Procedure : 2016/2568(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0322/2016

Indgivne tekster :

B8-0322/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2016 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0090

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 264kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans for ALDE-gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Eritrea, navnlig af 7. februar 2002(1), 18. november 2004(2) og 15. september 2011(3) om menneskerettighedssituationen i Eritrea,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2244 af 23. oktober 2015, som udvidede anvendelsesområdet for våbenembargoen over for Eritrea indtil den 15. november 2016, og til rapporten af 19. oktober 2015 fra Somalia- og Eritreaovervågningsgruppen,

–  der henviser til rapporten, som blev forelagt for FN's Menneskerettighedsråd den 19. juni 2015 af FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Eritrea, Sheila B. Keetharuth,

–  der henviser til partnerskabsaftalen AVS-EU (Cotonou-aftalen), som revideret i 2005 og 2010, som Eritrea har underskrevet,

–  der henviser til erklæringerne af 23. november 2011 og 25. juni 2013 fra medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om menneskerettighedssituationen i Eritrea,

–  der henviser til drøftelserne på plenarmødet den 27. maj 2015 om EU's udviklingsstøtte til Eritrea på baggrund af dokumenterede krænkelser af menneskerettighederne,

–  der henviser til Eritreas forfatning, der blev vedtaget i 1997, som garanterer borgernes rettigheder, herunder religionsfrihed,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1981,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU har støttet Eritrea siden landets uafhængighed fra Etiopien i 1993; der henviser til, at det oprindelige løfte om demokrati og retsstatsprincippet efter landets uafhængighed er blevet hæmmet af Eritreas regering under påskud af det nationale forsvar og værnepligt; der henviser til, at det planlagte præsidentvalg i 1997 aldrig fandt sted, og at forfatningen, der blev ratificeret samme år, aldrig er blevet gennemført;

B.  der henviser til, at Eritreas uafhængighed fra Etiopien i 1993 skabte forventninger i det internationale samfund og blandt befolkningerne i Eritrea, om at det ville hjælpe sidstnævnte med at opbygge et land, der respekterer menneskerettighederne, og som er fri for undertrykkelse; der henviser til, at dette ikke er sket, men at endnu større undertrykkelse og endnu flere krænkelser af menneskerettighederne i stedet har fundet sted;

C.  der henviser til, at rapporten fra FN's særlige ordfører bemærkede, at Eritrea har nogle af de værste menneskerettighedsforhold i verden med daglige, rutinemæssige krænkelser af menneskerettighederne og uden nogen forbedring i de seneste år; der henviser til, at mange unge mennesker er flygtet fra landet for at undslippe den undertrykkende regering og obligatorisk værnepligt, som omfatter tvangsarbejde og omfattende menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at religionsfrihed, mediefrihed og ytringsfrihed ikke er sikret;

D.  der henviser til, at tilbageholdte, herunder børn, tilbageholdes under barske vilkår, som i nogle tilfælde udgør en form for tortur;

E.  der henviser til, at den erklæring, der blev fremsat i Bruxelles den 18. september 2014 fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten, udtrykte bekymring over tilbageholdelsen af en gruppe på 11 parlamentsmedlemmer og fremtrædende medlemmer af Folkefronten for Demokrati og Retfærdighed siden den 18. september 2001 uden sigtelse, domme eller muligheden for at se en advokat, og over tilbageholdelsen siden den 23. september 2001 af 10 uafhængige journalister, herunder Dawit Isaak, der er svensk statsborger og den eneste europæiske samvittighedsfange; der henviser til, at patriarken Abune Antonios fortsat sidder isoleret og i husarrest siden januar 2006;

F.  der henviser til, at Eritrea rangerer som nr. 182 ud af 187 lande på FN's indeks for menneskelig udvikling i 2014 ifølge UNDP's rapport om den menneskelige udvikling fra 2014; der henviser til, at 65 % af befolkningen ifølge den seneste vurdering fra Verdensbanken fra 2003 levede under fattigdomsgrænsen;

G.  der henviser til, at FN i november 2015 advarede mod en alvorlig tørke på Afrikas Horn som følge af det aktuelle El Nino-mønster; der henviser til, at FN i december 2015 erklærede, at denne tørke er den mest omfattende, der nogensinde er registreret i regionen, og har ført til en reduktion af afgrøder med 50-90 %; der henviser til, at Eritrea er blandt de lande, der står over for den store udfordring at garantere fødevaresikkerheden for befolkningen;

H.  der henviser til, at EU er en vigtig partner for Eritrea med hensyn til udviklingsbistand og støtte;

I.  der henviser til, at Eritreas præsident, i fuldstændig modstrid med den reelle tørke, har afvist frygten for en fødevarekrise, og udtalt, at "landet ikke vil have nogen krise på trods af den mindskede landbrugsproduktion";

J.  der henviser til, at Eritrea støtter Khartoumprocessen (et initiativ fra EU og Den Afrikanske Union, der blev iværksat den 28. november 2014 med henblik på at løse problemet med migration og menneskehandel), som omfatter gennemførelsen af konkrete projekter, herunder kapacitetsopbygning i retssystemet og bevidstgørelse;

K.  der henviser til, at Den Mellemstatslige Organisation for Udviklings (IGAD) sikkerhedssektorprogram (SSP) officielt lancerede en undersøgelsesrapport om "Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route" i Addis Abeba (Etiopien) den 22. februar 2016;

L.  der henviser til, at Eritrea er et af de mest flygtningeskabende lande i verden og tegner sig for det tredjestørste antal mennesker, som risikerer en farefuld færd til Europa (efter syrere og afghanere), der løber spidsrod blandt ubarmhjertige menneskesmuglere for at tage den farlige færd over Middelhavet; der derfor henviser til, at situationen i Eritrea påvirker Europa direkte, idet eritreere ville kunne vende tilbage til deres hjemland, hvis menneskerettighederne blev respekteret og overholdt i landet, og folk kunne leve der uden frygt;

M.  der henviser til, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod uledsagede børn, som er ofre for menneskehandel, da de har brug for særlig bistand og støtte som følge af deres særligt sårbare situation;

N.  der henviser til, at EU har en klar interesse i, at Eritrea stabiliseres, eftersom den nuværende situation tvinger en betydelig del af befolkningen til at flygte, og tusindvis af mennesker mister livet som følge af kriminelle aktiviteter, herunder smugling af migranter og menneskehandel;

1.  bemærker med stor bekymring den fortsatte beklagelige menneskerettighedssituation i Eritrea;

2.  er enig i tildelingen af 200 mio. EUR i løbet af de næste seks år til det nationale vejledende program under den 11. Europæiske Udviklingsfond for at fremme fattigdomsbekæmpelse og socioøkonomisk udvikling med henblik på at løse de grundlæggende økonomiske og politiske årsager til migration og at finansiere projekter inden for vedvarende energi, energieffektivitet og økonomisk styring; minder om, at dette er et supplement til andre samarbejdsområder, såsom det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR);

3.  opfordrer Eritrea til at udvise gennemsigtighed og god forvaltning af offentlige finanser; opfordrer EU's delegation til nøje at overvåge den politiske situation i landet for at sikre, at videreførelsen af EU's udviklingssamarbejde er afhængig af betydelige fremskridt inden for menneskerettigheder og demokratisering, særlig ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed; understreger, at manglen på en bredt funderet økonomisk udvikling opfordrer til udvandring; understreger den vigtige rolle, som kvinder spiller, herunder i forbindelse med kampen for uafhængighed, og opfordrer til styrkelse af kvinders position og ligestilling;

4.  erindrer om, at uledsagede mindreårige frem for alt er børn, der muligvis er i fare, og at beskyttelse af børn, og ikke immigrationspolitikker, skal være det ledende princip for medlemsstaterne og EU i forbindelse med behandlingen af uledsagede mindreårige, således at det væsentligste princip om barnets tarv overholdes; minder om, at børn under 18 år, uden undtagelse, skal betragtes som børn og dermed mindreårige; påpeger, at uledsagede mindreårige, navnlig piger, er dobbelt så vanskeligt stillet og møder dobbelt så mange problemer som andre mindreårige;

5.  appellerer til det internationale samfund og Eritreas udviklingspartnere om at gribe ind i situationen og lægge pres på den eritreiske regering om at tillade udenlandsk støtte til sårbare samfund, før krisen forværres, navnlig i kølvandet på tørken;

6.  er fortsat dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i Eritrea; gentager sin opfordring til de eritreiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade parlamentarikere, journalister (herunder den svenske statsborger Dawit Isaak, som ingen har hørt fra siden 2005), præster og alle politiske fanger;

7.  kræver klare garantier fra den eritreiske regering for, at den vil gennemføre demokratiske reformer og sikre respekt for menneskerettighederne, herunder ved at gennemføre henstillingerne fra den 18. samling i arbejdsgruppen om den universelle regelmæssige gennemgang, som den accepterede den 7. februar 2014;

8.  opfordrer Rådet til at sikre, at de bevilgede midler ikke kommer den eritreiske regering til gavn, men udelukkende tildeles med henblik på at opfylde den eritreiske befolknings behov for udvikling, demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og sikkerhed;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Rådet for Den Afrikanske Union, generalsekretæren for De Forenede Nationer og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

(1)

EFT C 284 af 20.11.2002, s. 359.

(2)

EUT C 201 af 18.8.2005, s. 123.

(3)

EUT C 51 af 22.2.2013, s. 146.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik