Procedūra : 2016/2568(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0323/2016

Pateikti tekstai :

B8-0323/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0090

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 412kWORD 84k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.753v01-00
 
B8-0323/2016

baigiant diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Eritrėjoje (2016/2568(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupės vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Eritrėjoje (2016/2568(RSP))  
B8-0323/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir 1967 m. Niujorko paktą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės mėn. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Eritrėjoje klausimais ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu susitarimą ir jo punktą dėl demokratijos ir žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyvą, pradėtą įgyvendinti 2014 m. lapkričio 28 d.,  

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio mėn. Europos konsensusą dėl vystymosi,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio mėn. priimtą Ketvirtojo aukšto lygio forumo pagalbos veiksmingumo klausimais išvadų dokumentą dėl veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo mėn. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimą dėl politinių kalinių Eritrėjoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Eritrėja tapo nepriklausoma nuo Etiopijos 1993 m. po 30 metų trūkusio karo; kadangi, tam tikrais skaičiavimais, 1998–2000 m. vykęs karas su Etiopija pareikalavo nuo 54 000 iki 137 000 aukų;

B.  kadangi Eritrėja yra viena iš menkiausiai išsivysčiusių šalių pasaulyje; kadangi daugiau kaip pusė (61,0 proc.) iš apytiksliai 6 milijonų Eritrėjos gyventojų – iki 25 metų amžiaus; kadangi Jungtinių Tautų vystymo programos žmogaus socialinės raidos indekse Eritrėja užima 186 vietą iš 188; kadangi 69,0 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos;

C.  kadangi Eritrėjai didelę grėsmę kelia klimato kaita, kuri gali turėti dramatiškų padarinių žmonių mitybai, aprūpinimui vandeniu ir sanitarinėms sąlygoms, sveikatos priežiūrai ir būstui;

D.  kadangi nuo 1993 m. Eritrėjoje nerengiami demokratiniai rinkimai; kadangi 1996 m. ratifikuotos Eritrėjos Konstitucijos niekada nebuvo laikomasi ir kadangi nuo 2001 m. šalyje palaipsniui įsivyravo diktatūra; kadangi po „išeivijoje veikiančios opozicijos sukilimo, kuris buvo įvertintas kaip nepavykęs perversmas“, 2013 m. sausio mėn. šalyje nuvilnijo nauja masinių suėmimų banga; kadangi tuo pasinaudota siekiant pagrįsti pastangas didinti šalies uždarumą;

E.  kadangi Eritrėjos valdžia bet kokį oponavimą tiek šalyje, tiek užsienyje vertina kaip provokaciją ir kadangi pavieniai asmenys yra puldinėjami, persekiojami, o tam tikrais atvejais ir sulaukia grasinimų nužudyti ir yra nužudomi;

F.  kadangi įstatymas, kuriuo karo tarnyba Eritrėjoje apribojama 36 mėnesiais, nėra taikomas; kadangi karo tarnybos sąlygos yra panašios į vergovės sąlygas ir yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių jaunimas išvyksta iš šalies;

G.  kadangi apytiksliai 305 000 (arba 5 proc.) Eritrėjos gyventojų išvyko iš dalies dėl itin prastos žmogaus teisių padėties ir nesivystančios ekonomikos; kadangi JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras teigia, kad iš 200 000 asmenų, kurie 2014 m. persikėlė per Viduržemio jūrą, 18 proc. (arba beveik kas penktas) buvo iš Eritrėjos;

H.  kadangi Eritrėjos režimas reikalauja, kad Eritrėjos išeiviai bent 2 proc. pajamų skirtų atstatymo ir rekonstrukcijos mokesčiui; kadangi Eritrėjos išeivijai reguliariai grasinama, įskaitant prievartos priemones prieš Eritrėjoje vis dar gyvenančius jų šeimų narius;

I.  kadangi Eritrėjos valdžia atsisakė į šalį įsileisti JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių klausimais, kuris 2012 m. spalio mėn. buvo paskirtas išsiaiškinti augančio masinio išvykimo iš šalies priežastis; kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių klausimais taip pat sulaukė grasinimų;

J.  kadangi JT padėties Eritrėjoje tyrimo komisija 2015 m. priėjo prie išvados, kad Eritrėjos valdžia „sistemingai, plačiu mastu vykdo šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus“ ir kad kartu „visiškai ignoruojamas teisinės valstybės principas“; kadangi Eritrėjoje yra paplitęs toks piktnaudžiavimas kaip priverstinis šauktinių darbas, savavališki suėmimai, sulaikymai, neteisminės egzekucijos ir priverstinis dingimas, taip pat sulaikytųjų kankinimas ir žeminantis elgesys su jais, žodžio ir judėjimo laisvės apribojimai, JT darbuotojų, pilietinės visuomenės organizacijų, žurnalistų ir LGTBI bendruomenės atstovų persekiojimas ir tikėjimo laisvės ribojimas – visa tai, kas, pasak JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Eritrėjoje klausimais, gali būti vertinama kaip nusikaltimai žmoniškumui;

K.  kadangi žmogaus teisės yra visuotinės, neatimamos, nedalomos, viena nuo kitos priklausomos ir tarpusavyje susijusios; kadangi vystymasis yra teisė; kadangi, pasak keleto nevyriausybinių organizacijų ir Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Eritrėjoje klausimais, spaudos laisvės ir žodžio laisvės padėtis šalyje – viena prasčiausių pasaulyje;

L.  kadangi bent 21 Eritrėjos rašytojas ir žurnalistas, įskaitant Švedijos ir Eritrėjos rašytoją Dawitą Isaaką, buvo suimti 2001 m. rugsėjo mėn. pagal nežinomus kaltinimus ir iki šiol yra sulaikyti ir laikomi vienutėse, nepateikus kaltinimų ir nevykdant teismo proceso; kadangi pateikta sunkių kaltinimų, kad jie galbūt jau mirė pasibaisėtinomis sąlygomis Eritrėjos kalėjimuose;  

M.  kadangi nėra jokių organizacijų, kurias būtų galima priskirti pilietinės visuomenės organizacijoms; kadangi tai reiškia, kad sunku užtikrinti tarptautinės pagalbos Eritrėjai veiksmingumą;

N.  kadangi Somalio pusiasalis visada buvo ir yra svarbus geostrateginis regionas; kadangi šiandien visas regionas yra destabilizuotas; kadangi Persijos įlankos valstybės prisideda prie šios destabilizacijos, ypač dėl karo Jemene; kadangi šios šalys, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emiratus, palaiko privilegijuotus santykius su Eritrėja ir naudojasi Eritrėjos logistikos infrastruktūra, tokia kaip Asabo uostas, savo karinei intervencijai Jemene;

O.  kadangi ES, o ypač kai kurios jos valstybės narės, kurios buvo kolonizavusios dalį regiono, Eritrėją vertina kaip savo geopolitiniams ir ekonominiams interesams strategiškai svarbią šalį;

P.  kadangi tarptautine pagalba, įskaitant paramą vystymuisi, pirmiausiai turėtų būti siekiama užtikrinti gyventojų poreikius, demokratiją, teisinės valstybės principą, žmogaus teisių visuotinumą bei nedalomumą, pagarbą žmogaus orumui, lygybės bei solidarumo principus ir pagarbą Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principams;

Q.   kadangi ES finansuoja projektus Eritrėjoje nuo 1993 m., kai šalis tapo nepriklausoma; kadangi Eritrėja sustabdė bendradarbiavimą su ES 2001 m., kai iš šalies buvo išvarytos beveik visos šalyje veikusios užsienio pagalbos agentūros;

R.   kadangi 2015 m. lapkričio 28 d. 28 ES valstybių narių ir kelių Afrikos valstybių, įskaitant Eritrėją, ministrai, taip pat Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga paskelbė ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyvą (dar vadinamą „Chartumo procesu“), kuria siekiama į išorę perkelti ES sienų kontrolę ir riboti į Europą vykstančių migrantų skaičių, vadovaujantis pretekstu, kad siekiama kovoti su prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu; kadangi Chartumo proceso įgyvendinimas, be kita ko, reiškia, kad patvirtinamas Eritrėjos režimo tarptautinis teisėtumas ir jam teikiama finansinė parama; kadangi Eritrėjos valdžia vasario mėn. paskelbė, kad šis susitarimas niekaip nepaskatins reformuoti Eritrėjos karo tarnybos politikos;

S.  kadangi Chartumo procesą rėmė ES Tarybai pirmininkavusi Italija, siekdama kovoti su prekyba žmonėmis bei neteisėtu migrantų gabenimu ir šalinti migracijos priežastis; kadangi Eritrėja gali gauti paramą pagal Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo priemones, taip pat papildomą finansavimą, kuris skiriamas per Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemones;

1.  mano, kad tvarus Eritrėjos problemų sprendimas galimas tik kuriant laisvą, demokratišką ir stabilią valstybę, kurioje gali būti geriau užtikrinamas žmonių orumas ir teisės, suteikiamos vienodos teisės visiems piliečiams ir kovojama su korupcija;

2.  griežtai smerkia vis dažnesnius sistemingus žmogaus teisių pažeidimus Eritrėjoje ir reiškia pasipiktinimą dėl tokių pažeidimų katastrofiškų padarinių Eritrėjos gyventojams ir visam regionui;

3.  griežtai smerkia sistemingą Eritrėjos žurnalistų ir pilietinės visuomenės atstovų persekiojimą; be to, smerkia sistemingus grasinimus Eritrėjos išeivijai, ypač reikalavimą mokėti atstatymo ir rekonstrukcijos mokestį;

4.  reiškia susirūpinimą dėl Eritrėjoje išsikerojusių sąsajų tarp verslo, politikos ir korupcijos; ragina imtis nepriklausomo tarptautinio tyrimo dėl ES įmonių dalyvavimo vykdant žmogaus teisių pažeidimus, ypač susijusius su vergove, taip pat dėl jų nuolaidžiavimo ir paramos Eritrėjos režimui;

5.  yra labai susirūpinęs dėl ekonominės ir socialinės padėties, kurioje yra atsidūrę visi Eritrėjos gyventojai, ypač pabėgėliai ir perkeltieji asmenys, kurių skaičius toliau didės, atsižvelgiant į labai blogą žmogaus teisių padėtį pačioje šalyje ir į įtampą kaimyninėse šalyse;

6.   griežtai smerkia Chartumo procesą, kuriuo pateisinamos vyriausybės, kurios pačios skatina migraciją; smerkia ES finansinę paramą politikai, kuria siekiama, vadovaujantis kovos su prekyba žmonėmis pretekstu, į išorę perkelti ES sienų kontrolę ir įgyvendinti informavimo kampaniją, kuria iš esmės patvirtinamas autoritarinių režimų bei diktatūrų teisėtumas, nieko nekeičiant tokių šalių kaip Eritrėja vidaus politikoje;

7.  smerkia bet kokius bandymus oficialiai paramai vystymuisi (OPV) taikyti politines sąlygas, įskaitant bendradarbiavimo migracijos valdymo klausimais; ragina ES ir jos valstybes nares visuose savo veiksmuose Eritrėjos atžvilgiu veiksmingai vadovautis politikos suderinamumo vystymosi labui principu, siekiant užtikrinti, kad jie būtų tinkamai suderinti ir netaptų kliūtimi įgyvendinti skurdo mažinimo tikslą ir darnaus vystymosi tikslus; smerkia vis dažnesnę ES vystymosi politikos tendenciją vadovautis geopolitiniais, saugumo ir privataus verslo pelno interesais;

8.  ragina apsaugoti OPV priemonių dėmesį vystymuisi ir jų bendrą orientaciją į vystymosi veiklą, be kita ko, diegiant skaidrią ir atskaitingą duomenų teikimo sistemą; primena apie išskirtinį OPV priemonių vaidmenį siekiant veiksmingų vystymosi politikos rezultatų; ragina užtikrinti, kad ES pagalba būtų suderinama su tarptautiniu mastu suderintais vystymosi veiksmingumo principais, būtų susieta su žmogaus teisėmis, padėtų skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą ir būtų sutelkta į esminių nelygybės, skurdo ir nuolatinio neprievalgio problemų sprendimą, kad būtų įgyvendinami neseniai patvirtinti darnaus vystymosi tikslai (DVT);

9.  primena, kad ES investicijų politika, ypač kai jai įgyvendinti naudojamos viešojo sektoriaus lėšos, turi padėti įgyvendinti DVT;

10.  primygtinai ragina ES imtis neatidėliotinų ir veiksmingų priemonių, skirtų padėti Eritrėjos žmonėms geriau apsisaugoti nuo El Ninjo reiškinio poveikio, siekiant užtikrinti maisto tiekimo saugumą, aprūpinimą vandeniu ir sanitarines sąlygas;

11.  įpareigoja savo Pirmininką perduoti rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES tarybai, Rytų Afrikos bendrijai ir jos valstybių narių vyriausybėms, Afrikos Sąjungos institucijoms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika