Menetlus : 2016/2568(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0321/2016

Esitatud tekstid :

B8-0321/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0090

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 180kWORD 78k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.751v01-00
 
B8-0321/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP))  
B8-0321/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eritrea järelevalverühma lõppraportit ja selle järeldusi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu asjassepuutuvaid resolutsioone, muu hulgas resolutsioone 751 (1992), 1907 (2009), 2182 (2014) ja 2244 (2015),

–  võttes arvesse nõukogu 1. märtsi 2010. aasta otsust 201/127/ÜVJP ning nõukogu määrust (EL) nr 667/2010, mida on 2010. aastal muudetud nõukogu otsusega 2010/414/ÜVJP,

–  võttes arvesse ELi täiendavaid piiravaid meetmeid Eritrea vastu, mis kehtestati nõukogu otsusega 2012/632/ÜVJP ning nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 942/2012,

–  võttes arvesse Eritrea inimõiguste olukorra uurimiskomisjoni loomist ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. juuni 2014. aasta resolutsiooniga 26/24,

–  võttes arvesse lapse õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolle,

–  võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatust, mida tuntakse ka Hartumi protsessi nime all,

–  võttes arvesse hädaolukordade sihtfondi stabiilsuse tagamiseks ning ebaseadusliku rände ja Aafrika põgenike probleemi algpõhjustega tegelemiseks,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi ELi Aafrika Sarve piirkondliku tegevuskava (2015–2020) kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Eritrea on üks Aafrika vaesemaid ja suletumaid riike ning seal valitseb ühe erakonna süsteem, sest Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest on ainus seaduslikult lubatud erakond; arvestades, et president on olnud võimul alates riigi iseseisvumisest 1993. aastal; arvestades, et põhiseadust ei ole kunagi rakendatud ja riigis pole kunagi toimunud riiklikke valimisi; arvestades, et Rahvusassamblee ei kogune enam alates 2002. aastast ja seadused võetakse vastu valitsuse käskkirjaga;

B.  arvestades, et Eritrea, kus elab kuus miljonit inimest, on üks maailmas „kõige kiiremini tühjenevaid riike“, kust on pagenud ligi pool miljonit elanikku; arvestades, et igal kuul lahkub Eritreast 5000 elanikku, kes taotlevad varjupaika peamiselt naaberriikides Etioopias ja Sudaanis, kuid mõned võtavad ette ka ohtlikku teekonna ELi; arvestades, et eritrealased on Euroopasse jõuda püüdvate pagulaste hulgas suuruselt kolmas rühm;

C.  arvestades, et kõige enam nimetatud põhjus riigist lahkumiseks on värbamine ajateenistuse programmi; arvestades, et 2002. aastal pikendati 18-kuulist kohustusliku sõjaväe- või tsiviilteenistuse nõuet, nii et selle kestus muutus tegelikult piiramatuks; arvestades, et ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjon jõudis järeldusele, et ajateenistus toob sageli kaasa meelevaldse kinnipidamise, piinamise, seksuaalse vägivalla, sunnitöö, puhkuse puudumise ja naeruväärse palga, ning nimetas seda institutsiooniks, kus orjandust meenutavad tavad on igapäevased; arvestades, et värvatute hulka kuuluvad ka kõigest 16-aastased poisid ja tüdrukud, samuti vanurid, ning arvestades, et ajateenistus kujutab endast sageli sunnitööd;

D.  arvestades, et teenistus võib kesta aastakümneid ning on juhtumeid, kus mitu pereliiget värvatakse üheaegselt ja eraldatakse geograafiliselt; arvestades, et neid, kes võtavad ilma loata puhkust, ootab vangistus, ja kui neid ei leita, vangistatakse nende asemel nende pereliikmeid; arvestades, et ajateenijate baaskuupalk on 43–48 USA dollarit enne mahaarvamusi ja see on summa, millest ei piisa isegi peamiste isiklike vajaduste rahuldamiseks; arvestades, et Eritreas puudub õigus keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu;

E.  arvestades, et Eritreas on valitsuse loal pandud ja pannakse jätkuvalt toime süsteemseid, ulatuslikke ja raskeid inimõiguste rikkumisi ning valitsus on loonud repressiivse süsteemi, et kontrollida, vaigistada ja isoleerida inimesi, võttes neilt nende põhivabadused; arvestades, et inimeste meelevaldne vahistamine, kinnipidamine, piinamine, kadumine ja kohtuväline hukkamine on igapäevased nähtused;

F.  arvestades, et kõikjal levinud kontrollisüsteemid ja rasked tagajärjed nö hälbiva käitumise eest on loonud enesetsensuuri keskkonna, kus inimesed ei saa arvamust avaldada, usukombeid järgida ega kogunemis- ja ühinemisvabaduse õigust kasutada; arvestades, et Piirideta Reporterite hinnangul oli Eritrea 2015. aastal ajakirjandusvabaduselt maailmas viimasel kohal;

G.  arvestades, et Eritrea ametivõimud hoiavad tuhandeid meelsus- ja poliitvange salajastes kinnipidamiskohtades ilma neile süüdistust esitamata ja kohtuprotsesse korraldamata; arvestades, et kinnipidamistingimused on äärmiselt halvad, sest vange hoitakse sageli maa-alustes kongides või kaubakonteinerites ning neil puudub piisav juurdepääs toidule, veele ja arstiabile, mis võib kaasa tuua terviserikkeid ja isegi surma;

H.  arvestades, et Eritrea valitsus on võtnud inimeste väljavoolu suhtes ambivalentse hoiaku, osalt seetõttu, et ta saab kasu väljarändajate tulumaksust, väidetavalt ähvarduse abil keelduda neile või nende pereliikmetele konsulaarteenuseid osutamast; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu nõudis 2011. aastal, et Eritrea lõpetaks väljapressimise, ähvarduste, vägivalla ja muude ebaseaduslike vahendite kasutamise selle maksu kogumiseks, mis tõi riigile aastatel 2010–2013 sisse 73 miljonit USA dollarit;

I.  arvestades, et ELi liikmesriigid lükkavad üha sagedamini Eritrea elanike varjupaigataotlused tagasi, väites et nende piirile saabunud isikud on majanduspagulased; arvestades, et kõiki tagasisaadetud varjupaigataotlejaid ähvardab meelevaldne kinnipidamine, piinamine ja muu väärkohtlemine;

J.  arvestades, et valitsusel on ulatuslik riigi poolt sunnitud informaatorite võrgustik, mis kontrollib elanikkonda, ning arvestades, et kodanikke, keda kahtlustatakse riigireetmises, ootavad meelevaldne vahistamine, sunnitud kadumine, kohtuväline hukkamine ja piinamine; arvestades, et riigisisest liikumist ja sõnavabadust piiratakse ebaõiglaselt ning kohalik meedia on riigi kontrolli all;

K.  arvestades, et finantsläbipaistvuse puudumine riigis tekitab varimajandust, mida kontrollib Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest ning mis hõlmab valuutatehinguid hämarate ja läbipaistmatute äriüksuste kaudu, mis kuuluvad riigile ja mida juhivad kõrged valitsusametnikud; arvestades, et see on eriti murettekitav ajal, mil rahvusvahelised organisatsioonid paluvad Eritrea valitsusele rahalist abi;

L.  arvestades, et läbipaistmatus mõjutab märkimisväärselt ka kaevandustulusid; arvestades, et esineb väidetava sunnitöö ja ebainimliku kohtlemise juhtumeid, ning arvestades, et makseid, mida rahvusvahelised ettevõtted on teinud valitsuse allhankijatele pakutavale tööjõule, on väidetavalt kasutatud töötajate palkade asemel Eritrea sõjaväe ja valitsuse jaoks;

M.  arvestades, et eelkõige Kanada ettevõtet Nevsun (Nevsunile kuulub 60 % Bisha vase- ja kullakaevandusest, ülejäänud 40 % kuulub valitsusele) on nii Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri poolt kui ka Kanada kohtusse esitatud hagis süüdistatud selles, et ta lubab oma kaevanduse ehitustöödel kasutada sunnitööd; arvestades, et Nevsun on süüdistused ja ÜRO järeldused tagasi lükanud;

N.  arvestades, et sunnitööd kasutatakse kõikides majandussektorites ning suurem osa Eritrea elanikke peab oma elu jooksul tõenäoliselt sunnitööd tegema;

O.  arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu moodustas 27. juunil 2014 Eritrea inimõiguste uurimiskomisjoni, et uurida väidetavaid inimõiguste rikkumisi Eritreas; arvestades, et uurimiskomisjon esitas oma esimese aruande 23. juunil 2015, ning arvestades, et Inimõiguste Nõukogu pikendas uurimiskomisjoni mandaati ühe aasta võrra 2016. aasta juunini ja läbivaadatud mandaat hõlmab süsteemsete, laiaulatuslike ja raskete inimõiguste rikkumise juhtumite uurimist, et tagada täielik vastutus, muu hulgas juhul, kui need rikkumised võivad kujutada endast inimsusevastaseid kuritegusid; arvestades, et uurimiskomisjon esitab kirjaliku aruande oma järelduste ja soovitustega Inimõiguste Nõukogule 2016. aasta juunis;

P.  arvestades, et Somaalia ja Eritrea järelevalverühmal ei lubatud korduvatest taotlustest hoolimata tema mandaadi jooksul Eritread külastada ning valitsus ei teinud temaga täielikku koostööd, nagu on nõutud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2182 (2014); arvestades, et Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri, Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjoni ning sõltumatuid inimõiguste organisatsioone on korduvalt keeldutud Eritreasse lubamast;

Q.  arvestades, et 2009. aastal karistas ÜRO Julgeolekunõukogu Eritread Somaalia islamistliku rühmitise al-Shabaabi väidetava toetamise eest; arvestades, et ÜRO meetmed hõlmasid relvaembargot ja reisikeelde, samuti konkreetsete isikute varade külmutamist; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu kinnitas resolutsiooni 2244 (2015) vastuvõtmisega eelmisel aastal Eritrea relvaembargot, kuna riik toetab jätkuvalt muid piirkondlikke relvarühmitisi, muu hulgas Etioopia relvastatud opositsioonirühmade äsja moodustatud ühisrinnet (Tigray People’s Democratic Movement) ja Ginbot Sebati sõjalist juhti;

R.  arvestades, et Eritrea on sõlminud Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega uued strateegilised sõjalised suhted, mis võimaldavad Araabia koalitsioonil kasutada Eritrea maad, õhuruumi ja territoriaalvett huuthide vastaseks sõjaliseks operatsiooniks Jeemenis; arvestades, et Eritrea on väidetavalt saanud nimetatud kahelt riigilt hüvitist, muu hulgas rahalist hüvitist ja kütusetarneid, ning arvestades, et mis tahes hüvitised, mis on suunatud otseselt või kaudselt piirkonna rahu ja julgeolekut ohustava tegevuse või Eritrea sõjaväe toetamiseks, on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1907 (2009);

S.  arvestades, et aastatel 1998–2000 Etioopiaga toimunud piirisõja järgsed pinged ei ole veel kadunud ning neid kasutatakse politseiriigi õigustusena;

T.  arvestades, et Eritrea ja EL sõlmisid 28. jaanuaril 2016 märgilise tähtsusega kokkuleppe tulevase arengukoostöö kohta, et edendada taastuvaid energiaallikaid ja usaldusväärset valitsemist; arvestades, et EL on teatanud kavatsusest anda Eritreale 11. Euroopa Arengufondi kaudu 200 miljonit eurot pikaajalist toetust, keskendudes energeetikale ja valitsemisele; arvestades, et Eritrea võib saada toetust Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi meetmetest ja muudest ELi algatustest, eelkõige demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist;

1.  palub ELil ja liikmesriikidel seada täielik inimõiguste austamine mis tahes suhtluses Eritrea valitsusega alati esikohale, eelkõige seoses rändevoogude haldamisega;

