Resolutsiooni ettepanek - B8-0320/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0320/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Eritreas

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0318/2016

Menetlus : 2016/2568(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0320/2016
Esitatud tekstid :
B8-0320/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0320/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Eritreas

(2016/2568(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Eritrea kohta, sealhulgas eriti inimõiguste olukorda Eritreas ja Dawit Isaaki juhtumit käsitlevaid resolutsioone,

–  võttes arvesse ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjoni 2015. aasta aruannet,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 14. juuli 2014. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Eritreas,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 18. septembri 2014. aasta avaldust poliitvangide kohta Eritreas,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1862 (2009), 1907 (2009) ja 2244 (2015),

–  võttes arvesse 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud ja hiljem muudetud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Eritrea saavutas iseseisvuse 1993. aastal pärast aastakümneid kestnud sõda Etioopiaga;

B.  arvestades, et 1998. aastal tõi omavahelise piiri mahamärkimine kaasa uue sõja Eritrea ja Etioopia vahel, põhjustades rohkem kui 100 000 ohvrit;

C.  arvestades, et Alalise Vahekohtu egiidi all tegutsenud Eritrea–Etioopia ühine piirikomisjon (EEBC) tegi 2002. aastal otsuse kahe riigi vahelise piiri mahamärkimise kohta; arvestades, et Eritrea aktsepteeris otsust, kuid Etioopia lükkas selle tagasi, mis tõi kaasa patiseisu ja püsivad pinged kahe riigi vahel;

D.  arvestades, et märtsis 2012 sooritasid Etioopia relvajõud rünnakuid Afari Revolutsioonilise Demokraatliku Ühtsuse Rinde (ARDUF) väidetavate baaside vastu Eritreas; arvestades, et Etioopia väitel tegutses ta kättemaksuks 2011. aasta jaanuaris toimunud Euroopa turistide grupi röövimise ja tapmise eest Afari piirkonnas Etioopias; arvestades Eritrea avaldust, et ta ei kavatse samaga vastata;

E.  arvestades, et Eritrea president Isaias Afewerki on Eritreas kehtestanud ülirange totalitaarrežiimi, kus puuduvad põhiseadus, õigusriik ja meediavabadus, usuvabadus ja valimised, kus toimuvad meelevaldsed ja suhtlemisvõimaluseta kinnipidamised, piinamised ning kus on kasutusel ÜRO poolt orjusena määratletud ajateenistus, kasutades ettekäändena Eritrea ja Etioopia vahelist pingelist julgeolekuolukorda;

F.  arvestades, et ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjon jõudis järeldusele, et kohtuvälised hukkamised, piinamine (sh seksuaalne piinamine ja seksuaalorjus), ajateenistus kui orjuse vorm, sunnitöö ning tulista-et-tappa poliitika riigipiiridel võivad endast kujutada inimsusevastaseid kuritegusid;

G.  arvestades, et hoolimata Cotonou lepingu inimõigusi hõlmavate oluliste põhielementide rängast ja süstemaatilisest rikkumisest Eritrea poolt ei ole EL kordagi algatanud artiklis 96 ette nähtud konsultatsioone, vaatamata Euroopa Parlamendi sellekohastele üleskutsetele;

H.  arvestades, et selle asemel taaselustas EL oma Eritreale suunatud arenguabiprogrammi ning allkirjastas jaanuaris 2016 viieaastase arenguprogrammi mahuga 200 miljonit eurot; arvestades, et liikmesriigid kiitsid selle programmi ühehäälselt heaks hoolimata asjaolust, et Euroopa Parlament oli selle tagasi lükanud;

I.  arvestades, et Euroopa välisteenistuse andmetel seisab ELi arenguprogramm Eritreas silmitsi mitmete probleemidega eelarvekontrolli ja järelevalve valdkonnas, sh riigieelarve puudumine, statistikaameti või auditeerimisasutuse ja sõltumatu keskpanga puudumine, Eritrea institutsioonide ebapiisav võimekus, igasuguse majandustegevuse puudumine peale selle, mis on sõjaväe poolt heaks kiidetud, ebastabiilne vahetuskurss, mida kontrollib sõjaväeline juhtkond, ebastabiilne piirkondlik olukord ja selle mõju rahvusvahelisele olukorrale, sh riigisisesed piirangud, piiratud arv arenguvaldkonna osalisi ning võõrustajariigi suhtumine abi tulemuslikkusse;

J.  arvestades, et Eritrea on andnud ELile lubadusi lühendada ajateenistust kuni 18 kuuni, kuid on nüüd teatanud, et jätkab oma määramata kestusega ajateenistuse poliitikat, lubades suurendada ajateenijatele makstavat päevaraha 700 % võrra vahetult pärast seda, kui Eritrea devalveeris oma rahvusvaluutat, nakfat;

K.  arvestades, et ÜRO vaatlejad on nõudnud hoolsuskohustuste järgimist, seiret ja täielikku järelevalvet suurte abisummade jaotumise üle Eritreas, sest vastasel juhul on oht, et abi kasutatakse mässuliste rahastamiseks kogu regiooni ulatuses;

L.  arvestades, et pärast seda, kui režiim kehtestas 2005. aasta mais seaduse abiorganisatsioonide tegevuse kontrollimiseks, oli enamik neist sunnitud riigist lahkuma;

M.  arvestades, et Eritrea, mis kuulub maailma 15 vaeseima riigi hulka, on äärmiselt sõltuv välisabist; arvestades, et rahvusvahelised abiandjad, v.a EL, on Eritreale antava abi hulka märkimisväärselt vähendanud tingituna valitseva režiimi katastroofilisest tegevusest seoses inimõigustega, tema rollist piirkondliku tülitekitajana ning tohututest raskustest abiprogrammide elluviimisel ja jälgimisel;

N.  arvestades, et alates 2000. aastast on riigist, mille elanikkond on hinnanguliselt 6,3 miljonit, põgenenud üle 300 000 eritrealase; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti hinnangul lahkub riigist ligi 5000 inimest kuus, mis on suures osas seletatav pidevate tõsiste inimõiguste rikkumistega; arvestades, et viimase paari aasta jooksul on ELi põgenenud üle 30 000 eritrealase aastas; arvestades, et 2014. aastal anti ELis 61 %-le varjupaigataotlejatest pagulasseisund ning veel 27 % said täiendava kaitse, mis näitab tagakiusamiste tõsidust Eritreas;

O.  arvestades, et lunaraha väljapressimise ja ränkade piinamistega seotud inimkaubandus Siinai piirkonnas on arvukate röövitud Eritrea põgenike tapmise ja kadumise põhjus, ning sellest tõsiste traumadega pääsenud ei ole saanud mingit abi ega toetust; arvestades, et valitseb täielik karistamatus, kuna selle eest vastutavaid isikuid ei ole kohtu alla antud;

P.  arvestades, et režiim on sirutanud oma totalitaarse haarde ka Eritrea võõrsil elava kogukonnani, pressides välismaal teenitud tulu eest nõutava 2 % maksuga pagulastelt raha välja, luurates nende tegevuse järel ning võttes väidetavate väärtegude ettekäändel sihikule Eritreasse jäänud perekonnaliikmed; arvestades, et Madalmaades, Šveitsis, Rootsis ja Saksamaal avastati, et varjupaigamenetlusega seotud küsitlustel osalenud tõlgid olid seotud Eritrea režiimiga;

Q.  arvestades, et mitmel pool Siinai kõrbes hoiavad inimkaubitsejad peamiselt Eritreast jt Sahara-tagustest riikidest pärinevaid põgenikke ja rändajaid, sh ka lapsi, väidetavalt pantvangis või väärkohtlevad neid nädalate või isegi kuude vältel, kuni nende välismaal elavad sugulased ei ole nende vabastamise eest lunaraha maksnud; arvestades, et Iisrael annab Eritrea põgenikele väga harva varjupaika, jättes nad ilma õigusest kaitsele;

R.  arvestades, et olukorras, kus sõjaväe- ja riigiametnikud on segatud inimkaubandusse, rakendab Eritrea režiim riigist põgenevate eritrealaste suhtes riigipiiril tulista-et-tappa poliitikat;

S.  arvestades, et ELi–Eritrea arenguprogrammis on ette nähtud kohtusüsteemi suutlikkuse suurendamine ja teadlikkuse tõstmine Hartumi protsessist, millega toetatakse piirkondlikku koostööd rände valdkonnas;

T.  arvestades, et 1997. aasta põhiseadust ei ole kunagi rakendatud; arvestades, et 2014. aastal andis president lubaduse uue põhiseaduse koostamise kohta, kuid see lubadus on tänaseni täitmata;

U.  arvestades, et Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest (PFDJ) on ainus seaduslik erakond riigis; arvestades, et teised erakonnad on keelatud; arvestades, et organisatsiooni Freedom House andmetel on ainsad poliitilise tähtsusega institutsioonid Eritreas tegelikult PFDJ ja sõjavägi, kes mõlemad on rangelt presidendi alluvuses;

V.  arvestades, et president Afewerki on demokraatlikud valimised määramata ajaks edasi lükanud;

W.  arvestades, et 2001. aastal esitasid viisteist väljapaistvat valitsus- ja parteitegelast (praegu tuntud kui G-15) väljakutse üha repressiivsemale poliitilisele olukorrale Eritreas, kritiseerides presidendi juhtrolli ja nõudes riigi põhiseaduse rakendamist; arvestades, et seda avaldust kajastas ja kommenteeris laialdaselt ka tollal üha enesekindlamaks muutuv sõltumatu ajakirjandus;

X.  arvestades, et selle tulemusel arreteeriti G-15 liikmetest 11 ning ülejäänud neljal õnnestus põgeneda; arvestades, et alates arreteerimisest on neid peetud kinni ilma suhtlemisvõimaluseta, ilma süüdistusi esitamata ning ilma igasuguse infota nende kinnipidamise asukoha, kinnipidamistingimuste või tervisliku seisundi kohta; arvestades, et mõned G-15 liikmestest on vangistuse ajal ilmselt surnud; arvestades, et paar päeva pärast nende arreteerimist arreteeriti kümme sõltumatut ajakirjanikku, sh rootsi-eritrea päritoluga Dawit Isaak, ning suleti kaheksa sõltumatut ajalehte põhjendusega, et nad kujutavad ohtu riiklikule julgeolekule; arvestades, et sellele järgnes veelgi suurem teisitimõtlemise mahasurumine sõltumatu ajakirjanduse ja üliõpilaste hulgas; arvestades, et pärast seda ei saa enam rääkida mingist meediavabadusest, kuna viimased kaheksa aastat on Eritrea olnud Piirideta Reporterite ajakirjandusvabaduse indeksis kõige viimasel kohal ning kujutab oma 16 vangistatud ajakirjanikuga Aafrika suurimat meediatöötajate vanglat;

Y.  arvestades, et ELi nõukogu eesistujariigi esindaja, Itaalia suursaadik Antonio Bandini esitas pärast 2001. aasta mahasurumismeetmeid ametivõimudele protestikirja ning saadeti seejärel viivitamata riigist välja;

Z.  arvestades, et G-15 juhtum anti käsitleda inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjonile, kes leidis, et 11 Eritrea valitsusametniku arreteerimine 2001. aastal ja nende jätkuv vangistus kujutab endast inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta rikkumist; arvestades, et Aafrika Liit nõudis Eritrealt tungivalt 11 kinnipeetava viivitamatut vabastamist; arvestades, et Eritrea valitsuse vastuses raportile väideti, et viivitused kinnipeetavate kohtu alla andmises tulenesid üksnes rutiinsest menetlusest;

AA.  arvestades, et rahvusvahelistele organisatsioonidele ei ole võimaldatud juurdepääsu vanglarajatistele, v.a ühele maapealsele vanglale Asmaras; arvestades, et ülejäänud vanglarajatised Eritreas (neid on üle 200) on endiselt ligipääsmatud ning väidetakse, et neis peetavaid vange, sh naisi ja lapsi, piinatakse, hoitakse ilma suhtlemisvõimaluseta ning pikka aega pimedates maa-alustes ruumides või veokonteinerites äärmiselt ebainimlikes tingimustes, pärast seda kui nad on kinni peetud meelevaldse vahistamise käigus ja jäetud ilma mis tahes sõltumatust kohtust või õiglasest kohtumõistmisest;

AB.  arvestades, et Eritrea võimud ei ole vabastanud Dawit Isaaki hoolimata kahest habeas corpus’e taotlusest, mille kättesaamist võimud ei ole tunnistanud;

AC.  arvestades, et Eritrea parlament ei ole alates 2002. aastast kordagi kokku tulnud; arvestades, et valitsus tegutseb üksnes määruste kaudu, mis tähendab, et valitsuse poolt vastu võetud olulised poliitikameetmed, sh need, mis tõsiselt kahjustavad isikuvabadusi ja õigusi, ei leia kehastust seadustena ning neist lihtsalt „teavitatakse“ valitsusmeedias või kohalike haldusasutuste edastatavates kuulutustes, koos kogu sellise praktikaga kaasneva ebaselgusega;

AD.  arvestades, et kodanikuühiskonna tegevus on tõsiselt pärsitud; arvestades, et 1993. aastal otsustas valitsev erakond peatada inimõiguste ja arengu piirkondliku keskuse – 1992. aastal loodud esimese Eritrea VVO – tegevuse pärast seda, kui keskus oli korraldanud konverentsi teemal „VVOde poliitika, mitmepoolne poliitika ja maakrediit Eritreas“ ning värvanud sadu sõltumatuid vaatlejaid jälgima 1993. aasta aprillis toimunud Eritrea iseseisvusreferendumit;

AE.  arvestades, et pärast režiimivastaseid meeleavaldusi suleti 2006. aastal Eritrea ainuke ülikool, Asmara ülikool; arvestades, et haridussüsteem on sõjaväelaste kontrolli all;

AF.  arvestades, et ÜRO meelevaldsete kinnipidamiste töörühm on Eritreas toimuvad kinnipidamised rahvusvahelise õiguse rikkumiste tõttu hukka mõistnud;

AG.  arvestades, et kohtusüsteem ei ole sõltumatu; arvestades, et kohtunikud määratakse ametisse, paigutatakse ümber ja vabastatakse ametist vastavalt presidendi suvale, ning nende tegevust mõjutatakse ja suunatakse;

AH.  arvestades, et 1996. aastal lõi valitsev režiim erikohtu, mis koosneb presidendi poolt otse ametisse määratud kõrgematest sõjaväelastest ja tegeleb kõrgete ametnike kohtuasjadega, keda süüdistatakse korruptsioonis, riiklike vahendite omastamises ning muudes surmanuhtlusega karistatavates kuritegudes; arvestades, et kuna erikohtul puudusid sõltumatus täidesaatvast võimust, väljaõppinud töötajad ning õiglase kohtumenetluse jaoks piisavad tagatised, sai sellest peagi teisitimõtlemise ja kriitika mahasurumise vahend;

AI.  arvestades, et 2002. aasta mais käivitas Eritrea valitsus „Warsai Yikealo arengukampaania“, millega muudeti ajateenistus tähtajatuks ning nõuti, et kõik lõpuklasside õpilased peavad läbima sõjalise väljaõppe ning lõpetama oma keskhariduse ja sooritama lõpueksamid sõjaväelaagris; arvestades, et õpilastel ei lubata pikkade ajavahemike jooksul suhelda vanemate ega sugulastega; arvestades, et peale riigikaitse sunnitakse ajateenijaid ilma piisava rahalise hüvitiseta ja orjastavates tingimustes töötama ka põllumajanduses, teedeehitusel või kaevandustes; arvestades, et suured väljarändevood Eritreast on suure tõenäosusega seotud sellise ajateenistuse olemasoluga; arvestades, et Eritrea ei tunnista õigust keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu;

AJ.  arvestades, et ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjon teatas arvukatest sunnitööjuhtumitest, sh ühe Kanada kaevandusettevõtte kasuks;

AK.  arvestades, et gaasi- ja naftaleiukohad Eritrea rannikumeres on äratanud mitmetes ettevõtetes huvi neid kasutama hakata;

AL.  arvestades, et perekonnaliikmete karistamine sugulaste käitumise eest on Eritreas laialt levinud tava;

AM.  arvestades, et naistevastast vägivalda ja diskrimineerimist esineb Eritrea ühiskonna kõigis valdkondades; arvestades, et naisi ei ähvarda mitte ainult äärmiselt suur seksuaalse vägivalla oht sõjaväes ja sõjaväelise väljaõppe laagrites, vaid ka ühiskonnas laiemalt, kus naiste vastu suunatud vägivald toimub karistamatuse õhkkonnas;

AN.  arvestades, et hinnanguliselt 89 % Eritrea tütarlastest on läbi teinud suguelundite moonutamise; arvestades, et 2007. aasta märtsis avaldas valitsus teadaande, millega kuulutas naiste suguelundite moonutamise kuriteoks, keelustas selle läbiviimise ning toetas terve aasta jooksul haridusprogramme, milles ergutati inimesi sellest tavast loobuma;

AO.  arvestades, et mitmed naistest ja tütarlastest põgenikud lahkuvad riigist ilma igasuguste elatusvahenditeta, sest Eritreas on nad sõltuvad toidutalongidest, mida nad enam ei saa, kui nende meessoost pereliikmed ei ole enam koos nendega; arvestades, et vajadust kaitsta naisi ja tütarlapsi, mis põhineb vajadusel kaitsta õigust elule, aktsepteeritakse põhjendusena rahvusvahelise varjupaiga andmisel;

AP.  arvestades, et Eritrea majandus koosneb põhiliselt traditsioonilisest elatuspõllumajandusest, mida iseloomustab krooniline toiduga kindlustamatus ning PFDJ poolt kontrollitav varimajandus, mis hõlmab mitmetes eri jurisdiktsioonides ühendatud läbipaistmatute ettevõtete võrgustike kaudu tehtavaid valuutatehinguid;

AQ.  arvestades, et Maailmapanga 2015. aasta ettevõtlussõbralikkuse („Ease of Doing Business“) edetabelis asub Eritrea 189 riigi hulgas viimasel kohal;

AR.  arvestades, et 2008. aasta juunis ületasid Eritrea väed Djibouti piiri ning hõivasid Ras Doumeira piirkonna, tappes vähemalt üheksa Djibouti sõdurit; arvestades, et Eritrea viis oma väed välja alles kaks aastat hiljem;

AS.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas Eritreale 2009. aasta detsembris sanktsioonid, sh relvaembargo, reisimiskeelud ning külmutas mõnede riigi poliitiliste ja sõjaväeametnike varad, tulenevalt Eritrea jätkuvast toetusest teatavatele piirkondlikele relvarühmitustele, kelle eesmärgiks oli piirkondlike valitsuste kukutamine, eelkõige Somaalias; arvestades, et 2015. aasta juunis kinnitas ÜRO Julgeolekunõukogu oma Eritrea valitsusele kehtestatud relvaembargot;

AT.  arvestades, et ÜRO vaatlejate andmetel on Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid suurendanud oma sõjalist kohalolekut Eritreas osana al-Houthi mässuliste vastasest sõjalisest operatsioonist Jeemenis;

AU.  arvestades, et PFDJ on sisse seadnud kontrolli ja järelevalve pagulas- ja diasporaakogukondade üle saatkondade kaudu, mis osalevad väljapressimises, nõudes diasporaamakse ja „vabatahtlikke“ tasusid selliste teenuste eest nagu isikut tõendavad dokumendid, passid, sünnitunnistused ja olulised dokumendid, millest pagulased võivad sõltuda; arvestades, et selline tegevus rikub diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, kuna väljapressimine on tegevus, mille ÜRO Julgeolekunõukogu palus ÜRO liikmesriikidel 2009. aasta resolutsioonis ja hilisemates resolutsioonides lõpetada;

AV.  arvestades, et saatkonnad osalevad kampaaniates, mille eesmärk on kahjustada ÜRO uurimiskomisjoni tööd, sundides Eritrea diasporaa- ja pagulaskogukondade liikmeid kirjutama alla dokumentidele, mille kohaselt nad on vabatahtlikult läbinud ajateenistuse ja on majanduspagulased;

AW.  arvestades, et ÜRO uurimiskomisjonil, ÜRO eriraportööril ning ÜRO Eritrea ja Somaalia järelevalverühmal on keelatud Eritreasse siseneda;

AX.  arvestades, et PFDJ on loonud oma tiibade, sealhulgas noortetiibade kaudu ulatusliku rahvusvahelise informaatorite võrgu, et koguda teavet „vaenlaste“ kohta, ning on segatud ebaseaduslikku kaubandusse ja väljapressimisse ELi liikmesriikides; arvestades, et selle tagajärjel saatis Rootsi 2015. aastal välja Eritrea diplomaadi;

AY.  arvestades, et Madalmaades asuva PFDJi noorteorganisatsiooni juhid on Asmara poliitilise juhtkonna toetusel alustanud seaduslikke kampaaniaid hollandi akadeemiliste ringkondade, meedia ja valitsusasutuste vastu, arvatavasti eesmärgiga vaigistada režiimikriitikuid;

AZ.  arvestades, et Eritrea režiim kontrollib ja jälgib pidevalt pagulaskogukondi naaberriikides ja mujal; arvestades, et Eritrea sõjaväelased röövivad pagulasi naaber- või sõbralikest riikidest ja viivad nad Eritreasse tagasi ning riigist põgenevate saatjata alaealiste arv kasvab, samal ajal kui pärast põgenemist ootab pagulasi paljudes riikides puudulik ohutus, turvalisus ja toetus ning nad elavad pidevas surveabinõude hirmus;

BA.  arvestades, et Iisraelist saadetakse Eritrea pagulased vabatahtlikult välja Rwandasse ja Ugandasse, kuid nad ei saa nendes riikides varjupaika ja toimetatakse inimkauplejate poolt Lõuna-Sudaani, kus nad pannakse ebaseadusliku piiriületuse eest vangi, või Sudaani ja Liibüasse, kus paljud langevad terroriorganisatsioonide kätte;

1.  on šokeeritud Eritreas valitsevast katastroofilisest inimõiguste olukorrast ning õigusriigi põhimõtte ja meediavabaduse täielikust puudumisest;

2.  tuletab meelde Cotonou lepingust tulenevaid Eritrea kohustusi austada inimõigusi, demokraatlikke väärtusi ja õigusriigi põhimõtet;

3.  mõistab teravalt hukka nende põhimõtete jätkuva rikkumise Eritrea poolt, sealhulgas piinamise, kohtuvälise hukkamise, suhtlemisvõimaluseta kinnipidamise ilma kohtuprotsessi või süüdistuseta, tulista-et-tappa-poliitika piiridel ning väeteenistusse võtmise orjuselaadse süsteemi;

4.  kutsub Eritread üles austama ja kaitsma kõigi eritrealaste põhiõigusi, sealhulgas sõna- ja kogunemisvabadust, lubama viivitamata vaba meediat, lubama eksiilis olevatel opositsioonijuhtidel riiki tagasi pöörduda, vabastama tingimusteta kõik poliitvangid ja lõpetama kodanikuühiskonna organisatsioonide piiramine ning rakendama muid soovitusi, mille ÜRO Inimõiguste Nõukogu esitas Eritrea Riigi inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus 2014. aastal;

5.  on eriti mures selle pärast, et jätkuvalt peetakse ilma süüdistuse, kohtuprotsessi või õigusnõustamiseta kinni – alates 18. septembrist 2001 – Eritrea parlamendi ja erakonna Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest 11 silmapaistvat liiget ning – alates 23. septembrist 2001 – kümmet sõltumatut ajakirjanikku, sealhulgas Eritrea ja ELi kodanikku Dawit Isaaki;

6.  nõuab tungivalt, et Eritrea valitsus vabastaks need vangid viivitamata ja tingimusteta koos teiste vangidega, keda peetakse kinni nende poliitiliste vaadete pärast, ning palub, et avalikustataks kogu teave nende vangide asukoha kohta ja neil lubataks kohtuda oma perekondade ja advokaatidega, seda ka humanitaarkaalutlustel;

7.  kutsub Eritrea valitsust üles tagama kinnipeetavatele vaba ja õiglane juurdepääs sõltumatule kohtusüsteemile ning parandama vanglatingimusi, sealhulgas keelates vangide hoidmiseks maa-aluste kongide ja konteinerite kasutamise, lõpetades salajaste kinnipidamisekeskuste ja salakohtute kasutamise ning suhtlemisvõimaluseta kinnipidamise tava ning lubades vangidel korrapäraselt kohtuda sugulaste, advokaatide, meditsiinitöötajate ning teiste pädevate ja seadusliku loaga asutustega;

8.  nõuab tungivalt, et Eritrea valitsus teeks lõpu piiramatu ajateenistuse süsteemile ja vabastaks kutsealused, kes on läbinud kohustusliku 18-kuulise teenistuse, ja lõpetaks tegelikult tava kasutada kutsealuseid pärast seda perioodi sunnitööl, samuti näeks ette sõjaväeteenistusest keeldumise veendumuste tõttu ning lõpetaks kohustusliku tava, mille kohaselt kõik kooliõpilased peavad veetma viimase kooliaasta sõjalise väljaõppe laagris;

9.  võtab teadmiseks ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjoni tähelepanekud rahvusvaheliste korporatsioonide heaks tehtava sunnitöö kohta; on seisukohal, et see näitab veel kord vajadust õiguslikult siduva rahvusvahelise vahendi järele, mis käsitleks inimõiguste austamist riikidevaheliste korporatsioonide ja teiste ettevõtjate poolt;

10.  nõuab, et inimõigus- ja humanitaarorganisatsioonidel lubataks tegutseda Eritreas ilma hirmu või hirmutamiseta, ning nõuab, et hõlbustataks Eritrea valitsuse ja ÜRO poolt 28. jaanuaril 2013 allkirjastatud strateegilise partnerluse koostöö raamistiku 2013–2016 täielikku rakendamist;

11.  nõuab tungivalt, et president Afewerki rakendaks põhiseadust, mille koostamisel konsulteeriti täies ulatuses kõigi sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga ning mis on vastu võetud;

12.  peab tervitatavaks Eritrea valitsuse võetud meetmeid naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemiseks; kutsub valitsust üles parandama üldiselt naiste õiguste edendamist ja kaitset, sealhulgas võttes täiendavaid meetmeid võitlemiseks kahjulike tavadega, nagu laste, varajane ja sundabielu, ning karistamatuse lõpetamiseks seksuaalse vägivalla korral;

13.  nõuab tungivalt, et valitsus lõpetaks poliitika, mille kohaselt inimesi peetakse süüdlaseks ainuüksi nende sidemete põhjal ja mis on suunatud nende pereliikmetele, kes hoiduvad kõrvale ajateenistusest, püüavad Eritreast põgeneda või ei maksa 2 % tulumaksu, mille valitsus on kehtestanud välismaal elavatele eritrealastele;

14.  peab küsitavaks ELi poolt Eritrea suhtes vastu võetud uuendatud koostöö poliitika tõhusust; märgib, et see poliitika ei ole andnud tulemusi, kuna ei ole vabastatud ühtegi poliitvangi, isegi mitte Dawit Isaaki, ja ka muudes inimõiguste küsimustes puuduvad edusammud; taunib asjaolu, et komisjon ja nõukogu on täielikult eiranud Euroopa Parlamendi muresid seoses hiljuti ELi ja Eritrea vahel sõlmitud riikliku soovituskavaga; rõhutab, et need mured on peamiselt seotud Eritrea režiimi poolt toimepandud inimõiguste rikkumiste ulatuse ja tõsidusega, paljude märkidega selle kohta, et režiim hoolib vähe oma kodanike heaolust, režiimi ebausaldusväärsusega arengukoostööpartnerina, üldise korruptsiooniga ja riigi rahanduse juhtimise peaaegu täieliku läbipaistmatusega ning Euroopa Arengufondi vahendite rände haldamise eesmärgil väärtarvitamise ohuga; nõuab koostöö viivitamatut peatamist, arvestades Eritrea viimast teadaannet, et ta jätkab piiramatu väeteenistusse võtmise orjuselaadset tava;

15.  taunib igasuguse poliitilise dialoogi puudumist Cotonou raamistikus Eritrea ja ELi vahel; ei mõista, miks EL ei ole kunagi alustanud Eritreaga konsultatsioone artikli 96 alusel, ning nõuab selliste konsultatsioonide viivitamatut alustamist;

16.  mõistab hukka ELi püüded teha Eritreaga rändealal koostööd; tuletab meelde, et Eritrea julgeolekujõud on ise segatud inimkaubandusse, ning nõuab Eritrea rändajatega kauplemisel toimiva käsuliini sõltumatut uurimist; tuletab meelde, et Eritrea sõjaväelased rakendavad piiril riigist põgeneda püüdvate inimeste suhtes tulista-et-tappa-poliitikat, ja nõuab sellise tegevuse viivitamatut lõpetamist; tuletab Eritrea valitsusele meelde tema kohustust kaitsta oma kodanikke; tuletab lisaks meelde, et Eritrea valitsust peetakse oma kodanike inimõiguste tõsiste ja jätkuvate rikkumiste toimepanijaks; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles viivitamata peatama koostöö Eritreaga ebaseadusliku rände ärahoidmise ja piirikontrollide parandamise alal; tõstab esile eritrealastele ELi liikmesriikide poolt varjupaiga või täiendava kaitse andmise väga kõrged määrad ning nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid ei saadaks Euroopas varjupaika otsivaid eritrealasi tagasi; on eriti mures selle pärast, et lähtudes Eritrea valitsuse teadaandest, mille kohaselt ta piirab ajateenistust 18 kuule ja mille rakendamist ei ole kontrollitud, on mõned ELi liikmesriigid karmistanud oma hoiakut Eritrea varjupaigataotlejate suhtes;

17.  palub tungivalt ELil tagada, et tema delegatsioonid Eritread ümbritsevates riikides hõlbustaksid Eritrea varjupaigataotlejate juurdepääsu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile ja varjupaiga taotlemise teenistustele; palub kõigil rahvusvahelistel organisatsioonidel tagada, et pagulasi puudutavad menetlused oleksid läbipaistvad ja kiired; nõuab, et esikohale seataks piinamise ja inimkaubanduse ohvrite rahvusvahelise kaitse vajadused;

18.  tunnistab Egiptuse õigust reguleerida oma piiridel riiki sisenemist ja riigist lahkumist, kuid nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud ja julgeolekujõud väldiksid riigi piire ületavate ebaseaduslike rändajate vastu surmava jõu kasutamist, järgiksid nende kohtlemisel täielikult rahvusvahelise inimõigustealase õiguse sätteid ja standardeid, kaitseksid nende väärikust ning kehalist ja vaimset puutumatust, austaksid nende õigust nõuetekohasele menetlusele ja õiglasele kohtumõistmisele ning tagaksid kinnipeetavatele rändajatele võimaluse võtta ühendust ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga ja lubaksid ka sellel ametil pääseda kõigi riigi poolt vahistatud varjupaigataotlejate ning pagulaste juurde; nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud võtaksid kõik vajalikud meetmed, et tagada pantvangis hoitavate eritrealaste vabastamine;

19.  nõuab tungivalt, et Iisraeli ametivõimud tunnistaksid Eritrea pagulaste õigust kaitsele ja annaksid neile vajaduse korral varjupaika;

20.  palub ELil võtta Eritrea režiimi suhtes palju karmim hoiak, kui inimõiguste alal ei tehta edusamme, ning kaaluda sihipäraseid piiravaid meetmeid, nagu reisikeelud ja vara külmutamine nende puhul, kelle tegevus võis tuua kaasa või võib tuua kaasa vägivalla ja repressioonid ning tõsised inimõiguste rikkumised; tuletab meelde, et ainult sanktsioonid, nagu ÜRO poolt vastu võetud sanktsioonid, on andnud Eritreas seni üldse mingeid tulemusi;

21.  palub ELi liikmesriikidel uurida Eritrea saatkondade toiminguid ja tagada, et varjupaigataotlused ei oleks kuidagi seotud Eritrea saatkondade koostööga;

22.  nõuab, et Eritrea väljendaks valmisolekut täielikuks koostööks ÜRO Eritrea ja Somaalia järelevalverühmaga, ÜRO Eritrea uurimiskomisjoniga ja ÜRO eriraportööriga ning lubaks nad riiki;

23.  palub ÜRO-l, Aafrika Liidul, ELil ja Etioopia kahepoolsetel partneritel avaldada Etioopiale survet, et ta nõustuks kavandatud piiri mahamärkimisega, mille tulemusel väheneksid pinged Etioopia ja Eritrea vahel, mis omakorda suurendaks stabiilsust kogu Aafrika Sarve piirkonnas ja muudaks Eritrea režiimi „erakorraliste meetmete“ jätkamise ebaseaduslikuks;

24.  nõuab tungivalt, et kõik Eritreas investeerivad rahvusvahelised äriühingud tegutseksid täies kooskõlas inimõigustega ega tekitaks kahju;

25.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid uuriksid saatkondi ning PFDJi ja selle eri tiibade, sealhulgas noortetiiva rolli ning keelaksid igasuguses vormis ühinemise ja tegevuse, mis toetab otseselt kontrolli- ja järelevalvetoiminguid Euroopas, kahjustab demokraatlikke põhimõtteid ja õigusriigi põhimõtet ning loob hirmutamise ja väljapressimise struktuure; nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid lõpu diasporaamaksule ja uuriksid finantstehinguid, mis on seotud muude „tasudega“, mida Eritrea valitsusega seotud ühendused välismaal koguvad, ning kaitseksid täies ulatuses kõigi Euroopas asuvate Eritrea pagulaste varjupaigaõigusi;

26.  nõuab tungivalt, et Eritrea teeks kättesaadavaks teabe alates 10.–12. juuni 2008. aasta kokkupõrgetest sõjategevuses kadunud Djibouti võitlejate kohta, et asjaomased isikud saaksid kontrollida Djibouti sõjavangide olemasolu ja seisukorda;

27.  kordab oma nõudmist, et korraldataks Eritrea-sisene riiklik konverents, kus kohtuksid eri erakondade juhid ning kodanikuühiskonna esindajad, et püüda leida lahendus praegusele kriisile ning suunata riiki demokraatia, poliitilise pluralismi ja säästva arengu teele;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele, Eritrea, Egiptuse ja Iisraeli valitsustele, Aafrika Liidule ning ÜRO peasekretärile.