Návrh uznesenia - B8-0321/2016Návrh uznesenia
B8-0321/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Eritrei

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0318/2016

Postup : 2016/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0321/2016
Predkladané texty :
B8-0321/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0321/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Eritrei

(2016/2568(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na záverečnú správu monitorovacej skupiny o Eritrei a na jej závery,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN vrátane rezolúcií č. 751 (1992), 1907 (2009), 2182 (2014) a 2244 (2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/127/SZBP z 1. marca 2010 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 667/2010, ktoré bolo následne zmenené a doplnené v roku 2010 rozhodnutím Rady 2010/414/SZBP,

–  so zreteľom na ďalšie reštriktívne opatrenia voči Eritrei uvedené v rozhodnutí Rady 2012/632/SZBP a na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 942/2012,

–  so zreteľom na zriadenie vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v Eritrei Radou pre ľudské práva na základe rezolúcie č. 26/24 z 27. júna 2014,

–  so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na iniciatívu zameranú na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom, známu aj ako chartúmsky proces,

–  so zreteľom na Núdzový trustový fond pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike,

–  so zreteľom na závery Rady o Regionálnom akčnom pláne EÚ pre Africký roh na obdobie rokov 2015 – 2020,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Eritrea je jedným z najchudobnejších a najuzavretejších národov a má zavedený systém jedinej strany, ktorou je Ľudový front za demokraciu a spravodlivosť (PFDJ) ako jediná zákonom povolená politická strana; keďže prezident je vo funkcii odvtedy, ako krajina získala nezávislosť v roku 1993; keďže ústava sa nikdy neuplatňovala a v krajine sa nikdy nekonali celoštátne voľby; keďže Národné zhromaždenie nezasadá od roku 2002 a zákony sa prijímajú vládnym nariadením;

B.   keďže Eritrea – krajina so šiestimi miliónmi obyvateľov – patrí medzi národy s najväčším úbytkom obyvateľstva na svete, pretože z tejto krajiny utieklo už takmer pol milióna utečencov; keďže každý mesiac opúšťa krajinu 5 000 Eritrejčanov, ktorí prevažne hľadajú útočisko v susednej Etiópii a susednom Sudáne, ale takisto sa vydávajú na nebezpečnú cestu do EÚ; keďže Eritrejčania tvoria tretiu najväčšiu skupinu utečencov, ktorí sa pokúšajú dostať do Európy;

C.  keďže najčastejším udávaným dôvodom odchodu z krajiny je povolávanie do vojenskej služby; keďže zákonom stanovený povinný výkon vojenskej alebo civilnej služby v trvaní 18 mesiacov bol predĺžený v roku 2002 a v praxi je časovo neobmedzený; keďže vyšetrovacia komisia OSN pre ľudské práva v Eritrei dospela k záveru, že vojenská služba sa často spája so „svojvoľným zadržiavaním, mučením, sexuálnym mučením a nútenou prácou, absenciou dovolenky a [...] smiešnou odmenou“ a komisia ju označila za „inštitúciu, v ktorej sú bežné otrokárske praktiky“; keďže medzi brancov patria chlapci i dievčatá vo veku iba 16 rokov, ako aj starší ľudia, a keďže vojenská služba je často vlastne nútenou prácou;

D.  keďže branná povinnosť by mohla trvať desaťročia a existujú prípady, keď viacerí rodinní príslušníci boli naraz odvedení do rôznych miest; keďže tí, ktorí sa nedovolene vzdialia, sú vystavení trestu odňatia slobody, a ak nie je možné ich nájsť, namiesto nich sú uväznení ich rodinní príslušníci; keďže základný mesačný plat brancov predstavuje 43 – 48 amerických dolárov pred zdanením, čo je suma, ktorá nestačí na pokrytie osobných základných potrieb; keďže v Eritrei neexistuje žiadne ustanovenie týkajúce sa práva na výhradu vo svedomí;

E.  keďže v Eritrei sa pod vedením vlády, ktorá vytvorila a udržiava represívny systém na kontrolovanie, umlčiavanie a izoláciu jednotlivcov v krajine, systematicky a hrubo porušovali a naďalej porušujú ľudské práva, v dôsledku čoho sú týmto jednotlivcom upierané ich základné slobody; keďže je bežné, že jednotlivci sú svojvoľne zatýkaní a zadržiavaní, mučení, nezvestní alebo popravení bez riadneho konania;

F.   keďže všadeprítomné systémy kontroly a závažné dôsledky správania vnímaného ako deviantné vytvorili prostredie autocenzúry, v ktorom sa ľudia nemôžu vyjadrovať, vyznávať svoje náboženstvo či uplatňovať svoje právo na slobodu zhromažďovania a združovania; keďže podľa organizácie Reportéri bez hraníc tlač v Eritrei bola v roku 2015 najmenej slobodnou na svete;

G.  keďže niekoľko tisíc väzňov svedomia a politických väzňov je zadržiavaných eritrejskými orgánmi na tajnom mieste, a to bez obvinenia alebo súdneho procesu; keďže podmienky vo väzeniach sú mimoriadne prísne, pretože tieto zadržiavané osoby sú často držané v podzemných celách alebo v prepravných kontajneroch a nedostatočný prístup k potravinám, vode a lekárskej starostlivosti počas väzby by mohli viesť k zdravotným komplikáciám vrátane smrti;

H.   keďže vláda Eritrey zaujala k migračnému úbytku nevyhranený postoj, a to čiastočne preto, lebo z diaspóry jej plynú výhody vo forme dane z príjmov migrantov, údajne na základe toho, že sa im vyhráža, že im alebo ich rodinným príslušníkom odoprie konzulárne služby; keďže Bezpečnostná rada OSN v roku 2011 vyzvala Eritreu, aby na účely výberu tejto dane, ktorá v rokoch 2010 – 2013 priniesla štátu 73 miliónov amerických dolárov, prestala využívať vydieranie, vyhrážanie sa násilím, podvodmi a inými nelegálnymi prostriedkami;

I.  keďže členské štáty EÚ čoraz častejšie zamietajú žiadosti o azyl z Eritrey, pretože podľa nich sú osoby, ktoré pricestujú na ich hranice, ekonomickými migrantmi; keďže existuje všeobecné riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia a iného zlého zaobchádzania akéhokoľvek žiadateľa o azyl, ktorý sa vráti do svojej krajiny;

J.  keďže vláda má rozsiahlu sieť informátorov, ktorých k tejto činnosti núti štát, a táto sieť ovláda obyvateľstvo, a keďže občania, ktorí sú podozriví z vlastizrady, sú vystavení svojvoľnému zadržiavaniu, násilnému zmiznutiu, mimosúdnych popravám a mučeniu; keďže pohyb v rámci krajiny, ako aj prejav sú nespravodlivo obmedzované a keďže domáce masovokomunikačné prostriedky sú kontrolované štátom;

K.  keďže nedostatočná finančná transparentnosť v krajine aj naďalej vytvára neformálnu ekonomiku riadenú stranou PFDJ, ktorej súčasťou sú aj transakcie v tvrdej mene prostredníctvom nejasnej, netransparentnej siete podnikateľských subjektov vo vlastníctve štátu a riadenej vysokými štátnymi úradníkmi; keďže táto skutočnosť je obzvlášť znepokojujúca v čase, keď medzinárodné organizácie žiadajú vládu o finančnú pomoc;

L.  keďže tento nedostatok transparentnosti takisto výrazne ovplyvňuje príjmy z ťažobného odvetvia; keďže existujú prípady údajného využívania nútenej práce a neľudského zaobchádzania a keďže platby, ktoré medzinárodné spoločnosti vyplácajú pracovnej sile poskytovanej vládou, sa údajne nepoužívajú na mzdy zamestnancov, ale smerujú eritrejskej armáde a vláde;

M.   keďže najmä kanadská spoločnosť Nevsun, ktorá vlastní 60 % podiel v bani na medenú rudu a zlato Biša, v ktorej zvyšných 40 % patrí vláde, bola obvinená z toho, že pri výstavbe svojej bane umožnila využívať nútenú prácu, a to jednak zo strany osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei, a jednak prostredníctvom žaloby predloženej na súd v Kanade; keďže spoločnosť Nevsun tieto tvrdenia poprela a zamietla zistenia OSN;

 

N.  keďže všetky odvetvia hospodárstva závisia od nútenej práce a keďže väčšina Eritrejčanov je v určitom období svojho života takejto práci vystavená;

O.  keďže Rada pre ľudské práva 27. júna 2014 zriadila vyšetrovaciu komisiu pre ľudské práva v Eritrei, ktorá má vyšetriť všetky prípady údajného porušenia ľudských práv v Eritrei; keďže vyšetrovacia komisia predložila svoju prvú správu 23. júna 2015 a keďže Rada pre ľudské práva predĺžila mandát vyšetrovacieho výboru o jeden rok do júna 2016 s revidovaným mandátom vyšetrovať systematické, rozsiahle a závažné porušovanie ľudských práv s cieľom zabezpečiť, aby sa vinníci plne zodpovedali za svoje činy, a to aj v prípade, keď toto porušovanie ľudských práv môže predstavovať zločiny proti ľudskosti; keďže vyšetrovacia komisia predloží písomnú správu so svojimi zisteniami a odporúčaniami Rade pre ľudské práva v júni 2016;

P.   keďže monitorovacia skupina pre Somálsko a Eritreu ani napriek opakovaným žiadostiam nikdy nedostala povolenie navštíviť počas svojho mandátu Eritreu a vláda s ňou plne nespolupracovala, ako sa požaduje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2182 (2014); keďže osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei, Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov a nezávislým organizáciám na ochranu ľudských práv bol opakovane zamietnutý prístup do Eritrey;

Q.  keďže v roku 2009 Bezpečnostná rada OSN uvalila sankcie na Eritreu za jej údajnú podporu aš-Šabáb, islamistických milícií v Somálsku; keďže opatrenia OSN zahŕňali zbrojné embargo a zákaz cestovania, ako aj zmrazenie aktív pre určitých jednotlivcov; keďže Bezpečnostná rada OSN pri prijímaní rezolúcie 2244 (2015) minulý rok opätovne potvrdila zbrojné embargo voči Eritrei vzhľadom na jej neustálu podporu ďalších regionálnych ozbrojených skupín vrátane novovytvoreného jednotného frontu etiópskych ozbrojených opozičných skupín, Tigrejského ľudového demokratického hnutia (TDPM) a vojenského vodcu hnutia Ginbot 7;

R.  keďže Eritrea nadviazala strategické vojenské vzťahy so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi a arabskej koalícii umožnila pri jej vojenskej kampani v Jemene zameranej proti húthíom využívať svoje územie, vzdušný priestor a teritoriálne vody; keďže Eritrea údajne dostala od týchto dvoch krajín náhradu vrátane finančného vyrovnania a dodávok paliva a keďže akákoľvek kompenzácia použitá priamo alebo nepriamo na činnosti, ktoré ohrozujú mier a bezpečnosť v regióne alebo sú v prospech eritrejskej armády, by predstavovala porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1907 (2009);

S.  keďže naďalej pretrváva napätie od pohraničnej vojny s Etiópiou v rokoch 1998 – 2000, ktoré sa zneužíva na zdôvodnenie policajného štátu;

T.  keďže 28. januára 2016 Eritrea a EÚ podpísali prelomovú dohodu v oblasti budúcej rozvojovej spolupráce, ktorá podporuje obnoviteľné zdroje energie a dobrú správu; keďže EÚ oznámila, že Eritrei poskytne 200 miliónov eur na dlhodobú podporu z 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF), ktorý je zameraný na energetiku a riadenie; keďže Eritrea môže byť príjemcom opatrení v rámci Núdzového trustového fondu pre Afriku a ďalšie iniciatívy EÚ, najmä európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

1.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pri spolupráci s vládou Eritrey zakaždým kládli dôraz na úplné dodržiavanie ľudských práv, najmä pokiaľ ide o riadenie migračných tokov;

2.  je presvedčený, že základnými príčinami eritrejskej utečeneckej krízy sú absencia právneho štátu, demokracie a dodržiavania ľudských práv a represie voči občanom Eritrey, a že pokiaľ sa tieto základné príčiny nebudú riešiť, utečeneckú krízu nebude možné zastaviť žiadnym iným spôsobom; obáva sa, že eritrejskú vládu teraz nemožno vnímať ako dôveryhodného partnera EÚ;

3.  vyjadruje pochybnosti nad rozhodnutím vyčleniť z Európskeho rozvojového fondu 200 miliónov eur na projekty týkajúce sa energie a riadenia v Eritrei vzhľadom na zúfalú situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine; obáva sa, že vzhľadom na úplný nedostatok transparentnosti vo finančnom riadení krajiny, by vláda tieto prostriedky mohla ľahko použiť na podporu ďalšej represie;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nepoužívali Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku na žiaden iný účel než na zlepšenie v oblasti ľudských práv a rozvojovú pomoc, a zdôrazňuje, že projekty financované prostredníctvom trustového fondu musia rešpektovať základné práva EÚ; zdôrazňuje, že každá pomoc EÚ, ktorá nesleduje humanitárne ciele, by mala byť prísne podmienená skutočným pokrokom v krajine; vyzýva Komisiu, aby pozastavila finančnú pomoc adresovanú eritrejskej vláde a aby zaviedla mechanizmy monitorovania na zabezpečenie toho, aby akúkoľvek pomoc určenú pre krajinu vláda Eritrey nepoužila na represiu alebo akúkoľvek činnosť, pri ktorej sa môže využívať nútená práca;

5.  vyzýva súkromné spoločnosti a iné subjekty, ktoré investujú alebo pôsobia v Eritrei, aby venovali náležitú pozornosť ľudským právam a aby zabezpečili, aby sa pri ich činnosti nikdy nevyužívala práca osôb vykonávajúcich vojenskú službu a neposkytovali finančné prostriedky na projekty využívajúce prácu osôb vykonávajúcich vojenskú službu a ani ich nepodporovali; vyzýva eritrejské orgány a zahraničné spoločnosti, aby pomohli posilniť riadenie v ťažobnom priemysle tým, že budú dodržiavať iniciatívu za transparentnosť v ťažobnom priemysle;

6.  vyzýva prezidenta a vládu Eritrey, aby zaviedli reformy s cieľom zabezpečiť, aby Eritrea dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a záväzky v oblasti ľudských práv, okrem iného vykonávaním ústavy z roku 1997, aby uviedli vnútroštátne právne predpisy do súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, umožnili nezávislým politickým stranám a organizáciám občianskej spoločnosti slobodne fungovať, vytvorili nezávislé súdnictvo a vyhlásili slobodné a spravodlivé voľby, ktoré sa mali konať už dávno;

 

7.  poznamenáva, že podľa organizácie Reportéri bez hraníc je Eritrea krajinou s najmenej slobodnou tlačou na svete a je jedinou krajinou v subsaharskej Afrike bez jediného súkromného masovokomunikačného prostriedku; vyzýva na opatrenia, ktoré umožnia fungovanie nezávislých a slobodných masovokomunikačných prostriedkov a ochranu novinárov pred svojvoľnými zásahmi;

8.  vyzýva orgány, aby umožnili voľný pohyb v rámci krajiny a uľahčili legálny pohyb osôb do krajiny a z krajiny tým, že upustia od požiadavky na výstupné vízum a s navrátilcami budú zaobchádzať v súlade s medzinárodnými normami;

9.  vyzýva eritrejskú vládu, aby ukončila praktiky brannej povinnosti na časovo neobmedzené obdobie, ktorá často predstavuje nútenú prácu a ako taká je porušením medzinárodného práva, a aby prepustila do civilu všetkých brancov po uplynutí 18 mesiacov aktívnej služby; vyzýva eritrejskú vládu, aby zabezpečila, aby sa vojenský výcvik neabsolvoval pred dovŕšením veku 18 rokov a aby do armády neboli odvádzané osoby, ktoré majú vyšší vek, ako je bežný vek brannej povinnosti; ďalej vyzýva vládu, aby zabezpečila, aby sa všetkým brancom poskytovalo ubytovanie a podmienky, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a aby boli odmeňovaní takým spôsobom, ktorý umožňuje dôstojný život;

10.  vyzýva vládu, aby zaviedla ustanovenie týkajúce sa práva na výhradu vo svedomí voči vojenskej službe a aby poskytla alternatívy a nerepresívne služby civilného charakteru v trvaní porovnateľnom s vojenskou službou;

11.  vyzýva orgány, aby okamžite ukončili protiprávne praktiky svojvoľného zadržiavania bez obvinenia alebo súdneho procesu, samoväzby a zadržiavania v neoficiálnych centrách zadržiavania, aby bezodkladne poskytli rodinám zadržiavaných osôb informácie o mieste ich zadržiavania a ich zdravotnom stave a aby plne rešpektovali práva zadržiavaných osôb; ďalej vyzýva orgány, aby nezadržiavali ani netrestali dezertérov, ktorí opustia armádu po 18 mesiacoch služby stanovenej vo vyhlásení o vojenskej službe; žiada okamžité prepustenie tých, ktorí sú zadržiavaní z tohto dôvodu;

12.  vyzýva eritrejské orgány, aby zabezpečili, aby sa so všetkými zadržiavanými zaobchádzalo humánne a v súlade s medzinárodnými normami pre ľudské práva, a to aj tým, že sa im poskytne primeraný príbytok, strava, voda, hygienické zariadenia a prístup k zdravotnej starostlivosti, a aby zabezpečili, aby nikto nebol vystavený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu; vyzýva orgány, aby zaistili, aby všetky nepodložené obvinenia z mučenia a iného zlého zaobchádzania boli okamžite vyšetrené a aby osoby, ktoré nesú vinu za takéto zaobchádzanie, sa zodpovedali za svoje činy; vyzýva orgány, aby otvorili všetky väznice a iné miesta zadržiavania kontrole zo strany nezávislých monitorovacích orgánov;

13.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia a vyzýva Eritreu, aby si plnila svoje povinnosti informovať orgány zodpovedné za monitorovanie vykonávania medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ktorých je Eritrea zmluvnou stranou; vyzýva vládu, aby povolila vstup do krajiny nezávislým expertom misie OSN a Africkej únie, vrátane osobitnej spravodajkyne OSN, a umožnila vyšetrovacej komisii OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei, aby v plnej miere vykonávala svoj mandát, a aby s ňou spolupracovala, a to aj pokiaľ ide o otázky týkajúce sa verejných financií; vyzýva osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby svoju činnosť koordinoval s ostatnými medzinárodnými pozorovateľmi a poskytol Európskemu parlamentu zhodnotenie situácie v krajine;

14.  vyzýva vládu, aby okamžite zastavila praktiky nútených zmiznutí a všetky formy mimosúdnych popráv, okrem iného zrušením politiky „strieľať s cieľom zabiť“ na hraniciach a vytvorením účinného mechanizmu na zistenie miest, kde sa nachádzajú zmiznuté osoby;

15.  vyzýva členské štáty, ktoré posudzujú žiadosti Eritrejčanov o azyl, aby časovo neobmedzenú brannú povinnosť v Eritrei, ktorá je v podstate nútenou prácou, a teda je podľa medzinárodného práva zakázaná, považovali za porušovanie ľudských práv a aby prihliadali na to, že všetkým žiadateľom o azyl hrozí po návrate do Eritrey riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia a iného zlého zaobchádzania, a aby naďalej poskytovali ochranu všetkým, ktorí utiekli a naďalej utekajú z Eritrey, a to rešpektovaním zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia;

16.  vyzýva eritrejskú vládu, aby okamžite ukončila akúkoľvek podporu alebo aktivity, ktoré by mohli oslabiť regionálnu stabilitu, ako napríklad podporu povstaleckých hnutí v susedných krajinách, a aby ukončila svoju podporu vojenskej kampane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v Jemene, údajne poskytovanú za finančnú odmenu; vyzýva eritrejské orgány, aby tvrdo zakročili proti obchodu so zbraňami, ktorý je porušovaním zbrojného embarga OSN voči tejto krajine, a aby tomuto obchodu nedávali tichý súhlas;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Panafrickému parlamentu, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Africkej únii a prezidentovi, parlamentu a vláde Eritrey.