2.  on veendunud, et Eritrea pagulaskriisi aluspõhjused on õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste puudumine ning kodanike represseerimine, ning on seisukohal, et kui nende probleemidega ei tegeleta, ei ole võimalik pagulaskriisi muul moel peatada; kardab, et käesoleval ajal ei saa Eritrea valitsust pidada ELi usaldusväärseks partneriks;

3.  seab kahtluse alla otsuse eraldada Euroopa Arengufondist 200 miljonit eurot energeetika ja valitsemisega seotud projektidele Eritreas, arvestades riigis valitsevat kohutavat inimõiguste olukorda; tunneb muret, et valitsus võib need vahendid kergesti kõrvaldada ja kasutada neid edasiste repressioonide toetuseks, arvestades riigi finantsjuhtimise täielikku läbipaistmatust;

4.  palub komisjonil ja liikmesriikidel hoiduda Aafrika jaoks mõeldud ELi usaldusfondi kasutamisest inimõiguste edendamisest ja arenguabist erinevateks eesmärkideks, rõhutades, et usaldusfondist rahastatavad projektid peavad olema kooskõlas ELi põhiõigustega; rõhutab, et kogu ELi abi, mis ei ole mõeldud humanitaareesmärkideks, peaks olema ranges sõltuvuses riigi tegelikest edusammudest; palub komisjonil ja liikmesriikidel peatada Eritrea valitsusele suunatud rahaline abi ning kehtestada järelevalvemehhanismid, mis tagaksid, et Eritrea valitsus ei kõrvalda riigile antavat abi ega kasuta seda repressioonideks või mis tahes tegevusteks, mis võib hõlmata sunnitööd;

5.  palub Eritreasse investeerivatel ja seal tegutsevatel eraettevõtetel ja muudel üksustel näidata inimõiguste valdkonnas üles nõuetekohast hoolsust, mis tagaks selle, et nende tegevuses ei kasutata kunagi ajateenijate tööd ning et nad ei anna vahendeid ega toetust projektidele, kus sellist tööjõudu kasutatakse; kutsub Eritrea ametivõime ja välisettevõtteid üles tugevdama mäetööstuse juhtimist, järgides mäetööstuse läbipaistvuse algatust;

6.  palub Eritrea presidendil ja valitsusel viia ellu reformid, mis tagaksid, et Eritrea täidab oma rahvusvahelisi ja inimõigustega seotud kohustusi, muu hulgas rakendades 1997. aasta põhiseaduse, viies siseriiklikud seadused ja eeskirjad kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste normidega, võimaldades sõltumatutel erakondadel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel vabalt tegutseda, luues sõltumatu kohtusüsteemi ning korraldades kauaoodatud vabad ja õiglased valimised;

7.  märgib, et Piirideta Reporterite hinnangul on Eritrea ajakirjandusvabaduselt maailmas viimasel kohal ning on Sahara-taguses Aafrikas ainuke riik, kus ei ole ühtegi eraomanduses meediakanalit; nõuab meetmeid, mis võimaldaksid tegutseda sõltumatul ja vabal ajakirjandusel ning kaitseksid ajakirjanikke meelevaldse sekkumise eest;

8.  palub ametivõimudel lubada inimestel riigis vabalt liikuda ning hõlbustada nende seaduslikku riiki sisenemist ja riigist lahkumist, kaotades riigist lahkumise viisanõude ning koheldes tagasipöördujaid kooskõlas rahvusvaheliste normidega;

9.  nõuab, et Eritrea valitsus lõpetaks ajaliselt piiramatu ajateenistusse värbamise tava, sest see kujutab endast sageli sunnitööd ja on seega rahvusvahelise õiguse rikkumine, ning vabastaks kõik ajateenijad pärast 18-kuulise tegevteenistuse lõppu; palub Eritrea valitsusel tagada, et keegi ei läbiks sõjalist koolitust enne 18-aastaseks saamist ning teenistusse ei värvataks ühtegi elanikku, kes on vanem ajateenijate tavapärasest vanusest; palub lisaks valitsusel tagada, et kõikide värvatute elamistingimused vastavad rahvusvahelisele inimõigustealasele õigusele ning et nad saavad tasu, mis võimaldab inimväärset elu;

10.  palub valitsusel sätestada õigus keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu ning pakkuda alternatiivseid ja mittekaristavaid tsiviilteenistuse vorme, mille pikkus on võrreldav sõjaväeteenistusega;

11.  palub valitsusel viivitamata lõpetada inimeste ebaseaduslik meelevaldne kinnipidamine ilma süüdisuse ja kohtuprotsessita, kinnipidamine suhtlemisvõimaluseta ja kinnipidamine mitteametlikes kinnipidamiskeskustes, viivitamata anda kinnipeetavate peredele teavet kinnipeetavate asukoha ja tervisliku seisundi kohta ning täielikult austada kinnipeetavate õigusi; palub ametivõimudel hoiduda kinni pidamast ja karistamast neid, kes pärast ajateenistuse teadaandega ette nähtud 18-kuulist teenistust deserteerivad; nõuab sel põhjusel kinni peetavate isikute viivitamatut vabastamist;

12.  palub Eritrea ametivõimudel tagada, et kõiki kinnipeetavaid koheldakse inimlikult ja rahvusvaheliste inimõiguste normide kohaselt, muu hulgas pakkudes neile piisavat peavarju, toitu, vett, pesemisvõimalusi ja arstiabi ning tagades, et keegi ei lange piinamise või muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ohvriks; palub ametivõimudel tagada, et kõiki väiteid piinamise või muu väärkohtlemise kohta uuritakse kiiresti ja süüdlased võetakse vastutusele; palub ametivõimudel avada kõik vanglad ja muud kinnipidamiskohad sõltumatutele järelevalveasutustele kontrollimiseks;

13.  nõuab kõikide meelsusvangide kohest ja tingimusteta vabastamist ning seda, et Eritrea täidaks oma kohustust anda aru organitele, mis vastutavad nende rahvusvaheliste inimõigustealaste lepingute rakendamise järelevalve eest, milles Eritrea on osaline; palub valitsusel lubada riiki ÜRO ja Aafrika liidu sõltumatud eksperdid, teiste seas ÜRO eriraportööri, ning võimaldada Eritrea inimõiguste olukorra uurimiskomisjonil kasutada täielikult oma mandaati ning teha temaga koostööd, muu hulgas riigi rahanduse küsimustes; palub ELi inimõiguste eriesindajal koordineerida teiste rahvusvaheliste järelevalveorganitega ning esitada Euroopa Parlamendile hinnangu olukorra kohta riigis;

14.  palub valitsusel viivitamata lõpetada inimeste sunnitud kadumise praktika ning kohtuvälise hukkamise kõik vormid, muu hulgas tühistades tulista-et-tappa-poliitika piiridel ning luues tõhusa mehhanismi kadunud isikute asukoha tuvastamiseks;

15.  palub liikmesriikidel, mis hindavad Eritrea pagulaste varjupaigataotlusi, võtta arvesse Eritrea lõputa ajateenistuse praktikat, mis on endast sunnitööd kujutav inimõiguste rikkumine ja seega rahvusvahelise õiguse alusel keelatud, ning asjaolu, et Eritreasse tagasi pöörduvat varjupaigataotlejat ähvardab meelevaldse kinnipidamise, piinamise ja muu väärkohtlemise oht, ning jätkuvalt pakkuda kaitset kõigile Eritreast põgenenud ja põgenevatele isikutele, järgides tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet;

16.  palub Eritrea ametivõimudel viivitamata peatada igasugune toetus või tegevus (näiteks naaberriikide mässuliste liikumiste toetamine), mis võib ohustada piirkonna stabiilsust, ning peatada Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide toetamine (väidetavalt rahalise hüvitise eest) nende sõjategevuses Jeemenis; palub Eritrea ametivõimudel võtta jõulisi meetmeid relvade salakaubaveo vastu ja mitte anda sellele vaikivat heakskiitu, sest see on vastuolus ÜRO relvaembargoga riigi suhtes;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Üleaafrikalisele Parlamendile, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele, Aafrika Liidule ning Eritrea presidendile, parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika