Menetlus : 2016/2568(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0322/2016

Esitatud tekstid :

B8-0322/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0090

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 260kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Eritrea kohta, eriti 7. veebruari 2002. aasta(1), 18. novembri 2004. aasta(2) ja 15. septembri 2011. aasta(3) resolutsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 23. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni 2244, millega pikendati Eritreale kehtestatud relvaembargot 15. novembrini 2016, ning ÜRO Somaalia ja Eritrea järelevalverühma 19. oktoobri 2015. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri Sheila B. Keetharuthi aruannet, mille ta esitas ÜRO Inimõiguste Nõukogule 19. juunil 2015,

–  võttes arvesse AKV-ELi koostöölepingut (Cotonou leping) 2005. ja 2010. aastal muudetud kujul, millele Eritrea on alla kirjutanud;

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentide 23. novembri 2011. aasta ja 25. juuni 2013. aasta avaldust inimõiguste olukorra kohta Eritreas;

–  võttes arvesse 27. mai 2015. aasta arutelu Euroopa Parlamendis ELi arenguabi üle Eritreale seoses dokumenteeritud inimõiguste rikkumistega,

–  võttes arvesse 1997. aastal vastu võetud Eritrea põhiseadust, milles tagatakse kodanikuvabadused, sealhulgas usuvabadus;

–  võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL on toetanud Eritread alates riigi iseseisvumisest Etioopiast 1993. aastal; arvestades, et Eritrea valitsus on esialgseid pärast iseseisvumist antud lubadusi demokraatia ja õigusriigi kohta riigikaitse ja ajateenistuse ettekäändel piiranud; arvestades, et 1997. aastaks kavandatud presidendivalimisi ei toimunud ning samal aastal ratifitseeritud põhiseadust ei ole kunagi rakendatud;

B.  arvestades, et Eritrea iseseisvumisega Etioopiast 1993. aastal tekkis rahvusvahelises kogukonnas ja Eritrea rahvaste seas lootus, et see aitab Eritreas üles ehitada riigi, kus austatakse inimõigusi ja kus puuduvad repressioonid; arvestades, et seda ei ole toimunud ning selle asemel on aset leidnud hoopis suuremad repressioonid ja inimõiguste rikkumised;

C.  arvestades, et ÜRO eriesindaja aruandes märgitakse, et inimõiguste olukord Eritreas on üks halvemaid maailmas, kus iga päev leiavad aset inimõiguste rikkumised ja viimastel aastatel ei ole toimunud mingit olukorra paranemist; arvestades, et paljud noored on riigist põgenenud, et pääseda repressiivse valitsuse ja kohustusliku ajateenistusse värbamise eest, millega kaasneb sunnitöö ja lokkav õiguste rikkumine; arvestades, et riigis ei ole tagatud usu-, meedia- ega sõnavabadus;

D.  arvestades, et kinnipeetavaid, sealhulgas lapsi, hoitakse julmades tingimustes, mis mõnel juhul küünivad piinamiseni;

E.  arvestades, et Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 18. septembri 2014. aasta Brüsselis tehtud avalduses väljendati muret seoses Eritrea parlamendi ja erakonna Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest 11 silmapaistva liikme kinnipidamisega ilma süüdistuse, kohtuotsuse ja võimaluseta kohtuda advokaadiga, samuti seoses kümne sõltumatu ajakirjaniku kinnipidamisega alates 23. septembrist 2001, kelle seas on ka Rootsi kodanik Dawit Isaak, kes on ainus eurooplasest meelsusvang; arvestades, et patriarh Abune Antonios on endiselt ilma suhtlemisvõimaluseta ja koduarestis alates 2006. aasta jaanuarist;

F.  arvestades, et ÜRO 2014. aasta inimarengu aruande kohaselt oli Eritrea 2014. aastal inimarengu järjestuses 187 riigi seas 182. kohal; arvestades, et Maailmapanga viimase, 2003. aasta vaesuse hinnangu kohaselt elas 65 % Eritrea elanikkonnast allpool vaesuspiiri;

G.  arvestades, et 2015. aasta novembris hoiatas ÜRO tõsise põua eest Kirde-Aafrikas praeguse El Niño kliimanähtuse tagajärjel; arvestades, et 2015. aasta detsembris kinnitas ÜRO, et praegune põud on tõsiseim, mis kunagi on piirkonnas registreeritud, mille tagajärjel vähenevad saagid 50 % kuni 90 %; arvestades, et selle tõttu on Eritrea riikide seas, keda ähvardavad tõsised katsumused elanikkonna toiduga kindlustamisel;

H.  arvestades, et EL on arenguabi ja toetuse andjana Eritreale oluline partner;

I.  arvestades, et täielikus vastuolus põuast tingitud reaalsusega on Eritrea president toidukriisi kartused tõrjunud, märkides, et vaatamata põllumajandustoodangu vähenemisele, ei ähvarda riiki mingi kriis;

J.  arvestades, et Eritrea toetab Hartumi protsessi (ELi ja Aafrika liidu 28. novembril 2014 käivitatud algatus rände ja inimkaubanduse probleemiga tegelemiseks), mis hõlmab konkreetsete projektide rakendamist, sealhulgas kohtusüsteemi suutlikkuse suurendamist ja teadlikkuse tõstmist;

K.  arvestades, et 22. veebruaril 2016 avaldas Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) julgeolekusektori programm ametlikult Addis Ababas (Etioopia) uuringuaruande „Inimsmugeldamine ja inimkaubandus Aafrika Sarve piirkonnast Vahemere keskossa suunduval trassil“;

L.  arvestades, et Eritrea on üks peamisi pagulaste päritoluriike maailmas ning eritrealased on arvult kolmandal kohal (süürlaste ja afgaanide järel) nende seas, kes asuvad riskantsele teekonnale Euroopasse ja läbivad inimkaubitsejate halastamatu kadalipu, et võtta ette ohtlik Vahemere ületamine; arvestades, et olukord Eritreas mõjutab seetõttu otseselt Euroopat, sest kui riigis austataks inimõigusi ja inimesed võiksid seal elada hirmu tundmata, võiksid eritrealased kodumaale tagasi pöörduda;

M.  arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata inimkaubanduse ohvriks langenud saatjata lastele, kuna nad oma eriti haavatava olukorra tõttu vajavad erilist abi ja toetust;

N.  arvestades, et EL on eluliselt huvitatud Eritrea stabiilsusest, kuna praegune olukord sunnib suurt osa elanikkonnast riigist põgenema ning tuhanded inimesed kaotavad elu kuritegevuse, sealhulgas rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse tagajärjel;

1.  märgib suure murega, et inimõiguste olukord Eritreas on endiselt halb;

2.  nõustub 200 miljoni euro eraldamisega järgmise kuue aasta jooksul riiklikule soovituskavale 11. Euroopa arengufondi kaudu, et vähendada vaesust ja edendada sotsiaal-majanduslikku arengut, võidelda rände majanduslike ja poliitiliste põhjuste juurtega ning rahastada taastuvenergia, energiatõhususe ja majanduse juhtimisega seotud projekte; tuletab meelde, et see raha täiendab muid koostöövaldkondi, mille seas on näiteks demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend;

3.  nõuab tungivalt, et Eritrea rakendaks riigi rahanduses läbipaistvust ja head valitsemistava; palub ELi delegatsioonil jälgida tähelepanelikult poliitilist olukorda riigis, et oleks tagatud olukord, kus ELi arengukoostöö jätkumine sõltub olulistest edusammudest inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonnas, eelkõige sõna-, ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse osas; rõhutab, et laiapõhjalise majandusarengu puudumine soodustab väljarännet; rõhutab naiste olulist rolli, sealhulgas võitluses iseseisvuse eest, ning nõuab naiste mõjuvõimu suurendamist ja soolise võrdõiguslikkuse tagamist;

4.  tuletab meelde, et saatjata alaealine on eelkõige potentsiaalselt ohustatud laps ning liikmesriigid ja Euroopa Liit peaksid saatjata alaealistega tegeledes juhinduma lastekaitsest ja mitte sisserändepoliitikast, et austada lapse parimate huvide keskset põhimõtet; tuletab meelde, et iga alla 18-aastast isikut tuleb eranditult käsitleda lapse ja seega alaealisena; juhib tähelepanu asjaolule, et saatjata alaealised, eriti tüdrukud, on raskuste ja probleemide suhtes kaks korda haavatavamad kui teised alaealised;

5.  kutsub rahvusvahelist üldsust ja Eritrea arengukoostöö partnereid üles olukorda sekkuma ja avaldama Eritrea valitsusele survet, et välisabil võimaldataks haavatavaid kogukondi toetada, enne kui kriis teravneb, eriti põua tagajärjel;

6.  on sügavalt mures inimõiguste olukorra pärast riigis; kordab üleskutset Eritrea võimudele vabastada viivitamatult ja tingimusteta parlamendi liikmed, ajakirjanikud (teiste seas Rootsi kodanik Dawit Isaak, kelle kohta puuduvad teatavad alates 2005. aastast), usutegelased ja kõik poliitvangid;

7.  nõuab Eritrea valitsuselt selgeid tagatisi, et ta viib demokraatlikud reformid ellu ja tagab inimõiguste kaitse, muu hulgas rakendades inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise töörühma 18. istungijärgu soovitused, mille valitsus 7. veebruaril 2014 aktsepteeris;

8.  palub nõukogul tagada, et eraldatud raha ei too kasu Eritrea valitsusele, vaid antakse rangelt ainult Eritrea rahva arengu, demokraatia, hea valitsemistava ja turvalisusega seotud vajaduste rahuldamiseks;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, Aafrika Liidu nõukogule, ÜRO peasekretärile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.

(1)

EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 359.

(2)

ELT C 201 E, 18.8.2005, lk 123.

(3)

ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 146.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika