Postup : 2016/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0323/2016

Predkladané texty :

B8-0323/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH UZNESENIA
PDF 184kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.753v01-00
 
B8-0323/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Eritrei (2016/2568(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Eritrei (2016/2568(RSP))  
B8‑0323/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a Newyorský pakt z roku 1967,

–   so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN z mája 2014 o situácii v oblasti ľudských práv v Eritrei,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou a jej doložku o demokracii a ľudských právach,

–  so zreteľom na iniciatívu zameranú na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom, ktorá sa začala 28. novembra 2014,  

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z decembra 2005,

–  so zreteľom na záverečný dokument štvrtého fóra na vysokej úrovni o účinnosti pomoci z decembra 2011, ktorý je venovaný partnerstvu pre účinnú rozvojovú spoluprácu,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ o politických väzňoch v Eritrei zo septembra 2014,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Eritrea získala v roku 1993 po 30-ročnej vojne nezávislosť od v Etiópie; keďže podľa odhadov si pohraničná vojna s Etiópiou v rokoch 1998 až 2000 vyžiadala od 54 000 do 137 000 obetí;

B.  keďže Eritrea je jednou z najmenej rozvinutých krajín sveta; keďže viac ako polovica (61,0 %) z odhadovaných 6 miliónov obyvateľov Eritrey má 25 rokov alebo menej; keďže Eritrea je podľa indexu ľudského rozvoja UNDP na 186. mieste spomedzi 188 krajín; keďže 69,0 % obyvateľov žije pod hranicou chudoby;

C.  keďže Eritrea je vážne ohrozená zmenou klímy, čo môže mať dramatické následky na výživu, prístup k vode a sanitácii, zdravotníckym službám a bývaniu;

D.  keďže v Eritrei sa nekonali demokratické voľby od roku 1993; keďže eritrejská ústava ratifikovaná v roku 1996 sa nikdy neuplatňovala a keďže od roku 2001 sa z krajiny postupne stáva diktatúra; keďže v januári 2013 po vzbure, ktorú organizovala opozícia v exile a ktorá bola prezentovaná ako neúspešný pokus o prevrat sa spustila nová vlna masového zatýkania; keďže sa to využilo ako dôvod na uzavretie krajiny;

E.  keďže eritrejské orgány považujú všetky formy opozície v krajine i v zahraničí za provokáciu a jednotlivci sú obťažovaní, prenasledovaní a v niektorých prípadoch čelia vyhrážkam smrti alebo sú obeťami vrážd;

F.  keďže zákon o obmedzení vojenskej služby v Eritrei na maximálne 36 mesiacov sa neuplatňuje; keďže podmienky pri výkone vojenskej služby sú podobné otroctvu a jedným z hlavných dôvodov odchodu mladých ľudí z krajiny;

G.  keďže asi 305 000 Eritrejčanov, t. j. 5 % obyvateľstva, opustilo krajinu kvôli zúfalej situácii v oblasti ľudských práv a stagnujúcemu hospodárstvu; keďže vysoký komisár OSN pre utečencov tvrdí, že z 200 000 osôb, ktoré prekročili Stredozemné more v roku 2014, bolo približne 18 %, čo je takmer každá piata, z Eritrey;

H.  keďže eritrejský režim vyberá od svojich občanov žijúcich v zahraničí najmenej 2 % daň na obnovu a rekonštrukciu (RRT); keďže títo občania sú pravidelne vystavovaní hrozbám vrátane represálií voči ich rodinám, ktoré stále žijú v Eritrei;

I.  keďže eritrejskí predstavitelia neumožnili v októbri 2012 vstup osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva do krajiny, aby preskúmala príčiny narastajúceho vysťahovalectva; keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva bola takisto vystavená hrozbám;

J.  keďže v roku 2015 vyšetrovacia komisia OSN v Eritrei konštatovala, že eritrejská vláda sa dopúšťa „systematického, rozsiahleho a hrubého porušovania ľudských práv“, ku ktorému dochádza „v kontexte úplnej absencie právneho štátu“; keďže spoločnými črtami zneužívania v Eritrei sú nútená práca počas výkonu brannej povinnosti, svojvoľné zatýkanie, väznenie, mimosúdne popravy a násilné zmiznutia, mučenie, ponižujúce zaobchádzanie počas zadržiavania, obmedzenie slobody prejavu a pohybu, obťažovanie pracovníkov OSN, organizácií občianskej spoločnosti, novinárov a LGBTI osôb, ako aj potláčanie náboženskej slobody, ktoré podľa osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei možno považovať za zločiny proti ľudskosti;

K.  keďže ľudské práva sú univerzálne, neodňateľné, nedeliteľné, vzájomne prepojené a navzájom súvisiace; keďže rozvoj je právom; keďže podľa niektorých MVO a osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei sa normy pre slobodu tlače a slobodu prejavu považujú za jedny z najnižších na svete;

L.  keďže najmenej 21 eritrejských spisovateľov a novinárov vrátane švédsko-eritrejského spisovateľa Dawita Isaaka bolo v septembri 2001 zatknutých na základe neznámych obvinení a sú stále zadržiavaní a v izolácii bez obvinenia alebo súdneho procesu; keďže sa objavili vážne obvinenia, že už nežijú a umreli v strašných podmienkach eritrejských väzníc;  

M.  keďže neexistuje ani náznak existencie organizácie občianskej spoločnosti; keďže to znamená, že účinnosť medzinárodnej pomoci Eritrei je narušená;

N.  keďže Africký roh je a vždy bol dôležitá geostrategická oblasť; keďže v súčasnosti je celý región destabilizovaný; keďže štáty Perzského zálivu túto destabilizáciu zhoršujú, najmä v súvislosti s vojnou v Jemene; keďže tieto krajiny vrátane Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov udržiavajú s Eritreou nadštandardné vzťahy a využívajú eritrejské logistické zariadenia, ako je prístav Assab, na svoje vojenské zásahy v Jemene;

O.  keďže EÚ a najmä niektoré jej členské štáty, ktoré časť regiónu kolonizovali, považujú Eritreu za krajinou so strategickým významom z hľadiska svojich geopolitických a hospodárskych záujmov;

P.  keďže medzinárodná pomoc vrátane rozvojovej pomoci by sa mala v prvom rade zamerať na potreby ľudí, demokraciu, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, dodržiavanie zásad rovnosti a solidarity a zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;.

Q.   keďže EÚ financovala projekty v Eritrei od získania nezávislosti v roku 1993; keďže Eritrea prerušila svoju spoluprácu s EÚ v roku 2001, keď vyhostila takmer všetky zahraničné humanitárne agentúry pôsobiace v krajine;

R.   keďže 28. novembra 2015 ministri EÚ-28 a niekoľkých afrických štátov vrátane Eritrey, ako aj Európska a Africká únia, spustili iniciatívu zameranú na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom, známu aj ako „chartúmsky proces“, ktorej cieľom je externalizovať hraničné kontroly EÚ a obmedziť počet migrantov cestujúcich do Európy v kontexte boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu migrantov; keďže chartúmsky proces zároveň poskytuje eritrejskému režimu medzinárodnú legitimitu a finančnú pomoc; keďže vo februári eritrejské orgány oznámili, že táto dohoda nepovedie k reforme politiky Eritrey v oblasti vojenskej služby;

S.  keďže chartúmsky proces podporilo talianske predsedníctvo Rady EÚ s cieľom bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu a základným príčinám migrácie; keďže Eritrea môže profitovať z opatrení v rámci núdzového trustového fondu pre Afriku a môže získať dodatočné finančné prostriedky cez Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva;

1.  je presvedčený, že trvalé riešenie problémov Eritrey spočíva len v podpore slobodného, demokratického a stabilného štátu, v ktorom sa môže rozvíjať ľudská dôstojnosť a práva obyvateľstva a v ktorom sú zaručené rovnaké práva pre všetkých občanov a bojuje sa proti korupcii;

2.  rozhodne odsudzuje rastúce systematické porušovanie ľudských práv v Eritrei a jeho katastrofálne dôsledky pre obyvateľov Eritrey a regiónu ako celku;

3.  dôrazne odsudzuje systematické prenasledovanie novinárov a zástupcov občianskej spoločnosti v Eritrei; odsudzuje tiež systematické hrozby voči Eritrejčanom žijúcim mimo svojej krajiny vrátane dane na obnovu a rekonštrukciu;

4.  je znepokojený všadeprítomným prepojením podnikania, politiky a korupcie v Eritrei; žiada nezávislé medzinárodné vyšetrovanie účasti spoločností z EÚ na porušovaní ľudských práv, najmä vo forme otroctva a tichého súhlasu s eritrejským režimom a jeho podpory;

5.  je hlboko znepokojený hospodárskou a sociálnou situáciou, ktorej je vystavené obyvateľstvo Eritrey ako celok a najmä utečenci a vysídlené osoby, ktorých počet bude naďalej rásť vzhľadom na zúfalú situáciu v oblasti ľudských práv v samotnej krajine a napätie v susedných krajinách;

6.   dôrazne odsudzuje chartúmsky proces poskytujúci legitimitu vládam, ktoré sú príčinou migrácie; odsudzuje finančnú podporu EÚ politikám, ktorých cieľom je externalizovať hraničné kontroly pod zámienkou boja proti obchodovaniu s ľuďmi a vytvárať informačné kampane, ktoré v skutočnosti poskytujú legitimitu autoritatívnym režimom a diktatúram bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo na vnútorných politikách krajín ako je Eritrea;

7.  odsudzuje všetky druhy politických podmienok vrátane spolupráce v oblasti riadenia migrácie v súvislosti s oficiálnou rozvojovou pomocou (ODA); vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby dodržiavali zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja vo všetkých svojich opatreniach voči Eritrei s cieľom zabezpečiť, aby boli zosúladené a nenarúšali ciele v oblasti znižovania chudoby a udržateľného rozvoja; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozvojová politika EÚ stále viac sleduje geopolitické a bezpečnostné ciele a záujmy osobného zisku;

8.  žiada ochranu rozvojového zamerania a povahy oficiálnej rozvojovej pomoci vrátane transparentného a spoľahlivého systému podávania správ; pripomína jedinečnú úlohu, ktorú má ODA pri dosahovaní účinných výsledkov v oblasti rozvoja; žiada, aby bola pomoc EÚ zosúladená s medzinárodne dohodnutými zásadami účinnosti rozvoja, zameraná na ľudské práva, aby presadzovala rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a aby bola zameraná na riešenie základných problémov nerovnosti, chudoby a chronickej podvýživy v záujme dosiahnutia nedávno schválených cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

9.  pripomína, že investičná politika EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o verejné prostriedky, sa musí podieľať na dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

10.  nalieha na EÚ, aby urýchlene prijala účinné opatrenia, ktoré by pomohli eritrejskému ľudu bojovať s javom El Niño s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, prístup k vode a hygiene;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade AKT-EÚ, Východoafrickému spoločenstvu a vládam jeho členských štátov, inštitúciám Africkej únie a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia