρώπη·

26.  καλεί την Ερυθραία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους μαχητές του Τζιμπουτί που θεωρούνται αγνοούμενοι εν δράσει από τις συγκρούσεις της 10ης έως 12ης Ιουνίου 2008, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εξακριβώσουν την ύπαρξη και την κατάσταση των αιχμαλώτων πολέμου από το Τζιμπουτί·

27.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια εθνική διάσκεψη στην Ερυθραία που θα συγκεντρώσει τους ηγέτες των διαφόρων κομμάτων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την εξεύρεση λύσης στην παρούσα κρίση και την είσοδο της χώρας στην οδό της δημοκρατίας, του πολιτικού πλουραλισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τις κυβερνήσεις της Ερυθραίας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ, την Αφρικανική Ένωση και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου