Postup : 2016/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0320/2016

Predkladané texty :

B8-0320/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH UZNESENIA
PDF 305kWORD 119k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.750v01-00
 
B8-0320/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Eritrei (2016/2568(RSP))


Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Eritrei (2016/2568(RSP))  
B8-0320/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Eritrei, a najmä na tie, ktoré sa týkajú ľudských práv v Eritrei a prípadu Dawita Isaaka,

–  so zreteľom na správu vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v Eritrei za rok 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva zo 14. júla 2014 o situácii v oblasti ľudských práv v Eritrei,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 18. septembra 2014 o politických väzňoch v Eritrei,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1862 a 1907 z roku 2009 a č. 2244 z roku 2015,

–  so zreteľom na revidované znenie Dohody z Cotonou z 23. júna 2000,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Eritrea dosiahla nezávislosť v roku 1993 po vojne proti Etiópii, ktorá trvala celé desaťročia;

B.  keďže v roku 1998 vypukla medzi Eritreou a Etiópiou ďalšia vojna o vymedzenie ich hraníc, ktorá si vyžiadala viac ako 100 000 obetí;

C.  keďže spoločná Etiópsko-eritrejská hraničná komisia (EEBC) pod záštitou stáleho rozhodcovského súdu vydala rozhodnutie o vymedzení hraníc medzi týmito dvoma krajinami v roku 2002; keďže Etiópia toto rozhodnutie odmietla, pričom Eritrea ho prijala, čo viedlo do slepej uličky a naďalej udržiavalo napätie medzi týmito dvoma krajinami;

D.  keďže v marci 2012 etiópske sily uskutočnili v Eritrei útoky na údajné základne Afarského demokratického revolučného zjednoteného frontu (ARDUF); keďže Etiópia tvrdila, že jej konanie bolo odvetou za únos a zavraždenie skupiny európskych turistov v januári 2011 v etiópskom regióne Afar; keďže Eritrea vyhlásila, že nepodnikne protiúder;

E.  keďže eritrejský prezident Isaias Afewerki nastolil v Eritrei veľmi prísny totalitný režim, ktorý nemá ústavu, vôbec nedodržiava zásady právneho štátu a slobodu médií, nerešpektuje náboženskú slobodu, neuskutočňuje voľby, vo veľkom rozsahu svojvoľne a neodôvodnene zatýka, vykonáva mučenie a ktorého vojenskú službu využívajúcu napätú situáciu v oblasti bezpečnosti medzi Eritreou a Etiópiou ako zámienku označuje OSN za otrokársku;

F.  keďže vyšetrovacia komisia OSN pre ľudské práva v Eritrei zistila, že porušovanie v prípadoch mimosúdnych popráv, mučenia (vrátane sexuálneho mučenia a sexuálneho otroctva), vojenskej služby ako formy otroctva, nútenej práce a politiky strieľať s cieľom zabiť na hraniciach môžu byť zločinom proti ľudskosti;

G.  keďže napriek tomu, že Eritrea sa dopustila hrubých a systematických porušovaní základných a zásadných prvkov Dohody z Cotonou vzhľadom na ľudské práva, EÚ nikdy nezačala konzultácie podľa článku 96, a to ani napriek výzvam na ich uskutočnenie zo strany Európskeho parlamentu;

H.  keďže EÚ naopak obnovila svoj rozvojový program v prospech Eritrei a podpísala päťročný rozvojový program v hodnote 200 miliónov EUR v januári 2016; keďže členské štáty jednomyseľne prijali tento program napriek tomu, že Európsky parlament ho zamietol;

I.  keďže podľa ESVČ čelí rozvojový program EÚ pre Eritreu niekoľkým výzvam v oblasti rozpočtovej kontroly a dohľadu vrátane chýbajúceho vnútroštátneho rozpočtu, štatistického úradu alebo kontrolného orgánu, chýbajúcej nezávislej centrálnej banky, nedostatočných kapacít inštitúcií v Eritrei, neexistencie hospodárstva okrem toho, čo schváli armáda, nestability výmenného kurzu, ktorý kontroluje vojenské vedenie, nestabilnej regionálnej situácie a jej vplyvu na vnútornú situáciu vrátane obmedzeného prístupu v rámci krajiny, obmedzeného počtu aktérov v oblasti rozvoja a prístupu hostiteľskej krajiny k účinnej pomoci;

J.  keďže Eritrea prisľúbila EÚ, že skráti vojenskú službu na 18 mesiacov, teraz však vyhlásila, že bude pokračovať vo svojej nevymedzenej brannej povinnosti pri zvyšovaní malého príspevku pre brancov o 700 %, pričom tento sľub dala hneď po devalvácii národnej meny, eritrejskej nakfy;

K.  keďže pozorovatelia OSN vyzvali na náležitú starostlivosť, monitorovanie a úplný dohľad nad rozdelením rozsiahlej pomoci pre Eritreu, pretože inak vo veľkej miere hrozí, že pomoc sa použije na financovanie povstaní v celom regióne;

L.  keďže väčšina agentúr poskytujúcich pomoc bola nútená opustiť krajinu po tom, čo režim prijal zákon na riadenie ich činnosti v máji 2005;

M.  keďže Eritrea, jedna z 15 najchudobnejších krajín sveta, je aj naďalej vo veľkej miere závislá od zahraničnej pomoci; keďže medzinárodní darcovia mimo EÚ výrazne znížili svoje príspevky vzhľadom na katastrofickú situáciu v oblasti ľudských práv, ktorá vznikla v dôsledku režimu prevládajúceho v Eritrei, jeho vnímanie ako narušiteľa regionálneho poriadku a veľké ťažkosti súvisiace s vykonávaním a monitorovaním programov pomoci;

N.  keďže od roku 2000 utieklo z krajiny viac ako 300 000 Eritrejčanov, pričom celkový počet obyvateľov sa odhaduje na 6,3 milióna; keďže UNHCR odhaduje, že asi 5 000 Eritrejčanov každý mesiac opustí krajinu, čo je vo veľkej miere prisudzované pretrvávajúcemu závažnému porušovaniu ľudských práv; keďže v priebehu posledných niekoľkých rokov každoročne utieklo viac ako 30 000 Eritrejčanov do EÚ; keďže v roku 2014 bolo postavenie utečenca v EÚ udelené v 61 % žiadostí o azyl, zatiaľ čo ďalších 27 % žiadateľov získalo doplnkovú ochranu, čo preukazuje závažnosť prenasledovania v Eritrei;

O.  keďže obchodovanie s ľuďmi za účelom výkupného s drsnými praktikami mučenia na Sinaji je príčinou mnohých vrážd a zmiznutí eritrejských utečencov, ktorí boli unesení, pričom osobám, ktoré prežili, utrpeli však vážnu traumu, nebola poskytnutá starostlivosť ani podpora; keďže prevláda absolútna beztrestnosť a zodpovedné osoby nie sú stavané pred súd;

P.  keďže režim rozširuje svoju totalitnú moc na eritrejskú diaspóru, vymáha finančné prostriedky od svojich členov prostredníctvom 2 % zdanenia zahraničných príjmov, sleduje ich a zameriava sa na členov rodiny, ktorí zostali v Eritrei z dôvodu údajného protiprávneho konania; keďže v Holandsku, Švajčiarsku, Švédsku a Nemecku sa zistilo, že tlmočníci, ktorí sa zúčastňujú na azylových pohovoroch, majú spojitosť s eritrejským režimom;

Q.  keďže na Sinajskej púšti údajne obchodníci s ľuďmi zadržiavali ako rukojemníkov alebo zneužívali žiadateľov o azyl a migrantov, z ktorých väčšina pochádzala z Eritrey a ďalších subsaharských krajín, vrátane detí, na rôznych miestach celé týždne či mesiace, kým ich príbuzní v zahraničí nezaplatili výkupné zabezpečujúce ich prepustenie; keďže Izrael zriedka udelí eritrejským utečencom azyl, čím im odopiera právo na ochranu;

R.  keďže eritrejský režim na svojich hraniciach využíva proti Eritrejčanom utekajúcim z krajiny politiku strieľať s cieľom zabiť, pričom vojenskí a colní úradníci sú zároveň zapojení do obchodovania s ľuďmi;

S.  keďže v rozvojovom programe EÚ pre Eritreu sa predpokladá posilnenie kapacít súdnictva a zvyšovanie informovanosti na podporu chartúmskeho procesu týkajúceho sa regionálnej spolupráce vo vzťahu k otázkam migrácie;

T.  keďže ústava z roku 1997 sa nikdy nevykonala; keďže v roku 2014 prezident prisľúbil vypracovanie novej ústavy, ale to sa doteraz neuskutočnilo;

U.  keďže existuje len jedna zákonná politická strana, a to Ľudový front za demokraciu a spravodlivosť; keďže ostatné politické strany sú zakázané; keďže podľa organizácie Freedom House sú Ľudový front za demokraciu a spravodlivosť a armáda prakticky jediné inštitúcie politického významu v Eritrei, pričom obe sú prísne podriadené prezidentovi;

V.  keďže prezident Afewerki odložil demokratické voľby neurčito;

W.  keďže v roku 2001 odsúdilo pätnásť významných vládnych a straníckych činiteľov (v súčasnosti známych ako G-15) čoraz represívnejšie politické prostredie v Eritrei, pričom kritizovalo spôsob, akým prezident vedie krajinu, a požadovalo vykonávanie národnej ústavy; keďže v tom čase čoraz priebojnejšia nezávislá tlač o tomto postoji informovala a v rozsiahlej miere ho komentovala;

X.  keďže výsledkom bolo zatknutie 11 osôb z G-15, pričom zvyšným štyrom sa podarilo utiecť; keďže odvtedy sú zatknuté osoby držané v izolácii bez toho, aby boli obvinené z nejakého trestného činu, a bez akéhokoľvek informovania o mieste ich zadržiavania, podmienkach zadržiavania alebo zdravotnom stave; keďže panuje presvedčenie, že niektoré osoby z G-15 vo väzbe zomreli; keďže niekoľko dní po ich zatknutí došlo k zatknutiu 10 nezávislých novinárov vrátane švédsko-eritrejského novinára Dawita Isaaka a osem nezávislých novín muselo ukončiť činnosť s odôvodnením, že predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť; keďže po týchto udalostiach nasledovali ďalšie tvrdé zásahy proti disentu v radoch nezávislej tlače a študentov; keďže odvtedy sloboda médií neexistuje, pričom Eritrea figuruje posledných osem rokov v rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc na poslednom mieste a predstavuje najväčšiu väznicu Afriky pre pracovníkov médií, kde bolo v roku 2015 uväznených 16 novinárov;

Y.  keďže zástupca predsedníctva Rady EÚ, taliansky veľvyslanec Antonio Bandini, predložil orgánom po zásahu v roku 2001 protestný list a okamžite bol vyhostený;

Z.  keďže prípad G-15 bol predložený Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov, ktorá dospela k záveru, že zatknutie jedenástich vládnych úradníkov v roku 2001 a ich pokračujúce väznenie zo strany Eritrey je porušením Africkej charty ľudských práv a práv národov; keďže Africká únia naliehavo vyzvala Eritreu, aby 11 zadržiavaných osôb okamžite prepustila; keďže vláda Eritrey reagovala na správu vyhlásením, že omeškanie v súvislosti s postavením väzňov pred súd je len otázkou bežného postupu;

AA.  keďže medzinárodným organizáciám nebol umožnený prístup do väzenských zariadení s výnimkou jedného nadzemného väzenia v Asmare; keďže ďalšie väzenské zariadenia v krajine (viac ako 200) zostávajú neprístupné a väzni vrátane žien a detí sú údajne mučení, držaní v izolácii a väznení v tmavých podzemných priestoroch alebo v prepravných kontajneroch v extrémne neľudských podmienkach, a to dlhý čas, pričom k tomuto zadržiavaniu dochádza po svojvoľnom zatýkaní a bez prístupu k akémukoľvek nezávislému súdu alebo spravodlivému procesu;

AB.  keďže eritrejské orgány neprepustili Dawita Isaaka napriek dvom súdnym príkazom habeas corpus, ktorých prijatie orgány nepotvrdili;

AC.  keďže eritrejský parlamentu od roku 2002 nezasadal; keďže vláda vykonáva svoju moc výlučne na základe dekrétov, čo znamená, že dôležité opatrenia, ktoré prijíma, vrátane opatrení so závažným vplyvom na práva a slobody jednotlivcov nie sú zakotvené v zákonoch, ale sú jednoducho „oznámené“ vládnymi médiami alebo v správach vydávaných miestnymi správami so všetkými nejasnosťami, ktoré takýto postup zahŕňa;

AD.  keďže činnosť občianskej spoločnosti je výrazne obmedzená; keďže vládnuca strana napríklad v roku 1993 rozhodla pozastaviť činnosť Regionálneho centra pre ľudské práva a rozvoj – prvej eritrejskej národnej mimovládnej organizácie, ktorá vznikla v roku 1992 – po tom, čo zorganizovala konferenciu na tému Politika vo vzťahu k MVO, mnohostranná politika a vidiecke úvery v Eritrei a najala stovky nezávislých pozorovateľov s cieľom monitorovať referendum o nezávislosti Eritrey v apríli 1993;

AE.  keďže Univerzita v Asmare, jediná univerzita v Eritrei, bola v roku 2006 po protestoch proti režimu zatvorená; keďže vzdelávací systém je pod vojenskou kontrolou;

AF.  keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie odsúdila zadržiavanie zo strany Eritrey ako porušenie medzinárodného práva;

AG.  keďže súdnictvo nie je nezávislé; keďže sudcovia sú vymenúvaní, preraďovaní a odvolávaní podľa vôle prezidenta a ich konanie je ovplyvňované a riadené;

AH.  keďže režim zriadil v roku 1996 špeciálny súd – tribunál tvorený vysokými vojenskými dôstojníkmi, ktorých vymenúva priamo prezident a ktorí rozhodujú vo veciach týkajúcich sa vysokopostavených úradníkov obvinených z korupcie, zneužívania verejných financií a iných ťažkých zločinov; keďže pre chýbajúcu nezávislosť od výkonnej moci, nedostatok kvalifikovaného personálu a absenciu záruk spravodlivého procesu sa špeciálny súd čoskoro stal prostriedkom na potláčanie disentu a kritikov;

AI.  keďže v máji 2002 vláda Eritrey zaviedla Rozvojovú kampaň Warsai Yikealo, na základe ktorej sa vojenská služba predĺžila na neurčito a pre všetkých študentov posledného ročníka sa stanovila povinnosť absolvovať vojenský výcvik a dokončiť stredoškolské vzdelanie i zložiť záverečné skúšky vo vojenskom tábore; keďže mladí študenti nemôžu dlhý čas komunikovať s rodičmi ani príbuznými; keďže okrem národnej obrany sú branci nútení pracovať v poľnohospodárstve, na výstavbe ciest alebo v baniach bez primeranej finančnej náhrady a v otrockých podmienkach; keďže je veľmi pravdepodobné, že existuje súvislosť medzi existenciou vojenskej služby a vysokými emigračnými tokmi z Eritrey; keďže Eritrea neuznáva právo na výhradu vo svedomí;

AJ.  keďže vyšetrovacia komisia OSN pre ľudské práva v Eritrei nahlásila mnoho prípadov nútenej práce, a to aj v prospech kanadskej ťažobnej spoločnosti;

AK.  keďže nálezy plynu a ropy pri pobreží Eritrey vzbudili ďalší záujem spoločností, čo sa týka ťažby;

AL.  keďže v Eritrei je veľmi rozšírená prax trestať členov rodiny za správanie príbuzného;

AM.  keďže diskriminácia žien a násilie voči nim sú prítomné vo všetkých oblastiach eritrejskej spoločnosti; keďže ženy sú vystavené mimoriadnemu riziku sexuálneho násilia nielen v armáde a vo vojenských výcvikových táboroch, ale aj v spoločnosti všeobecne, kde sa násilie na ženách pácha v atmosfére beztrestnosti;

AN.  keďže približne 89 % dievčat v Eritrei podstúpilo mrzačenie ženských pohlavných orgánov; keďže vláda vydala v marci 2007 vyhlásenie, v ktorom mrzačenie ženských pohlavných orgánov označila za trestný čin, zakázala ho a podporila vzdelávacie programy na odrádzanie od tejto praxe v danom roku;

AO.  keďže mnohé ženy a dievčatá utečenky opúšťajú krajinu v núdzi, bez akýchkoľvek prostriedkov na prežitie, pretože v Eritrei ich život závisí od potravinových poukážok, na ktoré prestanú mať nárok, keď ich mužskí členovia rodiny už nie sú s nimi; keďže potreba chrániť ženy a dievčatá na základe rešpektovania práva na život je uznávaná ako základ medzinárodného azylu;

AP.  keďže hospodárstvo spočíva prevažne v tradičnom poľnohospodárstve produkujúcom pre vlastnú spotrebu, kde prevládajú chronické problémy spojené s potravinovou neistotou a tieňová ekonomika ovládaná Ľudovým frontom za demokraciu a spravodlivosť, v rámci ktorej prostredníctvom netransparentnej siete podnikateľských subjektov začlenených do viacerých jurisdikcií prebiehajú transakcie v tvrdej mene;

AQ.  keďže Eritrea sa spomedzi 189 krajín, ktoré boli zahrnuté do rebríčka Svetovej banky týkajúceho sa jednoduchosti podnikania v roku 2015, nachádza na poslednom mieste;

AR.  keďže v júni 2008 prekročili eritrejské sily hranicu s Džibutskom a zabrali oblasť Ras Doumeira, pričom zabili najmenej deväť džibutských vojakov; keďže Eritrea stiahla svojich vojakov len o dva roky neskôr;

AS.  keďže Bezpečnostná rada OSN uložila v decembri 2009 voči Eritrei sankcie vrátane zbrojného embarga, zákazu cestovania a zmrazenia aktív niektorých z politických a vojenských predstaviteľov krajiny, a to z dôvodu pretrvávajúcej eritrejskej podpory určitých regionálnych ozbrojených skupín pokúšajúcich sa o zvrhnutie regionálnych vlád, najmä v Somálsku; keďže v júni 2015 Bezpečnostná rada opätovne potvrdila zbrojné embargo voči eritrejskej vláde;

AT.  keďže podľa pozorovateľov OSN zaviedla Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty v Eritrei vojenskú prítomnosť ako súčasť vojenskej kampane proti húthíovským povstalcom v Jemene;

AU.  keďže Ľudový front za demokraciu a spravodlivosť zaviedol kontrolu a dohľad nad utečencami a komunitami diaspóry prostredníctvom veľvyslanectiev, ktoré sú zapojené do vydierania diaspóry, pokiaľ ide o jej dane a „dobrovoľné“ príspevky vyplácané výmenou za služby, ako sú doklady totožnosti, pasy, rodné listy a základné dokumenty, ktoré môžu byť pre utečencov životne dôležité; keďže tieto postupy sú v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, pričom vydierane je praktika, o ktorej zastavenie žiadala Bezpečnostná rada OSN členské štáty OSN vo svojej rezolúcii z roku 2009 a ďalších rezolúciách;

AV.  keďže veľvyslanectvá sú zapojené do kampane, ktorej cieľom je narúšať prácu vyšetrovacej komisie OSN tým, že nútia členov eritrejskej diaspóry a utečencov podpisovať dokumenty potvrdzujúce, že dobrovoľne vykonávali vojenskú službu a sú ekonomickými utečencami;

AW.  keďže vyšetrovacej komisii OSN, osobitnému spravodajcovi OSN a monitorovacej skupine OSN pre Eritreu a Somálsko bol zamietnutý vstup do Eritrey;

AX.  keďže Ľudový front za demokraciu a spravodlivosť vytvoril rozsiahlu medzinárodnú sieť informátorov prostredníctvom svojich oddielov vrátane mládežníckych oddielov, ktorých cieľom je zhromažďovať informácie o „nepriateľoch“ a ktorí sú zapojení do nezákonného obchodovania a vydierania v členských štátoch EÚ; keďže to viedlo k vyhosteniu eritrejského diplomata zo Švédska v roku 2015;

AY.  keďže predstavitelia mládežníckej organizácie Ľudového frontu za demokraciu a spravodlivosť v Holandsku začali, pravdepodobne s cieľom umlčať kritikov režimu, právne kampane proti holandskej akademickej obci, médiám a vládnym inštitúciám, a to za podpory politického vedenia v Asmare;

AZ.  keďže komunity utečencov v susedných krajinách a inde sú pod kontrolou a stálym dozorom eritrejského režimu; keďže eritrejské vojská násilím odvádzajú utečencov zo susedných alebo spriatelených krajín a vracajú ich do Eritrey, pričom počet maloletých bez sprievodu, ktorí utekajú z krajiny, stúpa a utečenci sa po tom, ako utiekli, ocitajú v situácii vyznačujúcej sa nedostatočnou ochranou, bezpečnosťou a podporou vo viacerých krajinách a žijú v neustálom strachu pred represáliami;

BA.  keďže eritrejskí utečenci z Izraela sú dobrovoľne deportovaní do Rwandy a Ugandy, pričom však v týchto krajinách nezískavajú azyl a stávajú sa obeťami obchodovania s ľuďmi prevážanými do Južného Sudánu, kde sú väznení za nezákonné prekročenie hraníc, alebo do Sudánu a Líbye, kde mnohí padnú do rúk teroristických organizácií;

1.    je šokovaný katastrofálnou situáciou v oblasti ľudských práv v Eritrei a úplnou absenciou zásad právneho štátu a slobody médií;

2.  pripomína záväzky Eritrey vyplývajúce z Dohody z Cotonou, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv, demokratických hodnôt a zásad právneho štátu;

3.  dôrazne odsudzuje pokračujúce porušovanie týchto zásad Eritreou vrátane mučenia, mimosúdnych popráv, samoväzby bez súdneho procesu alebo obvinenia, uplatňovania politiky strieľania s cieľom zabiť na hraniciach a takmer otrockého systému odvodov;

4.  žiada Eritreu, aby dodržiavala a chránila základné práva všetkých Eritrejčanov vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania, aby bezodkladne otvorila médiá, aby lídrom opozície v exile umožnila návrat do krajiny, bezpodmienečne prepustila všetkých politických väzňov a ukončila obmedzovanie organizácií občianskej spoločnosti a realizovala ostatné odporúčania Rady OSN pre ľudské práva vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní štátu Eritrea z roku 2014;

5.  vyjadruje znepokojenie najmä nad tým, že od 18. septembra 2001 je bez obvinenia, súdneho konania či právnej konzultácie zadržiavaná skupina jedenástich významných poslancov eritrejského parlamentu a členov Ľudového frontu za demokraciu a spravodlivosť a od 23. septembra 2001 sú takisto zadržiavaní desiati nezávislí novinári vrátane občana Eritrey/EÚ Dawita Isaaka;

6.  naliehavo vyzýva vládu Eritrey, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých politických väzňov spolu s inými väzňami, ktorých zadržiava z dôvodu ich politických názorov, a požaduje, aby sa všetky informácie o mieste pobytu týchto väzňov zverejnili a bolo im umožnené stretnúť sa s rodinami a právnikmi, najmä z humanitárnych dôvodov;

7.  vyzýva vládu, aby zabezpečila slobodný a spravodlivý prístup zadržiavaných osôb k nezávislému súdnictvu a zlepšila podmienky vo väzniciach, a to aj zákazom používania podzemných buniek a prepravných kontajnerov na zadržiavanie väzňov, zastavením používania tajných väzenských zariadení a tajných súdov a zadržiavania v izolácii, a aby umožnila pravidelný prístup príbuzných, advokátov, zdravotníckeho personálu a iných príslušných orgánov a oprávnených úradov a inštitúcií k väzňom;

8.  nalieha na vládu Eritrey, aby ukončila systém neobmedzenej vojenskej služby a demobilizovala brancov, ktorí ukončili povinných 18 mesiacov služby a skutočne ukončila zapájanie brancov do nútenej práce po tomto období, zaviedla výhradu vo svedomí a ukončila povinnosť všetkých študentov absolvovať posledný ročník štúdia vo vojenských výcvikových táboroch;

9.  berie na vedomie zistenia vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v Eritrei o nútenej práci v prospech medzinárodných spoločností; domnieva sa, že to poukazuje aj na potrebu právne záväzného medzinárodného nástroja v oblasti nadnárodných korporácií a iných obchodných podnikov z hľadiska ľudských práv;

10.  žiada, aby mohli organizácie v oblasti ľudských práv a humanitárne organizácie pracovať v Eritrei bez strachu či zastrašovania a vyzýva na uľahčenie úplnej realizácie rámca spolupráce v oblasti strategického partnerstva na roky 2013 – 2016, ktorý podpísali vláda Eritrey a OSN 28. januára 2013;

11.  naliehavo vyzýva prezidenta Afewerkiho na vykonávanie ústavy, ktorá bola vypracovaná za plnej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou a bola prijatá;

12.  víta opatrenia, ktoré prijala vláda Eritrey na boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov; vyzýva vládu, aby posilnila všeobecnú podporu a ochranu práv žien, a to aj prijatím ďalších opatrení na boj proti škodlivým praktikám, napríklad detských, predčasných a nútených sobášov, a ukončila beztrestnosť v prípadoch sexuálneho násilia;

13.  nalieha na vládu, aby ukončila politiky „viny z dôvodu vzťahu“ (guilt-by-association) zamerané na rodinných príslušníkov tých, ktorí sa vyhýbajú vojenskej službe, snažia sa utiecť z Eritrey alebo neplatia 2 % daň z príjmu, ktorú vláda uložila eritrejským vysťahovalcom;

14.  pochybuje o účinnosti politiky „obnovenej spolupráce“ , ktorú EÚ prijala voči Eritrei; konštatuje, že táto politika nepriniesla výsledky, keďže ani jeden politický väzeň nebol prepustený, ani len Dawit Isaak, a nebol dosiahnutý žiadny pokrok v žiadnej inej otázke týkajúcej sa ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že obavy Parlamentu týkajúce sa nedávno uzatvoreného „národného indikatívneho programu“ medzi EÚ a Eritreou Komisia a Rada úplne ignorovali; zdôrazňuje, že tieto obavy sa týkajú najmä rozsahu a závažnosti porušovania ľudských práv zo strany Eritrey, mnohých náznakov nezáujmu o blaho občanov, nedostatočnej spoľahlivosti režimu ako partnera rozvojovej spolupráce, všadeprítomnej korupcie a takmer úplnej absencie transparentnosti v hospodárení s verejnými financiami v krajine, ako aj rizika zneužitia finančných prostriedkov ERF na účely riadenia migrácie; žiada, aby sa okamžite pozastavila spolupráca z dôvodu najnovších oznámení Eritrey, že bude naďalej pokračovať v takmer otrockom povinnom narukovaní;

15.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad absenciou akéhokoľvek politického dialógu v rámci Cotonou medzi Eritreou a EÚ; nerozumie, prečo EÚ s Eritreou nikdy nezačala konzultácie podľa článku 96 a nabáda ju, aby tak bezodkladne urobila;

16.  vyjadruje poľutovanie nad pokusmi EÚ o spoluprácu s Eritreou v oblasti migrácie; pripomína, že eritrejské bezpečnostné sily sú samé zapojené do obchodovania s ľuďmi, a žiada nezávislé vyšetrovanie reťazca velenia v obchodovaní s eritrejskými migrantmi; pripomína, že eritrejská armáda strieľa na hranici na ľudí, ktorí sa snažia utiecť z krajiny, a žiada okamžité zastavenie týchto praktík; pripomína vláde Eritrey svoju povinnosť chrániť svojich občanov; pripomína tiež, že vláda Eritrey je považovaná za páchateľa závažného a trvalého porušovania ľudských práv voči svojim občanom; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby okamžite pozastavili spoluprácu v oblasti prevencie nelegálnej migrácie a zlepšovania hraničných kontrol s Eritreou; upozorňuje na veľmi vysokú mieru udeľovania azylu alebo doplnkovej ochrany zo strany členských štátov EÚ Eritrejčanom, a preto nalieha na členské štáty, aby nevracali Eritrejčanov žiadajúcich o azyl v Európe; je zvlášť znepokojený, že oznámenie vlády Eritrey, že obmedzí vojenskú službu na 18 mesiacov, ktorého realizácia nebola overená, viedla niektoré členské štáty EÚ k sprísneniu postoja voči žiadateľom o azyl z Eritrey;

17.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že jej delegácie v krajinách obklopujúcich Eritreu uľahčia žiadateľom o azyl z Eritrey prístup k UNHCR a službám na predkladanie žiadostí; žiada všetky medzinárodné organizácie, aby zabezpečili, že postupy týkajúce sa utečencov budú transparentné a rýchle; žiada prioritizáciu potrieb medzinárodnej ochrany obetí mučenia a obchodovania s ľuďmi;

18.  uznáva, že Egypt má právo regulovať vstup a výstup cez svoje hranice, ale nalieha na egyptské orgány a bezpečnostné sily, aby sa vyhli použitiu smrtiacej sily proti nelegálnym migrantom prekračujúcim hranice krajiny, aby plne rešpektovali ustanovenia medzinárodného práva a normy týkajúce sa zachádzania s nimi, chránili ich dôstojnosť a ich fyzickú a psychickú integritu, rešpektovali ich právo na riadny proces a spravodlivý proces, a zaručili zadržaným migrantom možnosť kontaktovať UNHCR, a tiež umožnili UNHCR prístup ku všetkým žiadateľom o azyl a utečencom zadržiavaných štátom; nalieha na egyptské orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie prepustenia zadržiavaných Eritrejčanov;

19.  vyzýva izraelské orgány, aby uznali právo na ochranu eritrejských utečencov a v potrebných prípadoch udelili azyl;

20.  žiada EÚ, aby zaujala oveľa tvrdší postoj voči Eritrejskému režimu v prípade, že sa nedosiahne žiadny pokrok v oblasti ľudských práv, a aby zvážila cielené reštriktívne opatrenia, ako je zákaz cestovania a zmrazenie majetku, voči tým, ktorých činnosť mohla viesť, alebo môže viesť, k aktom násilia a represiám a vážnemu porušovaniu ľudských práv; pripomína, že iba sankcie, napríklad tie, ktoré prijala OSN, doteraz priniesli akýkoľvek výsledok v Eritrei;

21.  žiada členské štáty EÚ, aby preskúmali činnosť eritrejských veľvyslanectiev a aby zabezpečili, že žiadosti o azyl nebudú žiadnym spôsobom spojené so spoluprácou eritrejských veľvyslanectiev;

22.  žiada, aby Eritrea ponúkla svoju plnú spoluprácu s monitorovacou skupinou OSN pre Eritreu a Somálsko, vyšetrovacou komisiou OSN pre Eritreu a osobitnému spravodajcovi OSN, a umožnila im vstup do krajiny;

23.  žiada OSN, Africkú úniu, EÚ a partnerov dvojstrannej spolupráce s Etiópiou, aby vyvíjali tlak na Etiópiu, aby prijala navrhované vymedzenie hraníc, čo by viedlo k poklesu napätia medzi Etiópiou a Eritreou, čo by zase zvýšilo stabilitu celej oblasti Afrického rohu a odstránilo legitímnosť tzv. mimoriadnych opatrení eritrejského režimu;

24.  vyzýva všetky medzinárodné podniky investujúce v Eritrei, aby konali dodržiavajúc plnú realizáciu ľudských práv a nepáchali škody;

25.  nalieha na členské štáty EÚ, aby vyšetrili veľvyslanectvá a úlohu PFDJ a jeho rôznych krídel, vrátane krídla mládeže, a zakázali všetky formy združovania a činnosti, ktoré priamo podporujú kontrolu a sledovanie v Európe, podkopávajú demokratické princípy a právny štát a vytvárajú vzory zastrašovania a vydierania; nalieha na členské štáty, aby konali a ukončili vyberanie tzv. dane diaspóry a vyšetrili finančné transakcie súvisiace s akýmikoľvek inými „príspevkami“ vyberanými združeniami spojenými s eritrejskou vládou v zahraničí, a plne chránili azylové práva všetkých eritrejských utečencov v Európe;

26.  vyzýva Eritreu, aby sprístupnila informácie týkajúce džibutských bojovníkov, ktorí sú nezvestní od stretov, ku ktorým došlo 10. až 12. júna 2008, aby dotknuté osoby mohli posúdiť prítomnosť a stav džibutských vojnových zajatcov;

27.  opakuje svoju žiadosť, aby sa uskutočnila národná konferencia v rámci Eritrey, na ktorej by sa zúčastnili vedúci predstavitelia rôznych politických strán a zástupcovia občianskej spoločnosti, s cieľom nájsť riešenie súčasnej krízy a nasmerovať krajinu na cestu demokracie, politického pluralizmu a udržateľného rozvoja;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, vláde Eritrey, Egyptu a Izraela, Africkej únii a generálnemu tajomníkovi OSN .

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia