Menettely : 2016/2568(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0324/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0324/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0090

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 174kWORD 73k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.754v01-00
 
B8-0324/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP))


Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP))  
B8-0324/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. toukokuuta 2015 käymänsä keskustelun unionin Eritrealle antamasta kehitysavusta dokumentoitujen ihmisoikeusrikkomusten valossa,

–  ottaa huomioon lausunnon, jonka Yhdistyneiden kansakuntien Eritrean ihmisoikeustilannetta käsittelevä erityisraportoija Sheila B. Keetharuth esitti yleiskokouksen 28. lokakuuta 2015 pidetyssä 70. istunnossa,

–  ottaa huomioon Eritrean ihmisoikeuksia tarkastelevan YK:n tutkintakomission 4. kesäkuuta 2015 antaman raportin,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1907(2009), jolla Eritrealle määrättiin aseidenvientikielto ja sen johtajia koskevia matkustuskieltoja ja jolla jäädytettiin joidenkin maan poliittisten ja sotilaallisten johtajien varat sen jälkeen, kun Eritrean hallitusta oli syytetty Al-Shabaabin avustamisesta Somaliassa ja siitä, että sen väitettiin kieltäytyneen vetämästä joukkojaan Djiboutin vastaiselta kiistellyltä rajaltaan,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2023(2011) jolla vahvistettiin Eritreaa koskevat pakotteet,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2244(2015), jolla jatkettiin Somaliaa ja Eritreaa koskevia aseidenvientikieltoja,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 1. maaliskuuta 2010 tekemän päätöksen 2010/127/YUTP Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä(1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemällä päätöksellä 2010/414/YUTP(2) ja edelleen neuvoston 15. lokakuuta 2012 tekemällä päätöksellä 2012/632/YUTP(3),

–  ottaa huomioon 26. heinäkuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä(4),

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 18. syyskuuta 2014 antaman lausunnon Eritrean poliittisista vangeista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 18. helmikuuta 2016 antamat päätelmät muuttoliikkeestä,

–  ottaa huomioon Vallettan huippukokouksen päätelmät 12. marraskuuta 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana on vahva sitoutuminen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion edistämiseen ja suojelemiseen kaikkialla maailmassa ja että nämä periaatteet on vahvistettu unionin perustamissopimuksissa;

B.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu sen perustamisen, kehittämisen ja laajentumisen johtoajatuksena oleviin periaatteisiin, joita unioni pyrkii edistämään muualla maailmassa ja joita ovat demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteet sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen;

C.  ottaa huomioon, että YK:n erityisedustajan mukaan Eritrean ihmisoikeustilanteessa on kolme keskeistä huolenaihetta: taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten oikeuksien nauttiminen, mukaan luettuna oikeus asianmukaiseen asuntoon, salakuljetus ja ihmiskauppa sekä ilman huoltajaa olevien alaikäisten määrän kasvu, kun nämä alaikäiset muodostavat osan 5 000 ihmisestä, jotka pakenevat maasta joka kuukausi;

D.  ottaa huomioon, että pakenemisen pääasiallisena syynä oli edelleen asepalvelus, joka käytännössä merkitsee pakkotyötä; siihen sisältyy kohtuuttomia rangaistuksia mitättömistä virheistä tai pelko juuttua asepalvelukseen vuosikymmeniksi; ottaa huomioon, että hallitus käyttää tekosyynä valtion koskemattomuuden puolustamista ja kansallisen omavaraisuuden varmistamista;

E.  ottaa huomioon, että pakkohäädöt, jotka uhkaavat oikeutta asianmukaiseen asuntoon, ovat lisääntyneet Eritreassa vuoden 2015 alun jälkeen; ottaa huomioon, että noin 800 taloa tuhottiin Asmarassa ja monessa sen lähistöllä sijaitsevassa kylässä sekä muissa kaupungeissa, kuten Adi Keyhissä; ottaa huomioon, että pakkohäädöt ja talojen tuhoamiset ovat jättäneet noin 3 000 ihmistä kodittomiksi;

F.  ottaa huomioon, että 26. kesäkuuta 2015 sadat eritrealaiset pakolaiset osoittivat mieltään Afrikan unionin päämajan edustalla ja vaativat alueellista organisaatiota painostamaan heidän kotimaataan demokraattisiin uudistuksiin; ottaa huomioon, että mielenosoittajat syyttivät Eritrean pitkäaikaista presidenttiä Isaias Afewerkiä diktaattoriksi ja vaativat Afrikan unionia ryhtymään toimiin;

G.  ottaa huomioon, että Eritrean ihmisoikeuksia tarkasteleva YK:n tutkintakomissio totesi, että Eritrean hallitus syyllistyy systemaattisiin, laajoihin ja vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja että kukaan ei joudu niistä vastuuseen; ottaa huomioon, että oikeusvaltion täydellinen puuttuminen häiritsee yleisesti ottaen vakavasti oikeuksien ja vapauksien nauttimista; ottaa lisäksi huomioon, että ilman oikeudenkäyntiä toteutettavien teloitusten, kidutuksen (mukaan luettuna seksuaalinen kidutus), asepalveluksen ja pakkotyön alalla esiintyvät rikkomukset voivat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan;

H.  ottaa huomioon, että Afrikan sarven yhteistyöjärjestön (IGAD) turvallisuusalan ohjelman (ISSP) ja Nairobissa toimivan SAHAN-säätiön raportin Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route mukaan jotkut eritrealaiset diplomaatit ja kyseisen Punaisen meren valtion kansalliset merkkihenkilöt ovat vahvasti mukana Afrikan sarven ihmiskaupassa ja salakuljetuksessa;

I.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestö sijoitti Eritrean vuonna 2015 lehdistönvapauden kannalta maailman huonoimmaksi maaksi Pohjois-Korean alapuolelle;

J.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch totesi, että Eritreassa ei ole uskonnonvapautta; ottaa huomioon, että hallinto ahdistelee vakavasti kansalaisia, jotka harjoittavat muuta uskontoa kuin hallinnon tunnustamat neljä uskontoa; ottaa huomioon, että myös tunnustettujen uskontojen tapauksessa hallinto puuttuu ihmisten uskonnollisiin tapoihin;

K.  ottaa huomioon, että unioni asetti Eritrealle pakotteita alunperin maaliskuussa 2010 pannakseen täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1907(2009), ja ottaa huomioon, että näihin sisältyivät aseidenvientikielto, matkustusrajoitukset ja varojen jäädyttäminen henkilöiltä, jotka uhkasivat rauhaa ja kansallista sovintoa;

L.  ottaa huomioon, että 28. tammikuuta 2016 Eritrean kansallisen kehityksen ministeri ja EU:n edustuston päällikkö allekirjoittivat Asmarassa 11. Euroopan kehitysrahaston piiriin kuuluvan kansallisen maaohjelman (NIP), jonka arvo on 200 miljoonaa euroa seuraavien viiden vuoden aikana; ottaa huomioon, että toimissa olisi keskityttävä uusiutuvaan energiaan, hallintoon ja julkisten varojen hoitoon erityisesti energia-alalla;

M.  ottaa huomioon, että kehitysvaliokunta pyysi 13. marraskuuta 2015 komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan huomioon Euroopan kehitysrahaston komitealle lähetetyt Eritrean kansallista maaohjelmaa koskevat johtopäätökset, joissa viitattiin Eritrean hallituksen ihmisoikeusrikkomusten laajuuteen ja vakavuuteen, hallituksen olemattomaan luotettavuuteen kehitysyhteistyökumppanina, kaikkialle ulottuvaan korruptioon ja maan julkisen varainhoidon käytännössä täydelliseen avoimuuden puutteeseen sekä vaaraan siitä, että EKR:n varoja käytetään muuttoliikkeen hallintaan; ottaa huomioon, että kehitysvaliokunta pyysi, että EKR:n komitea ei hyväksyisi NIP-ohjelmaa ennen uusia keskusteluja;

N.  ottaa huomioon, että EKR:n komitea hyväksyi 19. marraskuuta 2015 yksimielisesti Eritreaa koskevan NIP-ohjelman ilman suuria muutoksia komission alkuperäiseen ehdotukseen;

O.  ottaa huomioon, että hallitukset kamppailevat Euroopassa selviytyäkseen kasvavasta pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muuttajien tulvasta yli Välimeren ja muita laittomia reittejä pitkin; ottaa huomioon, että YK:n arvion mukaan 9 prosenttia Eritrean 4,5-miljoonaisesta väestöstä on jo paennut maasta; ottaa huomioon, että vuonna 2015 eritrealaiset turvapaikanhakijat olivat Euroopassa neljänneksi suurin ryhmä syyrialaisten, irakilaisten ja afgaanien jälkeen;

