Procedūra : 2016/2568(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0322/2016

Pateikti tekstai :

B8-0322/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0090

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Eritrėjoje (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Eritrėjoje (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Eritrėjos, visų pirma į 2002 m. vasario 7 d.(1), 2004 m. lapkričio 18 d.(2) ir 2011 m. rugsėjo 15 d.(3) rezoliucijas dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 23 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2224, kuria Eritrėjai taikomas ginklų eksporto embargas pratęstas iki 2016 m. lapkričio 15 d., ir į 2015 m. spalio 19 d. Somalio ir Eritrėjos stebėsenos grupės ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 19 d. specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Eritrėjoje klausimais Sheilos B. Keetharuth Žmogaus teisių tarybai pateiktą ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą) su pakeitimais, padarytais 2005 ir 2010 m., kurį Eritrėja yra pasirašiusi,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. ir 2013 m. birželio 25 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties Eritrėjoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 27 d. Parlamente vykusias diskusijas dėl ES teikiamos paramos Eritrėjos vystymuisi, atsižvelgiant į dokumentais pagrįstus žmogaus teisių pažeidimus,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. patvirtintą Eritrėjos konstituciją, kuria užtikrinamos pilietinės laisvės, įskaitant religijos laisvę,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES rėmė Eritrėją nuo 1993 m., kai ji tapo nepriklausoma nuo Etiopijos; kadangi Eritrėjos vyriausybė, dangstydamasi nacionalinės gynybos ir karo tarnybos interesais, trukdė įgyvendinti pradinį pažadą po šalies nepriklausomybės atgavimo užtikrinti demokratiją ir teisinės valstybės principą; kadangi 1997 m. planuoti surengti prezidento rinkimai taip niekada ir neįvyko ir kadangi tais pačiais metais ratifikuota konstitucija niekada nebuvo įgyvendinta;

B.  kadangi, 1993 m. Eritrėjai tapus nepriklausoma nuo Etiopijos, tarptautinė bendruomenė ir Eritrėjos gyventojai ėmė tikėtis, kad tai padės Eritrėjos gyventojams sukurti tokią valstybę, kurioje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir kurioje nevyktų represijos; kadangi taip neatsitiko, tik prasidėjo dar didesnės represijos ir atsirado dar daugiau žmogaus teisių pažeidimų;

C.  kadangi JT specialiosios pranešėjos ataskaitoje pažymėta, kad Eritrėjos žmogaus teisių padėties rodikliai yra vieni iš prasčiausių pasaulyje, kad kasdien padaroma įprastinių žmogaus teisių pažeidimų ir kad pastaraisiais metais nenustatyta jokio padėties pagerėjimo; kadangi nemažai jaunuolių, siekdami išvengti represyvių vyriausybės veiksmų ir privalomo šaukimo į karinę tarnybą, kuriai būdinga, be kita ko, priverstinis darbas ir nekontroliuojami teisių pažeidimai, pabėgo iš šalies; kadangi neužtikrinama religijos laisvė, žiniasklaidos laisvė ir saviraiškos laisvė;

D.  kadangi sulaikyti asmenys, įskaitant vaikus, laikomi labai griežtomis sąlygomis, kurios kai kurias atvejais prilygsta kankinimui;

E.  kadangi 2014 m. rugsėjo 18 d. Briuselyje Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai padarytame pareiškime išreikštas susirūpinimas dėl to, kad nuo 2001 m. rugsėjo 18 d., nepateikus jokių kaltinimų, nepriėmus teismo sprendimo ir nesuteikus galimybės susitikti su advokatu, sulaikyta vienuolika parlamento narių ir žymių Liaudies fronto už demokratiją ir teisingumą veikėjų, taip pat kad nuo 2001 m. rugsėjo 23 d. sulaikyta dešimt nepriklausomų žurnalistų, įskaitant Dawitą Isaaką – Švedijos pilietį ir vienintelį sąžinės kalinį europietį; kadangi patriarchas Abune Antonios ir toliau laikomas atskirtas nuo išorinio pasaulio ir nuo 2006 m. sausio mėn. jam taikomos namų arešto sąlygos;

F.  kadangi, remiantis 2014 m. JT vystymo programos Žmogaus socialinės raidos ataskaita, 2014 m. pagal žmogaus socialinės raidos indeksą iš 187 šalių Eritrėja užėmė 182 vietą; kadangi, remiantis paskutiniu Pasaulio banko skurdo vertinimu, atliktu 2003 m., 65 proc. gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos;

G.  kadangi 2015 m. lapkričio mėn. JT įspėjo dėl didelės sausros Somalio pusiasalyje, kilusios dėl tuometinio Ramiojo vandenyno srovių pasikeitimo, vadinamo reiškiniu „El Ninjo“; kadangi 2015 m. gruodžio mėn. JT pažymėjo, kad ši sausra buvo didžiausia kada nors kilusi šiame regione ir kad dėl jos kultūrinių augalų derlius sumažėjo 50–90 proc.; kadangi todėl Eritrėja yra viena iš šalių, kurioms teks spręsti didelę problemą, kaip savo gyventojus aprūpinti maistu;

H.  kadangi ES yra svarbi Eritrėjos partnerė, teikianti jai paramą vystymuisi ir pagalbą;

I.  kadangi Eritrėjos prezidentas, visiškai nepaisydamas dėl sausros susiklosčiusios tikrosios padėties, atmetė nuogąstavimus dėl maisto krizės teigdamas, kad, „nors žemės ūkio produkcija ir sumažėjo, šalis nepatirs jokios krizės“;

