Postup : 2016/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0322/2016

Předložené texty :

B8-0322/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Eritreji, zejména usnesení ze dne 7. února 2002(1), 18. listopadu 2004(2) a 15. září 2011(3) o situaci v oblasti lidských práv v zemi,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2244 ze dne 23. října 2015, kterou bylo prodlouženo embargo na dovoz zbraní Eritreje do 15. listopadu 2016, a na zprávu Monitorovací skupiny pro Somálsko a Eritreu ze dne 19. října 2015,

–  s ohledem na zprávu předloženou Radě pro lidská práva dne 19. června 2015 zvláštní zpravodajkou pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji Sheilou B. Keetharuthovou,

–  s ohledem na dohodu o partnerství AKT-EU ve znění z roku 2005 a 2010 (dohoda z Cotonou), jejíž signatářem je i Eritrea,

–  s ohledem na prohlášení, které ve dnech 23. listopadu 2011 a 25. června 2013 vydali spolupředsedové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, o situaci v oblasti lidských práv v Eritreji,

–  s ohledem na rozpravu v Parlamentu dne 27. května 2015 o rozvojové pomoci pro Eritreu ve světle zdokumentovaného porušování lidských práv,

–  s ohledem na ústavu Eritreje přijatou v roce 1997, která zaručuje občanské svobody, včetně svobody náboženství,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU podporuje Eritreu od jejího vyhlášení nezávislosti na Etiopii v roce 1993; vzhledem k tomu, že vláda Eritreje nenaplnila původní příslib demokracie a právního státu po vyhlášení nezávislosti pod záminkou národní obrany a vojenské služby; vzhledem k tomu, že prezidentské volby naplánované na rok 1997 se nikdy nekonaly, a vzhledem k tomu, že ústava ratifikovaná ve stejném roce nebyla nikdy provedena;

B.  vzhledem k tomu, že vyhlášení nezávislosti Eritreje na Etiopii v roce 1993 vzbudilo u mezinárodního společenství a mezi obyvateli Eritreje očekávání, že by mohlo pomoci Eritrejcům vybudovat zemi, která respektuje lidská práva a v níž nedochází k útisku; vzhledem k tomu, že se tak nestalo a místo toho se útisk a porušování lidských práv ještě zvýšily;

C.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN konstatovala, že v Eritreji je jedna z nejhorších situací v oblasti lidských práv ve světě, neboť zde každodenně běžně dochází k porušování lidských práv a v posledních letech nebylo zaznamenáno žádné zlepšení; vzhledem k tomu, že mnoho mladých lidí prchá ze země, aby utekli před represivní vládou a povinnými vojenskými odvody, které znamenají nucenou práci a rozsáhlé porušování práv; vzhledem k tomu, že není zaručena svoboda vyznání, svoboda sdělovacích prostředků ani svoboda vyjadřování;

D.  vzhledem k tomu, že zadržené osoby, včetně dětí, jsou drženy v krutých podmínkách, které se v některých případech rovnají mučení;

E.  vzhledem k tomu, že stanovisko, které vydal v Bruselu dne 18. září 2014 mluvčí Evropské služby pro vnější činnost, vyjadřovalo obavy ohledně zadržování skupiny 11 poslanců parlamentu a významných členů Lidové fronty za demokracii a spravedlnost od 18. září 2001, aniž by byli obviněni, odsouzeni nebo měli možnost konzultace s právníkem, a ohledně zadržování 10 nezávislých novinářů, včetně Dawita Isaaka, švédského státního příslušníka a jediného evropského vězně svědomí, od 23. září 2001; vzhledem k tomu, že patriarcha Abune Antonios zůstává od roku 2006 v izolaci a v domácím vězení;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy o lidských právech v rámci rozvojového programu OSN z roku 2014 Eritrea zaujímá na indexu lidského rozvoje 182. místo ze 187 zemí; vzhledem k tomu, že podle posledního hodnocení chudoby ze strany Světové banky z roku 2003 žilo pod hranicí chudoby 65 % obyvatel země;

G.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 OSN upozornila na závažné sucho v oblasti Afrického rohu v důsledku působení jevu El Niňo; vzhledem k tomu, že OSN v prosinci 2015 konstatovala, že toto sucho je největší, jaké kdy bylo v regionu zaznamenáno, a vedlo k poklesu úrody o 50 až 90 %; vzhledem k tomu, že Eritrea se tak dostala mezi země, které budou čelit značnému problému, jak zabezpečit potraviny pro své obyvatelstvo;

H.  vzhledem k tomu, že EU je pro Eritreu významným partnerem z hlediska rozvojové pomoci a podpory;

I.  vzhledem k tomu, že v naprostém rozporu s realitou, jíž sucho je, eritrejský prezident rozptyluje obavy z potravinové krize a tvrdí, že „navzdory snížené zemědělské produkci země nebude čelit žádné krizi“;

J.  vzhledem k tomu, že Eritrea podporuje chartúmský proces (iniciativu EU a Africké unie zahájenou dne 28. listopadu 2014 s cílem řešit problematiku migrace a obchodování s lidmi), jehož součástí jsou konkrétní projekty, včetně budování kapacit soudnictví a zvyšování informovanosti;

K.  vzhledem k tomu, že v rámci programu odvětví bezpečnosti (SSP) Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) byla dne 22. února 2016 v Addis Abebě v Etiopii oficiálně představena studijní zpráva nazvaná „Převaděčství a obchodování s lidmi na trase mezi oblastí Afrického rohu a centrálním Středomořím“;

L.  vzhledem k tomu, že Eritrea je jednou ze zemí, z nichž pochází nejvíce uprchlíků ve světě, kteří představují třetí největší počet lidí riskujících nebezpečnou cestu do Evropy (po občanech Sýrie a Afghánistánu), kteří se vydávají do rukou nelítostných převaděčů, aby absolvovali nebezpečnou plavbu přes Středozemní moře; vzhledem k tomu, že situace v Eritreji se tak přímo dotýká Evropy, neboť pokud by v této zemi byla dodržována a prosazována lidská práva a lidé by v Eritreji mohli žít bez obav, mohli by se do své vlasti vrátit;

M.  vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost je třeba věnovat dětským obětem obchodování s lidmi bez doprovodu, jelikož jsou obzvláště zranitelné, a potřebují proto zvláštní pomoc a podporu;

N.  vzhledem k tomu, že EU má zvláštní zájem na tom, aby se Eritreu podařilo stabilizovat, neboť stávající situace nutí značnou část obyvatelstva k útěku a tisíce lidí přichází o život v důsledku zločineckých aktivit, včetně převaděčství migrantů a obchodování s lidmi;

1.  s velkými obavami konstatuje, že situace v oblasti lidských práv v Eritreji je politováníhodná;

2.  souhlasí, aby v průběhu následujících šesti let bylo přiděleno 200 milionů EUR na národní orientační program v rámci 11. evropského rozvojového fondu s cílem podpořit snížení chudoby a společenský a hospodářský rozvoj a financovat projekty týkající se obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a správy ekonomických záležitostí; připomíná, že tato položka doplňuje jiné oblasti spolupráce, jako je evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR);

3.  naléhavě žádá Eritreu, aby prokázala transparentnost a řádnou správu v oblasti veřejných financí; vyzývá delegaci EU, aby pozorně sledovala politickou situaci v zemi a zajistila tak, že další rozvoj spolupráce EU bude záviset na dosažení zásadního pokroku v oblasti lidských práv a demokratizace, zejména v oblasti svobody projevu, svobody tisku a svobody shromažďování; zdůrazňuje, že nedostatečně široká základna hospodářského rozvoje podněcuje migraci; zdůrazňuje významnou úlohu žen, včetně jejich úlohy v boji za nezávislost, a vyzývá k posílení jejich postavení a k rovnosti mezi ženami a muži;

4.  připomíná, že nezletilá osoba bez doprovodu je především dítětem, které může být v nebezpečí, a že vůdčí zásadou ve vztahu členských států a EU k nezletilým osobám bez doprovodu musí být nikoli imigrační politika, nýbrž ochrana dětí, a tím pádem dodržování klíčové zásady nejlepšího zájmu dítěte; připomíná, že každá osoba mladší 18 let musí být bez výjimky považována za dítě, tedy za nezletilou osobu; zdůrazňuje, že nezletilé osoby bez doprovodu, a zejména dívky, jsou dvakrát náchylnější k problémům a obtížím než ostatní nezletilí;

5.  vyzývá mezinárodní společenství a rozvojové partnery Eritreje, aby v této situaci zasáhli a vyvinuli tlak na eritrejskou vládu, aby zahraniční pomoc mohla podpořit zranitelné komunity dříve, než se krize zhorší, zejména v důsledku sucha;

6.  je nadále hluboce znepokojen stavem lidských práv v zemi; opakovaně vyzývá eritrejské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily poslance, novináře (včetně švédského občana Dawita Isaaka, o kterém není od roku 2005 nic známo), duchovní a všechny politické vězně;

7.  požaduje od eritrejské vlády jasné záruky, že zavede demokratické reformy a zajistí dodržování lidských práv, včetně provádění doporučení z 18. zasedání pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum, která přijala dne 7. února 2014;

8.  vyzývá Radu, aby zajistila, že přidělené finanční prostředky nebude využívat eritrejská vláda, nýbrž že budou určeny výhradně na potřeby eritrejských občanů v oblasti rozvoje, demokracie, lidských práv, řádné správy a bezpečnosti;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, Radě Africké unie, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

(1)

Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 359.

(2)

Úř. věst. C 201 E, 18.8.2005, s. 123.

(3)

Úř. věst. C 51 E , 22.2.2013, s. 146.

Právní upozornění - Ochrana soukromí