1.  kehottaa Eritrean viranomaisia vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, uudistamaan ja lyhentämään asevelvollisuutta, lopettamaan kaikki pakkohäädöt ja talojen purkamiset sekä laajentamaan sosiaalista asuntotarjontaa; korostaa, että Eritrean on kunnioitettava ja noudatettava oikeutta koulutukseen ilman pakottamista, minkä laiminlyöminen saa niin monet nuoret eritrealaiset pakenemaan maasta;

2.  korostaa, että etusijalle on asetettava puuttuminen oikeusvajeeseen, demokraattinen hallinto ja oikeusvaltion palauttaminen siten, että tehdään loppu autoritaarisesta hallinnosta, jonka perustana on määrittelemättömän pituisen asepalveluksen, mielivaltaisten vangitsemisten ja eristämisen, kidutuksen ja muiden ihmisoikeusrikkomusten pelko;

3.  on vakavasti huolissaan ilmaisunvapauden puutteesta ja siitä, että maassa on edelleen poliittisia vankeja, joita pidetään vangittuina oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti; vaatii vapauttamaan viipymättä ruotsalais-eritrealaisen toimittajan Dawit Isaakin, joka on ollut vangittuna ankarissa oloissa ja ilman oikeudenkäyntiä syyskuusta 2001; korostaa voimakkaasti asian kiireellisyyttä;

4.  muistuttaa, että uskonnonvapaus on perusoikeus, ja tuomitsee voimakkaasti kaiken uskontoon perustuvan väkivallan tai syrjinnän;

5.  korostaa, että kestävää rauhaa, kehitystä ja vaurautta ei voida saavuttaa ilman ihmisoikeuksien kunnioittamista; kehottaa jäsenvaltioita, unionia ja muita kansainvälisiä avunantajia varmistamaan ihmisoikeuksien noudattamisen kehitysyhteistyön yhteydessä;

6.  muistuttaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on unionin ulkopolitiikan ja unionin Afrikan sarvea koskevan kattavan strategian keskeinen arvo ja siksi sen olisi oltava säännöllisesti mukana Eritrean kanssa käytävässä vuoropuhelussa; katsoo tässä yhteydessä, että unionin ja Eritrean äskettäin sopima kehitysapu, jolle ei asetettu ehtoja, voi vaarantaa tätä Afrikan tulenarkaa aluetta koskevan unionin strategian keskeiset periaatteet;

7.  uskoo, että EKR:n komitean olisi pitänyt ottaa huomioon kehitysvaliokunnan suositus olla hyväksymättä NIP-ohjelmaa ilman uusia keskusteluja; katsoo, että Eritreaa koskevan NIP-ohjelman hyväksyminen parlamentin vastustuksesta huolimatta on osoitus demokratiavajeesta ja heikentää vakavasti parlamentin roolia sen pyrkiessä varmistamaan unionin kehitysyhteistyötavoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon; vaatii tältä osin antamaan Euroopan parlamentille valvontavaltaa Euroopan kehitysrahastoon nähden toimielinten välisellä sitovalla sopimuksella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan mukaisesti; korostaa, että komission olisi automaattisesti lähetettävä jäsenvaltioiden pysyville edustajille kehitysvaliokunnan johtopäätökset ohjelmaluonnosasiakirjoista;

8.  korostaa, että Eritrean demokraattinen hallinta ja sosiaalis-taloudellinen kehitys ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun köyhyyttä pyritään poistamaan lisäämällä tuottavuutta, kannustamalla investointeihin ja luomalla työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia; kehottaa unionia varmistamaan hiljattain sovitun avun ehdollisuuden ja sen, että NIP tukee Eritreaa sen pyrkiessä toteuttamaan energiapolitiikassaan merkittävän muutoksen, jotta energia saadaan kaikkien saataville erityisesti maaseudulla, missä sähköä ei vieläkään ole; katsoo lisäksi, että NIP-ohjelman hallinnollisessa komponentissa olisi keskityttävä vahvasti panemaan täytäntöön YK:n johdolla tapahtuneen ihmisoikeuksien yleisen määräaikaisarvioinnin suosituksia;

9.  vaatii kunnioittamaan pakolaisia koskevia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -standardeja; uskoo, että ihmisoikeusrikkomuksia pakeneville eritrealaisille olisi edelleen tarjottava kansainvälistä suojelua;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Eritrean presidentille ja hallitukselle, Afrikan unionin toimielimille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukselle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille (PAP).

(1)

EUVL L 51, 2.3.2010, s. 19.

(2)

EUVL L 195, 27.7.2010, s. 74.

(3)

EUVL L 282, 16.10.2012, s. 46.

(4)

EUVL L 195, 27.7.2010, s. 16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö