Návrh uznesenia - B8-0322/2016Návrh uznesenia
B8-0322/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Eritrei

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0318/2016

Postup : 2016/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0322/2016
Predkladané texty :
B8-0322/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0322/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Eritrei

(2016/2568(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Eritrei, najmä na uznesenia zo 7. februára 2002[1], z 18. novembra 2004[2] a 15. septembra 2011[3] o situácii v oblasti ľudských práv v tejto krajine,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2244 z 23. októbra 2015, ktorou sa predĺžilo zbrojné embargo voči Eritrei do 15. novembra 2016, a na správu monitorovacej skupiny pre Somálsko a Eritreu z 19. októbra 2015,

–  so zreteľom na správu, ktorú 19. júna 2015 Rade pre ľudské práva predložila osobitná spravodajkyňa pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei Sheila B. Keetharuth,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou), v znení revidovanom v rokoch 2005 a 2010, ktorej je Eritrea signatárom,

–  so zreteľom na vyhlásenia z 23. novembra 2011 a 25. júna 2013, ktoré predniesli spolupredsedovia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o situácii v oblasti ľudských práv v Eritrei,

–  so zreteľom na rozpravu v Parlamente z 27. mája 2015 o rozvojovej pomoci EÚ Eritrei vzhľadom na zdokumentované porušenia ľudských práv,

–  so zreteľom na ústavu Eritrey prijatú v roku 1997, ktorá zaručuje občianske slobody vrátane slobody náboženského vyznania,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ podporuje Eritreu, odkedy táto krajina získala v roku 1993 nezávislosť; keďže pôvodný prísľub demokracie a právneho štátu po vyhlásení nezávislosti krajiny vláda Eritrey pochovala pod zámienkou národnej obrany a vojenskej služby; keďže prezidentské voľby naplánované na rok 1997 sa nikdy neuskutočnili a ústava ratifikovaná v tom istom roku sa nikdy nevykonávala;

B.  keďže nezávislosť Eritrey od Etiópie v roku 1993 vzbudila očakávania v medzinárodnom spoločenstve a u obyvateľov Eritrey, že to umožní vybudovať krajinu, ktorá rešpektuje ľudské práva a je bez útlaku; keďže sa tak nestalo, ale namiesto toho došlo k ešte väčšej represii a dokonca k početnejším prípadom porušovania ľudských práv;

 

C.  keďže v správe osobitnej spravodajkyne OSN sa uvádza, že Eritrea je jednou z krajín s najhoršou úrovňou dodržiavania ľudských práv na svete, keď sa ľudské práva bežne porušujú každý deň a v uplynulých rokoch nedošlo k žiadnemu zlepšeniu situácie; keďže mnohí mladí ľudia opustili krajinu, aby unikli pred represívnou vládou a povinnou vojenskou službou, ktorá zahŕňa nútenú prácu a rozsiahle porušovanie práv; keďže nie je zaručená sloboda náboženského vyznania, sloboda médií a sloboda prejavu;

D.  keďže zadržiavané osoby vrátane detí sú držané v krutých podmienkach, ktoré sa v niektorých prípadoch rovnajú mučeniu;

E.  keďže hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svojom vyhlásení, ktoré predniesol 18. septembra 2014 v Bruseli, vyjadril znepokojenie v súvislosti s tým, že skupina 11 poslancov parlamentu a popredných členov Ľudového frontu za demokraciu a spravodlivosť je od 18. septembra 2001 zadržiavaná bez obvinenia a rozsudku alebo bez možnosti vidieť právnika, ako aj v súvislosti s tým, že od 23. septembra 2001 sú vo väzbe 10 nezávislí novinári vrátane Dawita Isaaka, občana Švédska a jediného európskeho väzňa svedomia; keďže patriarcha Abune Antonios je naďalej držaný v izolácii a domácom väzení od januára 2006;

F.  keďže podľa správy Rozvojového programu OSN o ľudskom rozvoji z roku 2014 sa Eritrea v indexe ľudského rozvoja za rok 2014 umiestnila na 182. mieste spomedzi 187 krajín; keďže podľa posledného hodnotenia chudoby, ktoré Svetová banka vypracovala v roku 2003, žilo pod hranicou chudoby 65 % obyvateľstva;

G.  keďže v novembri 2015 OSN varovala pred veľkým suchom v Africkom rohu v dôsledku súčasného fenoménu El Niňo; keďže v decembri 2015 OSN uviedla, že ide o historicky najhoršie zaznamenané sucho v danom regióne, keď úroda poklesla o 50 až 90 %; keďže v dôsledku toho patrí Eritrea medzi krajiny, ktoré budú čeliť značným problémom pri zaistení potravinovej bezpečnosti pre svoje obyvateľstvo;

H.  keďže EÚ je pre Eritreu významným partnerom, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a podporu;

I.  keďže v úplnom rozpore s realitou sucha eritrejský prezident zamietol obavy z potravinovej krízy tvrdením, že „ krajina nebude čeliť žiadnej kríze napriek zníženiu poľnohospodárskej produkcie“;

J.  keďže Eritrea podporuje chartúmsky proces (iniciatíva EÚ a Africkej únie, ktorá sa začala 28. novembra 2014 s cieľom riešiť otázku migrácie a obchodovania s ľuďmi) zahŕňajúci realizáciu konkrétnych projektov vrátane budovania kapacít v oblasti súdnictva a zvyšovania informovanosti;

K.  keďže 22. februára 2016 Program sektora bezpečnosti (SSP) Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) oficiálne zverejnil v Addis Abebe (Etiópia) správu o štúdii s názvom Prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi na trase Africký roh – Stredné Stredozemie;

L.  keďže Eritrea patrí medzi krajiny, ktoré vytvárajú najviac utečencov na svete, keď práve na túto krajinu pripadá tretí najväčší počet ľudí, ktorí riskujú nebezpečnú cestu do Európy (po Sýrčanoch a Afgancoch) a ktorí sú ťažko skúšaní nemilosrdnými prevádzačmi počas nebezpečnej plavby cez Stredozemné more; keďže z tohto dôvodu situácia v Eritrei priamo ovplyvňuje Európu, pretože ak by sa ľudské práva v tejto krajine rešpektovali a dodržiavali a ľudia by v nej mohli žiť bez strachu, Eritrejčania by sa mohli vrátiť do svojej vlasti;

M.  keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom bez sprievodu, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, pretože potrebujú osobitnú pomoc a podporu vzhľadom na svoju situáciu mimoriadnej zraniteľnosti;

N.  keďže EÚ má osobitný záujem na stabilizácii situácie v Eritrei, pretože súčasný stav núti značnú časť populácie utiecť preč, pričom tisíce ľudí prichádzajú o život v dôsledku trestnej činnosti vrátane prevádzania migrantov a obchodovania s ľuďmi;

1.  s veľkým znepokojením berie na vedomie pokračujúcu poľutovaniahodnú situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei;

2.  súhlasí tým, aby sa v nasledujúcich šiestich rokoch sa 200 mil. EUR vyčlenilo na národný indikatívny program v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu s cieľom podporiť znižovanie chudoby a sociálno-ekonomický rozvoj, riešiť hlavné hospodárske a politické príčiny migrácie, ako aj financovať projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a správy ekonomických záležitostí; pripomína, že táto suma dopĺňa ďalšie oblasti spolupráce, napríklad Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR);

3.  naliehavo vyzýva Eritreu, aby v oblasti verejných financií preukázala transparentnosť a dobrú správu vecí verejných; vyzýva delegáciu EÚ, aby podrobne sledovala politickú situáciu v krajine s cieľom zabezpečiť, aby pokračovanie rozvojovej spolupráce EÚ bolo podmienené dosiahnutím podstatného pokroku v oblasti ľudských práv a demokratizácie, najmä slobody prejavu, slobody tlače a slobody zhromažďovania; zdôrazňuje, že absencia rozsiahleho hospodárskeho rozvoja nabáda na emigráciu; zdôrazňuje významnú úlohu žien, a to aj v boji za nezávislosť, a požaduje posilnenie postavenia žien a rodovú rovnosť;

4.  pripomína, že maloletý bez sprievodu je predovšetkým dieťa, ktoré je potenciálne v nebezpečenstve, a že členské štáty a EÚ musia pri zaobchádzaní s maloletými bez sprievodu dbať v prvom rade na ich ochranu, a nie na prisťahovaleckú politiku, a teda dodržiavať základnú zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa; pripomína, že bez výnimky každého, ktorý má menej ako 18 rokov, treba považovať za dieťa, a teda za maloletého; poukazuje na to, že maloletí bez sprievodu, najmä dievčatá, dvakrát ľahšie podliehajú problémom a ťažkostiam než iní maloletí;

5.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo a rozvojových partnerov Eritrey, aby vzhľadom na danú situáciu zasiahli a vyvinuli tlak na eritrejskú vládu, aby umožnila zahraničnú pomoc na podporu zraniteľných spoločenstiev ešte predtým, ako dôjde k zhoršeniu krízy, najmä v dôsledku sucha;

6.  zostáva hlboko znepokojený situáciou v oblasti ľudských práv v krajine; opätovne vyzýva eritrejské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili poslancov, novinárov (vrátane švédskeho občana Dawita Isaaka, ktorý nebol vypočutý od roku 2005), duchovných a všetkých politických väzňov;

7.  požaduje od eritrejskej vlády jasné záruky o tom, že uskutoční demokratické reformy a zabezpečí dodržiavanie ľudských práv vrátane vykonávania odporúčaní vyplývajúcich z 18. zasadnutia pracovnej skupiny všeobecného pravidelného preskúmania (UPR), ktoré vláda schválila 7. februára 2014;

8.  vyzýva Radu na zabezpečenie toho, aby z pridelených finančných prostriedkov nemala úžitok vláda Eritrey, ale tieto zdroje sa výhradne vyčlenili na uspokojovanie potrieb eritrejského ľudu v oblasti rozvoja, demokracie, ľudských práv, dobrej správy verejných vecí a bezpečnosti;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Rade Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.