J.  kadangi Eritrėja remia Chartumo procesą (2014 m. lapkričio 28 d. pradėtą ES ir Afrikos Sąjungos iniciatyvą, kuria siekiama spręsti migracijos ir prekybos žmonėmis problemas), pagal kurį, be kita ko, įgyvendinami konkretūs projektai, įskaitant teisminių institucijų gebėjimų stiprinimą ir informuotumo didinimą;

K.  kadangi 2016 m. vasario 22 d. pagal Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (angl. IGAD) Saugumo sektoriaus programą (angl. SSP) Adis Abeboje (Etiopija) oficialiai pradėta rengti tyrimo ataskaita „Neteisėtas žmonių gabenimas ir prekyba žmonėmis maršrutu „Somalio pusiasalis – centrinė Viduržemio jūros regiono dalis“;

L.  kadangi Eritrėja yra viena iš didžiausių pabėgėlių kilmės šalių pasaulyje – jos gyventojų, rizikuojančių leistis į pavojingas keliones Europos link ir patekti į negailestingų nelegalios imigracijos tarpininkų rankas, kad pavojingai persikeltų per Viduržemio jūrą, skaičius (po sirų ir afganų) užima trečią vietą; kadangi todėl padėtis Eritrėjoje daro tiesioginę įtaką Europai, nes, jei šalyje būtų gerbiamos ir puoselėjamos žmogaus teisės ir žmonės galėtų gyventi nesibaimindami, eritrėjiečiai galėtų grįžti į savo tėvynę;

M.  kadangi itin daug dėmesio reikėtų skirti nelydimiems vaikams, tapusiems prekybos žmonėmis aukomis, nes dėl jų ypatingo pažeidžiamumo jiems reikalinga speciali pagalba ir parama;

N.  kadangi ES suinteresuota padėties Eritrėjoje stabilizavimu, nes dėl dabartinės padėties didelė dalis gyventojų yra priversta bėgti, o dėl nusikalstamos veikos, įskaitant neteisėtą migrantų gabenimą ir prekybą žmonėmis, tūkstančiai žmonių netenka savo gyvybės;

1.  itin susirūpinęs atkreipia dėmesį į nuolatinę apgailėtiną žmogaus teisių padėtį Eritrėjoje;

2.  pritaria tam, kad, siekiant skatinti mažinti skurdą ir užtikrinti socialinį ir ekonominį vystymąsi, kovoti su pagrindinėmis ekonominėmis ir politinėmis migracijos priežastimis ir finansuoti projektus, susijusius su atsinaujinančiųjų išteklių energija, energijos vartojimo efektyvumu ir ekonomikos valdymu, per kitus šešerius metus iš 11-ojo Europos plėtros fondo nacionalinei orientacinei programai būtų paskirstyta 200 mln. EUR; primena, kad šiuo finansiniu paketu papildomos kitos bendradarbiavimo sritys, pavyzdžiui, Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP);

3.  primygtinai ragina Eritrėją užtikrinti viešųjų finansų skaidrumą ir gerą valdymą; ragina ES delegaciją atidžiai stebėti politinę padėtį šioje šalyje, siekiant užtikrinti, kad ES vystomasis bendradarbiavimas būtų tęsiamas atsižvelgiant į esminę pažangą, daromą žmogaus teisių ir demokratizacijos, visų pirma saviraiškos laisvės, spaudos laisvės ir susirinkimų laisvės, srityse; pabrėžia, kad nepakankama plataus masto ekonominė plėtra yra emigracijos paskata; pabrėžia svarbų moterų atliktą vaidmenį, be kita ko, siekiant nepriklausomybės, ir ragina užtikrinti moterų įgalėjimą bei lyčių lygybę;

4.  primena, kad nelydimas nepilnametis visų pirma yra vaikas, kuriam gali grėsti pavojus, ir kad valstybės narės ir ES, spręsdamos nelydimų nepilnamečių problemą, pirmiausia turi vadovautis ne imigracijos politikos, o vaiko apsaugos principais, kad būtų paisoma pagrindinio principo – užtikrinti vaiko interesus; primena, kad visi be išimties jaunesni nei 18 metų asmenys turi būti laikomi vaikais, taigi ir nepilnamečiais; atkreipia dėmesį į tai, kad nelydimi nepilnamečiai, ypač mergaitės, yra du kartus labiau linkę patirti problemų ir sunkumų nei kiti nepilnamečiai;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę ir Eritrėjos vystymosi partnerius įsikišti į susiklosčiusią padėtį ir daryti spaudimą Eritrėjos vyriausybei, kad ji leistų užsienio pagalbos teikėjams, kol krizė nepagilėjo, paremti pažeidžiamas bendruomenes, visų pirma po sausros;

6.  tebėra labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje; dar kartą ragina Eritrėjos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti parlamento narius, žurnalistus (įskaitant Švedijos pilietį Dawitą Isaaką, apie kurį nieko negirdėti nuo 2005 m.), dvasininkus ir visus politinius kalinius;

7.  ragina Eritrėjos vyriausybę pateikti aiškias garantijas, kad ji įgyvendins demokratines reformas ir užtikrins pagarbą žmogaus teisėms, be kita ko, įgyvendindama Visuotinio periodinio vertinimo (angl. UPR) darbo grupės 18-osios sesijos rekomendacijas, kurioms ji pritarė 2014 m. vasario 7 d.;

8.  ragina Tarybą užtikrinti, kad skiriamos lėšos būtų ne naudingos Eritrėjos vyriausybei, o griežtai paskirstomos Eritrėjos gyventojų poreikiams, susijusiems su vystymusi, demokratija, žmogaus teisėmis, geru valdymu ir saugumu, tenkinti;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Afrikos Sąjungos tarybai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(1)

OL C 284 E, 2002 11 21, p. 359.

(2)

OL C 201 E, 2005 8 18, p. 123.

(3)

OL C 51 E, 2013 2 22, p. 146.

Teisinė informacija - Privatumo politika