Proċedura : 2016/2568(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0322/2016

Testi mressqa :

B8-0322/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/03/2016 - 7.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0090

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 422kWORD 82k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Eritrea, b'mod partikulari dawk tas-7 ta' Frar 2002(1), tat-18 ta' Novembru 2004(2) u tal-15 ta' Settembru 2011(3) dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni Nru 2244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tat-23 ta' Ottubru 2015, li estendiet l-embargo tal-armi fuq l-Eritrea sal-15 ta' Novembru 2016, u r-rapport tad-19 ta' Ottubru 2015 tal-Grupp ta' Monitoraġġ għas-Somalja u l-Eritrea,

–  wara li kkunsidra r-rapport ippreżentat lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fid-19 ta' Ġunju 2015 mir-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea, Sheila B. Keetharuth,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE (''il-Ftehim ta' Cotonou''), kif rivedut fl-2005 u fl-2010, li l-Eritrea hija firmatarja tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tat-23 ta' Ġunju 2011 u tal-25 ta' Ġunju 2013 tal-Ko-Presidenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea,

–  wara li kkunsidra d-dibattitu fil-Parlament tas-27 ta' Mejju 2015 dwar l-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp lill-Eritrea fid-dawl ta' abbużi dokumentati tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Eritrea adottata fl-1997, li tiggarantixxi l-libertajiet ċivili, inkluża l-libertà ta' reliġjon,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-1981,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE ilha tappoġġa lill-Eritrea mindu ħadet l-indipendenza mill-Etjopja fl-1993; billi l-wegħda inizjali tad-demokrazija u l-istat tad-dritt wara l-indipendenza tal-pajjiż ġiet imxekkla mill-Gvern tal-Eritrea, bl-iskuża tad-difiża nazzjonali u s-servizz nazzjonali; billi l-elezzjonijiet presidenzjali ppjanati għall-1997 ma seħħew qatt, u billi l-kostituzzjoni rratifikata fl-istess sena qatt ma ġiet implimentata;

B.  billi l-indipendenza tal-Eritrea mill-Etjopja fl-1993 ħolqot aspettattivi fi ħdan il-komunità internazzjonali kif ukoll fost il-poplu tal-Eritrea li din kienet se tgħinha tibni pajjiż li jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u ħieles mir-repressjoni; billi dan ma seħħx, iżda minflok kien hemm repressjoni dejjem akbar u saħansitra aktar ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

C.  billi r-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU nnota li l-Eritrea għandha wieħed mill-agħar rekords tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, bi ksur ripetut tad-drittijiet tal-bniedem li jseħħ kuljum, u li ma ġie rreġistrat l-ebda titjib f'dawn l-aħħar snin; billi bosta żgħażagħ ħarbu mill-pajjiż biex jeħilsu mill-gvern repressiv u l-lieva militari mandatorja, li tinkludi xogħol furzat u abbużi tad-drittijiet bla rażan; billi l-libertà ta' qima reliġjuża, il-libertà tal-midja u l-libertà ta' espressjoni mhumiex garantiti;

D.  billi l-persuni miżmuma f'detenzjoni, inklużi t-tfal, jinżammu f'kundizzjonijiet ħorox li f'xi każijiet jammontaw għal tortura;

E.  billi d-dikjarazzjoni maħruġa fi Brussell fit-18 ta' Settembru 2014 mill-kelliem għas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna esprimiet tħassib dwar id-detenzjoni ta' grupp ta' 11-il membru tal-parlament u membri eminenti tal-Front Popolari għad-Demokrazija u l-Ġustizzja mit-18 ta' Settembru 2001, mingħajr akkuża, sentenza jew il-possibbiltà li jaraw avukat, u dwar id-detenzjoni ta' 10 ġurnalisti indipendenti mit-23 ta' Settembru 2001, inkluż Dawit Isaak, ċittadin tal-Iżvezja u l-uniku priġunier Ewropew ta' kuxjenza; billi l-Patrijarka Abune Antonios għadu f'iżolament u taħt detenzjoni domiċiljari minn Jannar 2006;

F.  billi skont ir-Rapport tal-Iżvilupp tal-Bniedem tal-Programm ta' Żvilupp tan-NU tal-2014, l-Eritrea hija kklassifikata fil-182 post minn 187 pajjiż fl-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem għall-2014; billi, skont l-aħħar valutazzjoni tal-faqar mill-Bank Dinji, li saret fl-2003, 65 % tal-popolazzjoni kienet qed tgħix taħt is-soll tal-faqar;

G.  billi, f'Novembru 2015, in-NU wissiet dwar nixfa serja fil-Qarn tal-Afrika, b'riżultat tal-evoluzzjoni attwali tal-El Nino; billi n-NU ddikjarat f'Diċembru 2015 li din in-nixfa hija l-akbar li qatt ġiet rreġistrata fir-reġjun, bl-għelejjel jonqsu b'bejn 50 % u 90 %; billi, b'riżultat ta' dan, l-Eritrea hija wieħed mill-pajjiżi li se jiffaċċja l-isfida konsiderevoli li jiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel għall-popolazzjoni tiegħu;

H.  billi l-Unjoni Ewropea hija sieħba importanti tal-Eritrea f'termini ta' għajnuna għall-iżvilupp u assistenza;

I.  billi, f'kontradizzjoni totali mar-realtà tan-nixfa, il-President tal-Eritrea ċaħad il-biżgħat ta' kriżi tal-ikel, filwaqt li qal li l-pajjiż mhuwiex se jħabbat wiċċu ma' kriżi, minkejja produzzjoni agrikola mnaqqsa;

J.  billi l-Eritrea hija favur il-Proċess ta' Kartum (inizjattiva tal-UE u l-Unjoni Afrikana mnedija fit-28 ta' Novembru 2014 bl-għan li tindirizza l-kwistjoni tal-migrazzjoni u t-traffikar tal-bnedmin), li jinkludi l-implimentazzjoni ta' proġetti konkreti, inkluż bini tal-kapaċità għall-ġudikatura u s-sensibilizzazzjoni;

K.  billi fit-22 ta' Frar 2016 l-Awtorità Intergovernattiva għall-Iżvilupp (IGAD) fl-ambitu tal-Programm tas-Settur tas-Sigurtà (SSP) nediet uffiċjalment f'Addis Ababa (l-Etjopja), rapport ta' studju dwar id-dħul klandestin u t-traffikar tal-bnedmin fil-Qarn tal-Afrika - ir-Rotta Ċentrali tal-Mediterran;

L.  billi l-Eritrea huwa wieħed mill-pajjiżi li l-aktar li jipproduċi rifuġjati fid-dinja, li jirrappreżenta t-tielet l-akbar numru ta' nies li jissugraw vjaġġ perikoluż lejn l-Ewropa (wara s-Sirjani u l-Afgani), li jgħaddu minn taħt idejn traffikanti mingħajr skrupli biex jagħmlu l-vjaġġ perikoluż lejn il-Mediterran; billi, għalhekk, is-sitwazzjoni fl-Eritrea taffettwa direttament lill-Ewropa, billi jekk id-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati u miżmuma fil-pajjiż, u n-nies ikunu jistgħu jgħixu hemmhekk mingħajr biża', l-Eritrej ikunu jistgħu jirritornaw lejn pajjiżhom;

M.  billi għandha tingħata attenzjoni partikulari lit-tfal mhux akkumpanjati jisfaw vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, peress li dawn jeħtieġu assistenza u appoġġ speċifiċi minħabba s-sitwazzjoni tagħhom ta' vulnerabbiltà partikulari;

N.  billi l-UE għandha interess qawwi li tara lill-Eritrea stabbilizzata, peress li s-sitwazzjoni attwali qiegħda tisforza parti mdaqqsa tal-popolazzjoni biex taħrab, u eluf ta' persuni qed jitilfu ħajjithom b'riżultat ta' attivitajiet kriminali, inkluż id-dħul klandestin ta' migranti u t-traffikar tal-bnedmin;

1.  Jinnota bi tħassib kbir is-sitwazzjoni kundannabbli kontinwa tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea;

2.  Jaqbel mal-allokazzjoni ta' EUR 200 miljun tul is-sitt snin li ġejjin għall-Programm Nazzjonali Indikattiv taħt il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp, sabiex tippromwovi t-tnaqqis fil-faqar u l-iżvilupp soċjoekonomiku, biex tindirizza l-kawżi ekonomiċi u politiċi fil-qalba tal-migrazzjoni, u biex tiffinanzja proġetti relatati mal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u l-governanza ekonomika; ifakkar li dan il-pakkett huwa komplementari għal oqsma oħra ta' kooperazzjoni bħall-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR);

3.  Iħeġġeġ lill-Eritrea turi trasparenza u governanza tajba fir-rigward tal-finanzi pubbliċi; jistieden lid-delegazzjoni tal-UE timmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż sabiex tiżgura li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE titkompla bil-kundizzjoni li jinkiseb progress sostanzjali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni, b'mod partikulari l-libertà ta' espressjoni, il-libertà tal-istampa u l-libertà ta' assemblea; jenfasizza li n-nuqqas ta' żvilupp ekonomiku b'bażi wiesgħa jħeġġeġ l-emigrazzjoni; jenfasizza r-rwol importanti li jaqdu n-nisa, inkluż matul it-taqbida għall-indipendenza, u jitlob li n-nisa jingħataw is-setgħa u li jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi;

4.  Ifakkar li l-minorenni mhux akkumpanjati huma l-ewwel u qabel kollox tfal li potenzjalment jinsabu fil-periklu, u li l-prinċipju ewlieni għall-Istati Membri u l-UE fir-rigward tal-minorenni mhux akkumpanjati għandu jkun il-protezzjoni tat-tfal aktar milli l-politiki tal-immigrazzjoni, biex b'hekk jiġi rispettat il-prinċipju ewlieni tal-aħjar interessi tat-tfal; ifakkar li, mingħajr eċċezzjoni, kull persuna taħt l-età ta' 18-il sena għandha titqies bħala tifel jew tifla, u għalhekk bħala minorenni; jindika li l-minorenni mhux akkumpanjati, b'mod partikulari l-bniet, huma doppjament suxxettibbli għall-problemi u d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom minorenni oħra;

5.  Jappella lill-komunità internazzjonali u lis-sħab għall-iżvilupp tal-Eritrea jintervjenu f'din is-sitwazzjoni u jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Eritrean biex jippermetti l-għajnuna barranija biex tappoġġa komunitajiet vulnerabbli qabel ma l-kriżi tmur għall-agħar, b'mod partikulari wara n-nixfa;

6.  Jibqa' mħasseb sew dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; itenni l-appell tiegħu lill-awtoritajiet tal-Eritrea biex jeħilsu immedjatament u bla ebda kundizzjonjiet lill-membri parlamentari, lill-ġurnalisti (inkluż iċ-ċittadin Żvediż Dawit Isaak, li ilha ma tinstema' b'aħbaru mill-2005), membri tal-kleru u l-priġunieri politiċi kollha;

7.  Jitlob garanziji ċari mill-Gvern tal-Eritrea li se jimplimenta r-riformi demokratiċi u jiżgura r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż billi jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet li saru mit-18-il sessjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU), li aċċetta fis-7 ta' Frar 2014;

8.  Jistieden lill-Kunsill jiżgura li l-fondi allokati ma jibbenefikawx lill-Gvern tal-Eritrea iżda li jkunu strettament assenjati biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-poplu tal-Eritrea tal-iżvilupp, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u s-sigurtà;

9.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, lill-Kunsill tal-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

(1)

ĠU C 284 E, 21.11.2002, p. 359.

(2)

ĠU C 201 E, 18.8.2005, p. 123.

(3)

ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 146.

Avviż legali - Politika tal-privatezza