Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0320/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0320/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Eritrėjoje

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

baigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0318/2016

Procedūra : 2016/2568(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0320/2016
Pateikti tekstai :
B8-0320/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0320/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Eritrėjoje

(2016/2568(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Eritrėjos, ypač susijusias su žmogaus teisėmis Eritrėjoje ir Dawito Isaako atveju,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JT tyrimo komisijos dėl žmogaus teisių Eritrėjoje ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 14 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Eritrėjoje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl politinių kalinių Eritrėjoje,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1862 ir 1907 bei 2015 m. Nr. 2244,

–  atsižvelgdamas į peržiūrėtą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Eritrėja įgijo nepriklausomybę 1993 m. po dešimtmečius trūkusio karo su Etiopija;

B.  kadangi 1998 m. prasidėjo kitas Eritrėjos ir Etiopijos karas dėl jų sienų nustatymo, žuvo daugiau nei 100 000 gyventojų;

C.  kadangi 2002 m. bendroji Etiopijos ir Eritrėjos sienų komisija (EEBC) prie Nuolatinio arbitražo teismo paskelbė sprendimą dėl dviejų šalių sienų nustatymo; kadangi Etiopija šį sprendimą atmetė, o Eritrėja pripažino, dėl to šalys atsidūrė aklavietėje ir įtampa tarp jų nesumažėjo;

D.  kadangi 2012 m. kovo mėn. Etiopijos pajėgos įvykdė išpuolius Eritrėjoje tariamose Afaro revoliucinės demokratinės vienybės fronto (ARDUF) bazėse; kadangi Etiopija pareiškė, jog įvykdė tuos veiksmus atsakydama į turistų iš Europos grupės pagrobimą ir nužudymą 2011 m. sausio mėn. Etiopijos Afaro regione; kadangi Eritrėja pareiškė, kad nesiims atsakomųjų veiksmų;

E.  kadangi Eritrėjos prezidentas Isaias Afewerki Eritrėjoje įsteigė labai griežtą totalitarinį režimą be konstitucijos, visiškai nesant teisinės valstybės ir žiniasklaidos laisvės, religinės laisvės ir rinkimų, kuris masiškai vykdo savavališkus sulaikymus laikant vienutėse ir kankinimus, kuriame veikia JTO vergija vadinama nacionalinė tarnyba kaip pretekstu pasinaudojant įtempta saugumo padėtimi tarp Eritrėjos ir Etiopijos;

F.  kadangi JT tyrimo komisija dėl žmogaus teisių Eritrėjoje nustatė, kad pažeidimai neteisminių egzekucijų, kankinimų (įskaitant seksualinius kankinimus ir seksualinę vergiją), nacionalinės tarnybos kaip vergijos, priverstinio darbo ir šaudymo prie sienos politikos srityse gali būti laikomi nusikaltimais žmonijai;

G.  kadangi nepaisant rimtų ir reguliarių esminių ir pagrindinių Kotonu susitarimo elementų pažeidimų, kuriuos padaro Eritrėja žmogaus teisių srityje, ES nėra pradėjusi konsultacijų pagal 96 straipsnį, nors Europos Parlamentas ne vieną kartą ragino ją tai padaryti;

H.  kadangi, priešingai, ES vėl pradėjo Eritrėjai skirtą plėtros programą ir 2016 m. sausio mėn. pasirašė penkerių metų 200 mln. EUR vertės plėtros programą; kadangi valstybės narės vienbalsiai priėmė šią programą, nepaisant to, kad Europos Parlamentas ją atmetė;

I.  kadangi EIVT duomenimis ES plėtros programa Eritrėjoje susiduria su įvairiais sunkumais biudžeto kontroles ir priežiūros srityje, be kita ko, dėl to, kad nėra nacionalinio biudžeto, statistikos tarnybos arba audito institucijos, jokios ekonomikos, išskyrus tą, kurią patvirtina kariuomenė, nestabilaus valiutų keitimo kurso, kurį kontroliuoja kariuomenės vadovybė, nestabilios padėties regione ir jos poveikio vidaus padėčiai, įskaitant prieigos apribojimus šalies viduje, riboto plėtros srityje veikiančių organizacijų skaičiaus ir priimančiosios šalies požiūrio į pagalbos veiksmingumą;

J.  kadangi Eritrėja ES žadėjo sutrumpinti nacionalinę tarnyba iki 18 mėnesių, o dabar paskelbė, kad ir toliau įgyvendins neribotos trukmės šauktinių tarnybos politiką padidindama nedidelę šauktinių pašalpą 700 proc., o tas pažadas duotas nuvertinus nacionalinę valiutą, nakfą;

K.  kadangi JT stebėtojai ragina užtikrinti „deramą patikrinimą, stebėseną ir griežtą didelių Eritrėjai skiriamos pagalbos sumų paskirstymo priežiūrą“, nes antraip kyla rizika, kad pagalba bus panaudota sukilimams šiame regione finansuoti;

L.  kadangi dauguma pagalbos agentūrų buvo priversta išvykti iš šalies 2005 m. gegužės mėn. režimui priėmus sprendimą kontroliuoti jų veiklą;

M.  kadangi Eritrėja, būdama viena iš 15 skurdžiausių šalių pasaulyje, vis dar labai priklausoma nuo užsienio pagalbos; kadangi kiti tarptautiniai donorai, ne ES, gerokai sumažino skiriamų lėšų sumas dėl katastrofiškos žmogaus teisių padėties valdant Eritrėjos režimui, dėl suvokimo, kad ši valstybė sėja nerimą regione, ir dėl didžiulių sunkumų, susijusių su pagalbos programų įgyvendinimu ir stebėsena;

N.  kadangi nuo 2000 m. iš šalies išvyko daugiau nei 300 000 Eritrėjos gyventojų, o bendrasis gyventojų skaičius yra 6,3 mln.; kadangi JTVPK vertinimu per mėnesį iš šalies išvyksta apie 5 000 Eritrėjos gyventojų pirmiausia dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų; kadangi per pastaruosius kelerius metus iš Eritrėjos į ES kasmet pabėgo daugiau nei 30 000 Eritrėjos gyventojų; kadangi 2014 m. pabėgėlio statusas ES buvo suteiktas 61 proc. prieglobsčio prašytojų, dar 27 proc. prašytojų gavo papildomą apsaugą, ir tai rodo, kokia rimta persekiojimo grėsmė Eritrėjoje;

O.  kadangi dėl prekybos žmonėmis už išpirką Sinajuje taikant žiaurių kankinimų praktiką žuvo ir dingo daug Eritrėjos pabėgėlių, kurie buvo pagrobti, o rimtai sužaloti išgyvenę asmenys nesulaukė jokios pagalbos ar paramos; kadangi galioja visiškas nebaudžiamumas ir atsakingi asmenys nėra traukiami atsakomybėn;

P.  kadangi totalitarinis režimas plinta ir Eritrėjos diasporoje, reikalaujama, kad jos nariai mokėtų 2 proc. mokestį už savo pajamas užsienyje, šnipinėjama, taikomasi į Eritrėjoje likusius šeimos narius siekiant juos neteisingai apkaltinti padarius nusižengimą; kadangi Nyderlanduose, Šveicarijoje, Švedijoje ir Vokietijoje nustatyta, kad pokalbiuose su prieglobsčio prašytojais dalyvaujantys vertėjai žodžiu susiję su Eritrėjos režimu;

Q.  kadangi pranešama, kad Sinajaus dykumoje prekiautojai žmonėmis yra paėmę įkaitų arba netinkamai elgiasi su prieglobsčio prašytojais ir migrantais pirmiausia iš Eritrėjos ir kitų Užsachario valstybių, įskaitant vaikus, laikydami juos įvairiose vietose savaites ar mėnesius, kol jų giminės užsienyje sumokės išpirką, kad juos paleistų; kadangi Izraelis retai suteikia prieglobstį prieglobsčio prašytojams iš Eritrėjos atsisakydamas suteikti jiems galimybę pasinaudoti teise į apsaugą;

R.  kadangi Eritrėjos režimas įgyvendina šaudymo prie sienos politiką sušaudydamas bėgančius iš šalies Eritrėjos gyventojus, o kariuomenės ir pasienio tarnybos pareigūnai įtariami prekyba žmonėmis;

S.  kadangi ES ir Eritrėjos plėtros programoje numatoma stiprinti teisminės valdžios pajėgumus ir skleisti informaciją remiant Chartumo procesą dėl regioninio bendradarbiavimo migracijos klausimais;

T.  kadangi 1997 m. konstitucija taip ir neįgyvendinta; kadangi 2014 m. prezidentas žadėjo parengti naują konstituciją, bet jis vis dar neparengta;

U.  kadangi yra tik viena politinė partija, Liaudies frontas už demokratiją ir teisingumą (PFDJ); kadangi kitos politinės partijos uždraustos; kadangi, Laisvės rūmų duomenimis, PFDJ ir kariuomenė faktiškai yra vienintelės politinės svarbos institucijos Eritrėjoje ir abi griežtai pavaldžios prezidentui;

V.  kadangi prezidentas Afewerki nukelia demokratinius rinkimus sine die;

W.  kadangi 2001 m. penkiolika patyrusių vyriausybės ir partijos veikėjų (vadinamų G-15) užprotestavo blogėjančią politinę aplinką Eritrėjoje, sukritikavo prezidento vadovavimą ir pareikalavo įgyvendinti nacionalinę konstituciją; kadangi apie šį protestą paskelbta ir daug komentuota tuo metu vis didesnį pasitikėjimą įgyjančioje nepriklausomoje žiniasklaidoje;

X.  kadangi 11 G-15 narių buvo areštuoti, o kitiems keturiems pavyko pabėgti; kadangi nuo pat arešto jie laikomi vienutėse nepareiškiant kaltinimų padarius nusikaltimą ir neteikiant informacijos apie jų laikymo vietą, sąlygas arba sveikatos būklę; kadangi manoma, jog kai kurie G-15 nariai mirė kalėjime; kadangi praėjus kelioms dienoms po jų arešto buvo areštuoti 10 nepriklausomų žurnalistų, įskaitant Dawitą Isaaką, Švedijos–Eritrėjos žurnalistą, ir buvo uždaryti aštuoni nepriklausomi laikraščiai tuo pagrindu, kad jie kelia grėsmę valstybės saugumui; kadangi ir toliau buvo imamasi su protestu susijusių atsakomųjų veiksmų prieš nepriklausomą žiniasklaidą ir studentus; kadangi nuo to laiko žiniasklaidos laisvės nebėra, Eritrėja užima paskutinę vietą pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ spaudos laisvės indeksą pastaruosius aštuonerius metus ir Afrikoje kalina daugiausia žiniasklaidos darbuotojų, nes 2015 m. įkalinta 16 žurnalistų;

Y.  kadangi ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovas, Italijos ambasadorius Antonio Bandini, išsiuntė protesto laišką valdžios institucijoms po 2001 m. represijų ir buvo sparčiai išsiųstas;

Z.  kadangi dėl G-15 iškelta byla Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijoje, kuri nustatė, kad 2001 m. Eritrėjos įvykdytas vienuolikos vyriausybės pareigūnų areštas ir kalinimas iki šiol yra Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos pažeidimas; kadangi Afrikos Sąjunga ragino Eritrėją nedelsiant paleisti vienuolika sulaikytųjų; kadangi Eritrėjos vyriausybė atsiliepė į pranešimą nurodydama, kad kaliniai dar neteisti dėl įprastos procedūros;

AA.  kadangi tarptautinėms organizacijoms nesuteikiama galimybė patekti į kalėjimus, išskyrus vieną antžeminį kalėjimą Asmaroje; kadangi į kitus (daugiau nei 200) kalėjimus visoje šalyje patekti neįmanoma, pranešama, kad kaliniai, įskaitant moteris ir vaikus, kankinami, laikomi vienutėse, laikomi tamsoje požeminiuose kalėjimuose arba krovinių konteineriuose itin nehumaniškomis sąlygomis ilgą laiką, juos sulaikius savavališkai ir nesuteikiant teisės į nepriklausomą arba sąžiningą bylos nagrinėjimą;

AB.  kadangi Eritrėjos valdžios institucijos nepaleido Dawito Isaako nepaisant dviejų habeas corpus reikalavimų, kurių gavimo valdžios institucijos nepatvirtino;

AC.  kadangi Eritrėjos parlamentas nesusirinko į posėdį nuo 2002 m.; kadangi vyriausybė priima sprendimus tik įsakymo pavidalu, o tai reiškia, kad svarbi vyriausybės priimama politika, be kita ko, susijusi su asmenų teisėmis ir laisvėmis, nėra įtvirtinama teisės aktais ir tiesiog „skelbiama“ vyriausybės žiniasklaidos priemonėmis arba pranešimais, kuriuos platina vietos administracija, dėl to kyla tiek dviprasmybių;

AD.  kadangi pilietinės visuomenės veiksmai griežtai slopinami; kadangi, pavyzdžiui, 1993 m. valdančioji partija nusprendė sustabdyti Regioninio žmogaus teisių ir plėtros centro, pirmosios Eritrėjos nacionalinės NVO, įsteigtos 1992 m., po to kai jis organizavo konferenciją „NVO politika, daugiašalė politika ir kaimo kreditai Eritrėjoje“ ir pasamdė šimtus nepriklausomų stebėtojų 1993 m. balandžio mėn. referendumui dėl Eritrėjos nepriklausomybės stebėti;

AE.  kadangi Asmaros universitetas, vienintelis Eritrėjos universitetas, uždarytas 2006 m. po protestų prieš režimą; kadangi švietimo sistemą kontroliuoja kariuomenė;

AF.  kadangi JT darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais pasmerkė Eritrėjos vykdomus sulaikymus pažeidžiant tarptautinę teisę;

AG.  kadangi teisminė valdžia nėra nepriklausoma; kadangi teisėjus skiria, perskiria ir atleidžia prezidentas laisva valia, jų veiksmams daroma įtaka ir duodama nurodymų;

AH.  kadangi 1996 m. režimas įsteigė specialųjį teismą, kurį sudaro aukšto rango kariuomenės pareigūnai, tiesiogiai skiriami prezidento nagrinėti byloms, susijusioms su aukšto rango pareigūnais, kaltinamais korupcija, piktnaudžiavimu valstybės lėšomis ir kitais sunkiais nusikaltimais; kadangi nesant nepriklausomų teismų, apmokytų darbuotojų ir teisingo bylos nagrinėjimo garantijų, specialusis teismas greitai tapo nepritariančiųjų ir kritikų slopinimo priemone;

AI.  kadangi 2002 m. gegužės mėn. Eritrėjos vyriausybė sukūrė „Warsai Yikealo plėtros kampaniją“, kuria pratęsė nacionalinės tarnybos trukmę neapibrėžtam laikui ir reikalavo, kad visi moksleiviai praeitų karinius mokymus ir baigę mokslus vidurinėje mokykloje laikytų baigiamuosius egzaminus kariuomenės stovykloje; kadangi mažamečiams moksleiviams ilgą laiką neleidžiama bendrauti su tėvais ar giminaičiais; kadangi, be valstybės gynybos, šauktiniai verčiami dirbti žemės ūkio, kelių tiesimo arba kasybos darbus nemokant jiems pakankamo piniginio atlyginimo vergiją primenančiomis sąlygomis; kadangi labai tikėtinas tokios nacionalinės tarnybos buvimo ryšys su dideliais emigracijos srautais iš Eritrėjos; kadangi Eritrėja nepripažįsta teisės atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų;

AJ.  kadangi JT tyrimo komisija dėl žmogaus teisių Eritrėjoje praneša apie daugelį priverstinio darbo atvejų, įskaitant darbą Kanados kasybos bendrovei;

AK.  kadangi bendrovės būtų labai suinteresuotos eksploatuoti prie Eritrėjos pakrančių rastus dujų ir naftos šaltinius;

AL.  kadangi Eritrėjoje labai paplitusi praktika už asmens elgesį bausti jo šeimos narius;

AM.  kadangi visose Eritrėjos visuomenės srityse paplitusi moterų diskriminacija ir smurtas prieš moteris; kadangi itin didelė seksualinio smurto grėsmė moterims kyla ne tik kariuomenėje ir kariuomenės mokymo stovyklose, bet ir visuomenėje apskritai, kurioje smurtas prieš moteris nebaudžiamas;

AN.  kadangi tam tikrais duomenimis 89 proc. mergaičių Eritrėjoje yra moters lyties organų žalojimo aukos; kadangi 2007 m. kovo mėn. vyriausybė paskelbė pranešimą, pagal kurį moterų lyties organų žalojimas laikomas nusikaltimu, draudžiama vykdyti tokią praktiką ir remiamos tų metų švietimo programos siekiant užkirsti kelią tokiai praktikai;

AO.  kadangi daugelis moterų ir mergaičių pabėgėlių išvyksta iš šalies skurstančios, be jokių lėšų pragyventi, nes Eritrėjoje priklauso nuo maisto talonų, kurių nebegauna, kai šeimoje nebėra vyrų; kadangi būtinybė apsaugoti moteris ir mergaites laikantis teisės į gyvybę laikoma pagrindu suteikti tarptautinę apsaugą;

AP.  kadangi ekonomika yra pirmiausia tradicinis natūrinis žemės ūkis, nuolat kyla apsirūpinimo maistu problemų, o PFDJ kontroliuojama neoficialioji ekonomika, kurioje sandoriai vykdomi atsiskaitant grynaisiais per neskaidrų skirtingose jurisdikcijose įsteigtų verslo subjektų tinklą;

AQ.  kadangi Eritrėja yra paskutinė iš 189 šalių 2015 m. Pasaulio banko verslui palankias sąlygas užtikrinančių šalių sąraše;

AR.  kadangi 2008 m. birželio mėn. Eritrėjos pajėgos kirto Džibučio sieną ir užėmė Ras Doumeira teritoriją nužudydamos mažiausiai devynis Džibučio karius; kadangi Eritrėjos pajėgos pasitraukė tik po dvejų metų;

AS.  kadangi 2009 m. gruodžio mėn. JT Saugumo Taryba priėmė sankcijas prieš Eritrėją, įskaitant ginklų embargą, kelionių draudimą ir kai kurių šalies politikų ir kariuomenės pareigūnų turto įšaldymą po nuolatinės Eritrėjos užtikrinamos paramos tam tikroms regioninėms ginkluotoms grupuotėms siekiant nuversti regionines vyriausybes, pirmiausia Somalyje; kadangi 2015 m. birželio mėn. Saugumo Taryba dar kartą patvirtino ginklų embargą Eritrėjos vyriausybei;

AT.  kadangi JT stebėtojų duomenimis Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai įvedė karines pajėgas Eritrėjoje vykdant karinę kampaniją prieš huitų sukilėlius Jemene;

AU.  kadangi PFDJ kontroliuoja ir prižiūri pabėgėlių ir diasporos bendruomenes per ambasadas, dalyvaujančias išreikalaujant diasporos mokesčius ir „savanoriškus“ įnašus mainais už paslaugas, kaip antai tapatybės dokumentų, pasų, gimimo liudijimų ir svarbių pabėgėliams reikalingų dokumentų išdavimą, kadangi tokia praktika pažeidžiama Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, o turto prievartavimas yra praktika, kurią 2009 m. ir paskesnėse rezoliucijose JT Saugumo Taryba prašė JTO narių sustabdyti;

AV.  kadangi ambasados dalyvauja kampanijoje, kurios tikslas – pakenkti JT tyrimo komisijos darbui verčiant Eritrėjos diasporos ir pabėgėlių bendruomenės narius pasirašyti dokumentus, kad jie savanoriškai atliko nacionalinę tarnybą ir yra ekonominiai pabėgėliai;

AW.  kadangi JT tyrimo komisijai, JT specialiajam pranešėjui ir JT stebėsenos grupei Eritrėjai ir Somaliui neleista atvykti į Eritrėją;

AX.  kadangi PFDJ sukūrė didelį tarptautinį informatorių tinklą per savo padalinius, įskaitant jaunimo padalinius, kad jie rinktų informaciją apie „priešus“, ir dalyvauja vykdant neteisėtą prekybą ir turto prievartavimą ES valstybėse narėse; kadangi dėl šios priežasties 2015 m. Švedija išsiuntė Eritrėjos diplomatą;

AY.  kadangi PFDJ jaunimo organizacijos vadovai Nyderlanduose pradėjo teisines kampanijas prieš Nyderlandų mokslininkus, žiniasklaidą ir vyriausybės institucijas talkinant politinei vadovybei Asmaroje, kaip manoma, siekiant nutildyti režimo kritikus;

AZ.  kadangi Eritrėjos režimas kontroliuoja ir nuolat prižiūri pabėgėlių bendruomenes kaimyninėse šalyse ir kitur; kadangi Eritrėjos kariuomenė nuolat grobia pabėgėlius iš kaimyninių arba draugiškų šalių ir grąžina juos į Eritrėją, didėja iš šalies bėgančių nelydimų nepilnamečių skaičius, pabėgėliai susiduria su nesaugia padėtimi, paramos nebuvimu daugelyje šalių jiems išvykus iš Eritrėjos ir nuolat bijo atsakomųjų veiksmų;

BA.  kadangi pabėgėliai iš Eritrėjos iš Izraelio savo noru perkeliami į Ruandą ir Ugandą, bet negauna prieglobsčio tose šalyse ir neteisėtai gabenami į Pietų Sudaną, kuriame įkalinami už neteisėtą sienos kirtimą, arba į Sudaną ir Libiją, kur daugelis patenka į teroristinių organizacijų rankas;

1.  šokiruotas katastrofiškos žmogaus teisių padėties Eritrėjoje ir visiško teisinės valstybės ir žiniasklaidos laisvės nebuvimo;

2.  primena Eritrėjos įsipareigojimus pagal Kotonu susitarimą gerbti žmogaus teises, demokratines vertybes ir teisinės valstybės principus;

3.  griežtai smerkia Eritrėjos nuolat vykdomus šių principų pažeidimus, įskaitant kankinimus, neteisminius nužudymus, laikymą vienutėse bet teismo ar kaltinimų pareiškimo, šaudymo prie sienų politiką ir vergiją primenančią šauktinių kariuomenę;

4.  ragina Eritrėją gerbti ir saugoti visų Eritrėjos piliečių pagrindines teises, įskaitant žodžio laisvę ir susirinkimų laisvę, nedelsiant atverti žiniasklaidą, leisti išsiųstiems opozicijos vadovams grįžti į šalį, besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius ir liautis kenkti pilietinės visuomenės organizacijų veiklai bei įgyvendinti kitas JT Žmogaus teisių tarybos rekomendacijas, išdėstytas 2014 m. visuotinėje periodinėje padėties Eritrėjoje apžvalgoje;

5.  itin susirūpinęs dėl vienuolikos patyrusių Eritrėjos parlamento ir Liaudies fronto už demokratiją ir teisingumą narių kalinimo nepateikiant kaltinimų nenagrinėjant bylos arba nesuteikiant teisininko pagalbos nuo 2001 m. rugsėjo 18 d. ir dešimties nepriklausomų žurnalistų, įskaitant Eritrėjos ir ES pilietį Dawitą Isaaką, – nuo 2001 m. rugsėjo 23 d.;

6.  primygtinai ragina Eritrėjos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti šiuos kalinius kartu su kitais už politines pažiūras įkalintais asmenimis ir prašo paviešinti visą informaciją apie šių kalinių buvimo vietą, suteikti jiems galimybę bendrauti su šeimomis ir advokatais, bent jau dėl humanitarinių priežasčių;

7.  ragina Eritrėjos vyriausybę užtikrinti laisvą ir teisingą galimybę sulaikytiesiems kreiptis į nepriklausomą teismų sistemą ir pagerinti kalėjimų sąlygas, be kita ko, uždraudžiant naudoti požemines kameras ir transporto konteinerius kaliniams laikyti, nebenaudoti slaptų kalinimo centrų ir slaptų teismų bei laikymo vienutėse praktikos, leisti kaliniams reguliariai bendrauti su giminaičiais, teisininkais, medicinos darbuotojais ir kitų kompetentingų ir teisinius įgaliojimus turinčių valdžios institucijų ir įstaigų atstovais;

8.  ragina Eritrėjos vyriausybę panaikinti neterminuotos nacionalinės tarnybos sistemą demobilizuojant šauktinius, baigusius privalomą 18 mėnesių tarnybą, ir visiškai nutraukti šauktinių priverstinio darbo praktiką pasibaigus šiam laikotarpiui, suteikti teisę atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų ir nutraukti privalomą praktiką, kad visi moksleiviai praleistų paskutinius mokslo metus kariuomenės mokymo stovyklose;

9.  atkreipia dėmesį į JT tyrimo komisijos dėl žmogaus teisių Eritrėjoje išvadas dėl priverstinio darbo tarptautinėms bendrovėms; mano, jog tai dar kartą parodo, kad būtina priimti teisiškai privalomą tarptautinį aktą dėl tarptautinių bendrovių ir kitų verslo įmonių žmogaus teisių klausimais;

10.  prašo leisti žmogaus teisių ir humanitarinėms organizacijoms vykdyti veiklą Eritrėjoje nebauginant jų ir joms negrasinant ir ragina padėti visiškai įgyvendinti 2013–2016 m. strateginės partnerystės bendradarbiavimo programą, kurią Eritrėjos vyriausybė ir JTO pasirašė 2013 m. sausio 28 d.;

11.  ragina prezidentą Afewerki įgyvendinti konstituciją, parengtą ir patvirtintą pasikonsultavus su visais suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene;

12.  palankiai vertina Eritrėjos vyriausybės priemones, kurių imtasi kovojant su moterų lyties organų žalojimu; ragina vyriausybę apskritai stiprinti moterų teisių skatinimą ir apsaugą, be kita ko, imantis tolesnių kovos su žalinga praktika, kaip antai vaikų, ankstyvomis ir priverstinėmis santuokomis, priemonių bei užkirsti kelią nebaudžiamumui seksualinio smurto atvejais;

13.  ragina vyriausybę panaikinti kaltės nustatymo pagal giminystės ryšius politiką, taikomą nacionalinės tarnybos vengiančių, iš Eritrėjos siekiančių pabėgti arba Eritrėjos ekspatriantams vyriausybės nustatyto 2 proc. pajamų mokesčio nemokančių asmenų šeimos nariams;

14.  abejoja dėl „atnaujintų santykių“ politikos, kurią ES patvirtino Eritrėjai, veiksmingumo; atkreipia dėmesį, kad politika nedavė rezultatų, nes nepaleistas nė vienas politinis kalinys, net Dawit Isaak, nepadaryta pažangos dėl kitų žmogaus teisių klausimų; apgailestauja dėl fakto, kad Komisija ir Taryba visiškai neatsižvelgė į Parlamento nuogąstavimus dėl neseniai sudarytos „Nacionalinės orientacinės programos“ tarp ES ir Eritrėjos; pabrėžia, jog šie nuogąstavimai pirmiausia susiję su Eritrėjos režimo vykdomų žmogaus teisių pažeidimų mastais ir sunkumu, daugybe įrodymų, kad jis visiškai nesirūpina savo piliečių gerove, režimo kaip vystomojo bendradarbiavimo partnerio nepatikimumu, paplitusia korupcija ir beveik visišku skaidrumo nebuvimu tvarkant valstybės finansus, taip pat rizika, kad EDF lėšos netinkamai panaudojamos migracijos valdymo tikslais; reikalauja, kad bendradarbiavimas būtų nedelsiant nutrauktas atsižvelgiant į paskutinį Eritrėjos pareiškimą, kad ji toliau laikysis vergiją primenančios neterminuotos nacionalinės šauktinių tarnybos praktikos;

15.  apgailestauja dėl to, kad nevyksta joks Eritrėjos ir ES politinis dialogas pagal Kotonu susitarimą; nesupranta, kodėl ES taip ir nepradėjo konsultacijų su Eritrėja pagal 96 straipsnį ir ragina jas pradėti nedelsiant;

16.  apgailestauja dėl ES pastangų bendradarbiauti su Eritrėja migracijos srityje; primena, kad Eritrėjos saugumo pajėgos pačios dalyvauja prekybos žmonėmis veikloje ir reikalauja atlikti nepriklausomą pavaldumo tvarkos tyrimą dėl prekybos migrantais iš Eritrėjos vykdymo; primena, kad Eritrėjos kariuomenės įgyvendina šaudymo prie sienos politiką sušaudant iš šalies bandančius pabėgti piliečius, ir reikalauja nedelsiant nutraukti tokią praktiką; primena Eritrėjos vyriausybei apie jos pareigą apsaugoti savo piliečius; taip pat primena, kad Eritrėjos vyriausybė laikoma sunkių nuolatinių savo piliečių žmogaus teisių pažeidėja; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant sustabdyti bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir sustiprinti sienų su Eritrėja kontrolę; pabrėžia, kad daugeliu atvejų ES valstybės narės Eritrėjos piliečiams suteikia prieglobstį arba papildomą apsaugą, todėl ragina valstybes nares negrąžinti pabėgėlių prašytojų iš Eritrėjos Europoje atgal į jų šalį; itin susirūpinęs dėl fakto, jog dėl Eritrėjos vyriausybės pranešimo, kad nacionalinės tarnybos bus sutrumpinta iki 18 mėnesių (nepatikrinta, ar šis ketinimas įgyvendintas), kai kurios ES valstybės narės pradėjo griežčiau vertinti prieglobsčio prašytojus iš Eritrėjos;

17.  ragina ES užtikrinti, kad jos delegacijos Eritrėjos kaimyninėse šalyse padėtų prieglobsčio prašytojams iš Eritrėjos susisiekti su JTVPK ir prieglobsčio prašymus priimančiomis tarnybomis; prašo visų tarptautinių organizacijų užtikrinti, kad pabėgėliams taikomos procedūros būtų skaidrios ir sparčios; ragina skirti prioritetą kankinimų ir prekybos žmonėmis aukų poreikiui gauti tarptautinę apsaugą;

18.  pripažįsta, kad Egiptas turi teisę reguliuoti savo sienų kirtimą, tačiau primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas ir saugumo pajėgas vengti naudoti mirtiną jėgą prieš neteisėtus migrantus, kertančius šalies sieną, visapusiškai gerbti tarptautinės žmogaus teisių teisėje nustatytas elgesio su tokiais migrantais nuostatas ir standartus, saugoti jų orumą ir fizinį bei psichologinį vientisumą, gerbti jų teisę į tinkamą ir teisingą bylos nagrinėjimą, ir užtikrinti sulaikytiems migrantams galimybę susisiekti su UNHCR, taip pat leisti UNHCR susisiekti su visais valstybės sulaikytais prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais; primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas imtis visų priemonių, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad Eritrėjos piliečiai, laikomi įkaitais, būtų išlaisvinti;

19.  primygtinai ragina Izraelio valdžios institucijas pripažinti Eritrėjos pabėgėlių teisę į apsaugą ir prireikus suteikti jiems prieglobstį;

20.  prašo ES laikytis daug griežtesnės pozicijos dėl Eritrėjos režimo tuo atveju, jeigu žmogaus teisių srityje padėtis negerės, ir apsvarstyti galimybę nustatyti tikslines ribojančias priemones, pvz., draudimus keliauti ir turto įšaldymą, taikomas asmenims, kurie vadovavo arba galėjo vadovauti smurtiniams veiksmams, represijoms ir šiurkštiems žmogaus teisių pažeidimams; primena, kad konkrečių rezultatų Eritrėjoje pavyko pasiekti tik pritaikius sankcijas, kurias, pvz., nustatė JT;

21.  prašo ES valstybių narių ištirti Eritrėjos ambasadų operacijas ir užtikrinti, kad prieglobsčio prašymai jokiais būdais nebūtų nagrinėjami bendradarbiaujant su Eritrėjos ambasadomis;

22.  reikalauja, kad Eritrėja pradėtų visapusiškai bendradarbiauti su JT Eritrėjos ir Somalio stebėsenos grupe, JT Žmogaus teisių Eritrėjoje tyrimo komisija ir JT specialiąja pranešėja, taip pat leistų jai ir minėtos grupės ir komisijos atstovams atvykti į šalį;

23.  prašo JT, Afrikos Sąjungos, ES ir Etiopijos dvišalių partnerių daryti spaudimą Etiopijai, kad ji sutiktų su siūloma pasienio demarkacijos linija, kuri padėtų sumažinti įtampą tarp Etiopijos ir Eritrėjos, ir galiausiai padidintų stabilumą visame Somalio pusiasalio regione bei panaikintų Eritrėjos režimo taikomų „išimtinių priemonių“ legitimumą;

24.  primygtinai ragina visas Eritrėjoje investuojančias tarptautines bendroves veikti visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir jų nepažeidžiant;

25.  primygtinai ragina ES valstybes nares ištirti ambasadų veiklą ir PFDJ partijos bei įvairių jos atšakų, įskaitant jaunimo atšaką, vaidmenį ir uždrausti visų formų asociacijas ir veiklą, kuria tiesiogiai remiama Europoje vykdoma kontrolės ir stebėjimo veikla, pažeidžiami demokratijos ir teisinės valstybės principai, ir sukuriami bauginimo ir prievartos modeliai; primygtinai ragina valstybes nares imtis veiksmų, kas būtų panaikintas diasporos apmokestinimas, ir ištirti finansinius sandorius, susijusius su visomis kitomis įmokomis, kurias sumokėjo su Eritrėjos vyriausybe susijusios užsienio organizacijos, taip pat užtikrinti visapusišką visų Europoje esančių Eritrėjos pabėgėlių teisių apsaugą;

26.  primygtinai ragina Eritrėją pateikti informaciją, susijusią su 2008 m. birželio 10–12 d. vykusių mūšių metus dingusiais Džibučio kovotojais, kad suinteresuotieji asmenys galėtų nustatyti Džibučio karo nusikaltėlių buvimo faktą ir statusą;

27.  pakartoja savo reikalavimą surengti Eritrėjos vidaus nacionalinę konferenciją, pakviečiant įvairius partijų lyderius bei pilietinės visuomenės atstovus, kurios metu būtų siekiama išspręsti dabartinės krizės problemas ir nukreipti šalį demokratijos, politinio pliuralizmo ir tvaraus vystymosi keliu;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Eritrėjos, Egipto ir Izraelio vyriausybėms, Afrikos Sąjungai ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.