Postopek : 2016/2568(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0323/2016

Predložena besedila :

B8-0323/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0090

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 243kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.753v01-00
 
B8-0323/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0323/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere in prepričanja iz leta 1981,

–  ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in Pakta iz New Yorka iz leta 1967,

–   ob upoštevanju poročila posebne poročevalke Združenih narodov o položaju človekovih pravic v Eritreji iz maja 2014,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma iz Cotonouja ter njegove določbe o demokraciji in človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju pobude za migracijsko pot EU-Afriški rog, podane 28. novembra 2014,

–  ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju iz decembra 2005,

–  ob upoštevanju dokumenta o partnerstvu za učinkovito razvojno sodelovanje četrtega Foruma na visoki ravni o učinkovitosti pomoči iz decembra 2011,

–  ob upoštevanju izjave uradne govornice Evropske službe za zunanje delovanje iz septembra 2014 o političnih zapornikih v Eritreji,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se je Eritreja leta 1993 po tridesetletni vojni osamosvojila od Etiopije; ker je po ocenah vojna na meji z Etiopijo v obdobju 1998–2000 terjala med 54.000 in 137.000 smrtnih žrtev;

B.  ker je Eritreja ena najmanj razvitih držav na svetu; ker je več kot polovica (61 %) od ocenjenih šest milijonov prebivalcev Eritreje starih 25 let ali manj; ker Eritreja na indeksu človekovega razvoja v okviru Programa Združenih narodov za razvoj med 188 državami zaseda 186. mesto; ker 69 % prebivalstva živi pod pragom revščine;

C.  ker Eritrejo resno ogrožajo podnebne spremembe, ki imajo lahko drastične posledice za prehranjevanje, dostop do vode in sanitarnih storitev, zdravstvene oskrbe in bivališča;

D.  ker v Eritreji že od leta 1993 ni bilo demokratičnih volitev; ker se eritrejska ustava, ratificirana leta 1996, ni nikoli izvajala, od leta 2001 pa je država postopoma zapadla v diktatorstvo; ker je januarja 2013 po uporu opozicije v izgnanstvu, ki je bil predstavljen kot spodleteli udar, potekal nov val množičnih aretacij; ker je bilo to uporabljeno kot argument za zaprtje države;

E.  ker eritrejske oblasti vse oblike opozicije, tako v državi kot izven nje, obravnavajo kot provokacijo, posamezniki pa so žrtve nadlegovanja, pregona, smrtnih groženj, v nekaterih primerih pa so tudi umorjeni;

F.  ker se ne izvaja zakon, ki vojaško služenje v Eritreji omejuje na največ 36 mesecev; ker so pogoji za vojaško služenje podobni suženjstvu in so med glavnimi razlogi za odhod mladih iz države;

G.  ker je zaradi izredno slabega položaja človekovih pravic in stagnacije gospodarstva Eritrejo zapustilo okoli 305.000 (5 %) Eritrejcev; ker visoki komisar Združenih narodov za begunce navaja, da je bilo okoli 18 % od 200.000 migrantov, ki so leta 2014 prečkali Sredozemsko morje, iz Eritreje, tj. skoraj vsak peti;

H.  ker eritrejski režim od Eritrejcev, ki živijo v tujini, zahteva vsaj 2-odstotni davek na dohodek, namenjen obnovi in rekonstrukciji; ker je eritrejska diaspora redno žrtev groženj, njihovi družinski člani, ki ostanejo v Eritreji, pa so izpostavljeni povračilnim ukrepom;

I.  ker so eritrejske oblasti zavrnile vstop posebnemu poročevalcu Združenih narodov o človekovih pravicah, ki naj bi državo obiskal oktobra 2012 v okviru ugotavljanja razlogov za vse večji eksodus; ker je bil tudi posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah tarča groženj;

J.  ker je preiskovalna komisija Združenih narodov v Eritreji leta 2015 poročala, da eritrejska vlada izvaja sistematično, vsesplošno razširjeno in hudo kršenje človekovih pravic ob popolni odsotnosti pravne države; ker so tipične oblike zlorab v Eritreji prisilno delo med vpoklicem, samovoljne aretacije, pridržanja, izvensodni poboji in prisilna izginotja ter mučenje, ponižujoče ravnanje v priporu, omejevanje svobode govora in gibanja, nadlegovanje delavcev Združenih narodov, organizacij civilne družbe, novinarjev in pripadnikov skupnosti LGTBI, kot tudi zatiranje verske svobode, ki bi lahko po navedbah posebnega poročevalca Združenih narodov o človekovih pravicah v Eritreji predstavljale hudodelstva zoper človečnost;

K.  ker so človekove pravice univerzalne, neodtujljive, nedeljive, soodvisne in medsebojno povezane; ker je razvoj pravica; ker so po navedbah številnih nevladnih organizacij in posebne poročevalke Združenih narodov o položaju človekovih pravic v Eritreji standardi za svobodo tiska in svobodo izražanja med najslabšimi na svetu;

L.  ker je bilo septembra 2001 najmanj 21 eritrejskih pisateljev in novinarjev, vključno s švedsko-eritrejskim pisateljem Dawitom Isaakom, aretiranih na podlagi neznanih obtožb in so še vedno v pridržanju, brez stikov, obtožb in sojenja; ker obstajajo resne obtožbe o njihovi morebitni smrti po pridržanju v obupnih razmerah v eritrejskih zaporih;  

M.  ker ni videti, da bi v Eritreji delovale organizacije civilne družbe; ker to pomeni, da je motena učinkovitost mednarodne pomoči državi;

N.  ker je Afriški rog že od nekdaj pomembna geostrateška regija, ki pa je danes v celoti destabilizirana; ker zalivske države to stanje še zaostrujejo, zlasti v okviru jemenske vojne; ker te države ohranjajo privilegirane odnose z Eritrejo, zlasti Saudova Arabija, Katar in Združeni arabski emirati, ki uporabljajo eritrejsko logistično infrastrukturo, kot je pristanišče v Asabu, za njihove vojaške posege v Jemnu;

O.  ker obravnava EU, zlasti nekatere države članice, ki so v preteklosti kolonizirale del te regije, zaradi geopolitičnih in gospodarskih interesov Eritrejo kot strateško državo;

P.  ker bi morala mednarodna pomoč, vključno z razvojno, v glavnem temeljiti na potrebah prebivalstva, načelih demokracije, pravne države, univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanju človekovega dostojanstva, načelih enakosti in solidarnosti ter na spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava;

Q.  ker EU financira projekte v Eritreji od njene osamosvojitve leta 1993; ker je Eritreja leta 2001 prekinila sodelovanje z EU s tem, ko je izgnala skoraj vse tuje humanitarne agencije za pomoč, ki so delovale v državi;

R.  ker so 28. novembra 2015 ministri vseh držav članic EU in več afriških držav, tudi Eritreja, ter Evropska in Afriška unija, podali pobudo za migracijsko pot EU–Afriški rog, imenovano tudi proces iz Kartuma, katere namen je zagotoviti zunanji nadzor meja EU in omejiti število migrantov, ki prihajajo v Evropo, pod pretvezo boja proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov; ker proces iz Kartuma pomeni tudi mednarodno legitimnost in finančno podporo eritrejskemu režimu; ker so eritrejske oblasti februarja napovedale, da omenjeni sporazum ne bo privedel do reform državne politike vojaškega služenja;

S.  ker je proces iz Kartuma spodbujalo italijansko predsedstvo Sveta EU z namenom boja proti trgovini z ljudmi, tihotapljenju migrantov in temeljnim vzrokom za migracije; ker je Eritreja potencialna upravičenka do ukrepov v okviru nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko in lahko prejema dodatna sredstva iz evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

1.  meni, da je mogoče trajno rešitev težav Eritreje doseči le s spodbujanjem svobodne, demokratične in stabilne države, ki spoštuje dostojanstvo in pravice ljudi, ter z zagotavljanjem enakih pravic za vse državljane in bojem proti korupciji;

2.  strogo obsoja čedalje pogostejše sistematične kršitve človekovih pravic v Eritreji ter njihove katastrofalne posledice za eritrejsko prebivalstvo in celotno regijo;

3.  strogo obsoja sistematično nadlegovanje novinarjev in predstavnikov civilne družbe v Eritreji ter sistematične grožnje, ki jim je podvržena eritrejska diaspora, vključno z davkom za obnovo in rekonstrukcijo;

4.  je zaskrbljen zaradi vsesplošne povezave med poslovnim svetom in politiko ter korupcije v Eritreji; poziva k izvedbi mednarodne neodvisne preiskave o vključenosti podjetij EU v kršitve človekovih pravic, zlasti v različne oblike suženjstva, ter njihovi tihi privolitvi in podpiranju eritrejskega režima;

5.  je resno zaskrbljen zaradi ekonomskih in socialnih razmer, s katerimi se sooča eritrejsko prebivalstvo, zlasti begunci in razseljene osebe, katerih število bo glede na katastrofalno stanje človekovih pravic v državi in trenja v sosednjih državah še naprej raslo;

6.   strogo obsoja proces iz Kartuma, ki daje legitimnost vladi, ki je sama vzrok za migracije; obsoja finančno podporo EU politikam, s katerimi se želi doseči zunanji nadzor meja pod pretvezo boja proti tihotapljenju ter ustvariti informacijsko kampanjo, ki dejansko daje legitimnost avtoritativnemu režimu in diktaturi, ne da bi na kakršen koli način spremenile notranjo politiko držav, kot je Eritreja;

7.  obsoja vse oblike političnega pogojevanja dodelitve uradne razvojne pomoči, vključno s sodelovanjem pri obvladovanju migracij; poziva EU in njene države članice, naj v vseh ukrepih v zvezi z Eritrejo dejansko upoštevajo načelo usklajenosti politik za razvoj in tako zagotovijo, da bodo ukrepi ustrezno usklajeni in ne bodo omajali ciljev zmanjšanja revščine in doseganje ciljev trajnostnega razvoja; obžaluje obžaluje trend v razvojni politiki EU, da vse pogosteje sledi geopolitičnim, varnostnim in zasebnim profitnim interesom;

8.  poziva k zaščiti razvojne usmeritve in narave uradne razvojne pomoči, vključno s preglednim in odgovornim sistemom za poročanje; želi opomniti, da je edini namen uradne razvojne pomoči doseganje učinkovitih razvojnih rezultatov; poziva k zagotovitvi, da bo pomoč EU skladna z mednarodno dogovorjenimi načeli razvojne učinkovitosti, osredotočena na človekove pravice, da bo spodbujala enakost spolov in krepitev vloge žensk ter se osredotočala na odpravljanje vzrokov za neenakost, revščino in kronično neustrezno prehranjenost, da bi dosegli nedavno sprejete cilje trajnostnega razvoja;

9.  želi opomniti, da mora investicijska politika EU, zlasti pri porabi javnih sredstev, prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja;

10.  poziva EU, naj sprejme nujne in učinkovite ukrepe za pomoč eritrejskemu prebivalstvu pri spopadanju s posledicami pojava El Niño, da bi zagotovili zanesljivo preskrbo s hrano, dostop do vode in sanitarnih storitev;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu AKP-EU, Vzhodnoafriški skupnosti in vladam njenih držav članic, institucijam Afriške unije in generalnemu sekretarju Združenih narodov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov