Postup : 2016/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0324/2016

Predkladané texty :

B8-0324/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH UZNESENIA
PDF 185kWORD 84k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.754v01-00
 
B8-0324/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Eritrei (2016/2568(RSP))


Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Eritrei (2016/2568(RSP))  
B8‑0324/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju rozpravu z 27. mája 2015 o rozvojovej pomoci EÚ Eritrei vzhľadom na zdokumentované porušenia ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN Sheily B. Keetharuth o situácii v oblasti ľudských práv v Eritrei počas 70. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 28. októbra 2015,

–  so zreteľom na správu vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v Eritrei zo 4. júna 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1907 (2009), ktorou bolo po obvinení eritrejskej vlády z pomáhania skupine aš-Šabáb v Somálsku a z údajného odmietnutia stiahnuť jednotky zo svojej spornej hranice s Džibuti na Eritreu uvalené zbrojné embargo a jej vedúcim predstaviteľom bol uložený zákaz cestovania a ktorou sa rozhodlo zmraziť aktíva niektorých politických a vojenských činiteľov krajiny,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2023 (2011), ktorou sa posilnili sankcie proti Eritrei,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2244 (2015), ktorou sa rozšírili zbrojné embargá uvalené na Somálsko a Eritreu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/127/SZBP z 1. marca 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Eritrei(1), zmenené rozhodnutím Rady 2010/414/SZBP z 26. Júla 2010(2) a neskôr zmenené rozhodnutím Rady 2012/632/SZBP z 15. októbra 2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 667/2010 z 26. júla 2010 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Eritrei(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 18. septembra 2014 o politických väzňoch v Eritrei,

–  so zreteľom na závery Európskej rady o migrácii z 18. februára 2016,

–  so zreteľom na závery samitu vo Valette z 12. novembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na silnom záväzku presadzovať a ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát na celom svete a keďže tieto zásady sú zakotvené v zakladajúcich zmluvách EÚ;

B.  keďže článkom 21 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa riadi zásadami, ktoré boli podnetom pre jej vznik, vývoj a rozširovanie a ktoré sa ona samotná snaží podporovať na celom svete: demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

C.  keďže podľa správy osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei existujú tri hlavné kritické oblasti, a to: uplatňovanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv vrátane práva na primerané bývanie; prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi; narastajúci počet maloletých bez sprievodu, ktorí sú medzi viac ako 5 000 ľuďmi utekajúcimi z krajiny každý mesiac;

D.  keďže hlavným dôvodom na útek je naďalej vojenská služba, ktorá sa v zásade rovná nútenej práci; keďže to zahŕňa neprimerané tresty za nevýznamné chyby alebo strach z uviaznutia vo vojenskej službe po celé desaťročia; keďže vláda využíva zámienku obrany územnej celistvosti štátu a zabezpečenia národnej sebestačnosti;

E.  keďže od začiatku roka 2015 narástlo v Eritrei ohrozenie práva na primerané bývanie, ktoré predstavujú nútené vysťahovania; keďže bolo zbúraných približne 800 domov v Asmare a vo viacerých obciach v okolí Asmary, ako aj v iných mestách, napr. v Adi Keyh; keďže okolo 3 000 ľudí prišlo o domov v dôsledku násilného vysťahovania a búrania;

F.  keďže 26. júna 2015 stovky utečencov z Eritrey demonštrovali pred sídlom Africkej únie a žiadali, aby sa táto regionálna organizácia zasadila o demokratické reformy v ich domovskej krajine; keďže demonštranti obvinili dlhoročného eritrejského prezidenta Isaiasa Afewerkiho, že je diktátor, a naliehavo vyzvali Africkú úniu, aby konala;

G.  keďže podľa správy vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v Eritrei vláda Eritrey pácha systematické, rozsiahle a hrubé porušovania ľudských práv, pričom za tieto porušovania sa nikto nezodpovedá; keďže uplatňovanie práv a slobôd je vážne obmedzené v celkovom kontexte úplnej absencie právneho štátu; keďže navyše porušenia v oblastiach mimosúdnych popráv, mučenia vrátane sexuálneho mučenia, vojenskej služby a nútenej práce môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti;

H.  keďže podľa správy s názvom Prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi na trase Africký roh – centrálne Stredozemie vypracovanej Programom sektora bezpečnosti (PSS) Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) a nairobskej nadácie SAHAN sú eritrejskí diplomati a významní predstavitelia tohto štátu v rozsiahlej miere zapojení do obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva v regióne Afrického rohu;

I.  keďže organizácia Reportéri bez hraníc označila Eritreu ako najhoršiu krajinu na svete, pokiaľ ide o slobodu tlače v roku 2015, pred Severnou Kóreou;

J.  keďže organizácia Human Rights Watch zdôrazňuje, že v Eritrei neexistuje sloboda náboženského vyznania; keďže vláda vážne obťažuje občanov, ktorí vyznávajú náboženstvá, ktoré nepatria k štyrom ňou uznávaným; keďže aj v prípade uznaných náboženstiev vláda zasahuje do náboženských obradov;

K.  keďže EÚ pôvodne uložila sankcie voči Eritrei v marci 2010 s cieľom uplatniť rezolúciu BR OSN č. 1907 (2009) a keďže tieto sankcie zahŕňali zbrojné embargo, cestovné obmedzenia a zmrazenie aktív týkajúce sa osôb, ktoré predstavujú hrozbu pre mier a národné zmierenie;

L.  keďže 28. januára 2016 eritrejský minister pre národný rozvoj a vedúci delegácie EÚ podpísali v Asmare národný indikatívny program (NIP) v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) vo výške 200 miliónov EUR na nasledujúcich päť rokov; keďže opatrenia by sa mali zameriavať na energiu z obnoviteľných zdrojov, správu vecí verejných a riadenie verejných financií najmä v oblasti energetiky;

M.  keďže 13. novembra 2015 Výbor Parlamentu pre rozvoj požiadal Komisiu a ESVČ, aby vzali do úvahy závery zaslané výboru ERF o návrhu národného indikatívneho programu pre Eritreu, ktoré sa týkali rozsahu a závažnosti porušovania ľudských práv eritrejským režimom, nedostatočnej spoľahlivosti tohto režimu ako partnera rozvojovej spolupráce, všadeprítomnej korupcie, takmer úplnej absencie transparentnosti riadenia verejných financií v krajine, ako aj rizika zneužitia prostriedkov ERF na riadenie migrácie; keďže Výbor pre rozvoj vyzval výbor ERF, aby až do ďalšej diskusie neprijal NIP;

N.  keďže 19. novembra 2015 výbor ERF jednomyseľne prijal národný indikatívny program pre Eritreu bez akýchkoľvek podstatných zmien pôvodného návrhu Komisie;

O.  keďže vlády v Európe sa snažia zvládnuť rastúci prílev utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more a ďalšími nelegálnymi cestami; keďže OSN odhaduje, že z Eritrey už utieklo 9 % zo 4,5 miliónov obyvateľov; keďže v roku 2015 Eritrejčania žiadajúci o azyl v Európe tvorili štvrtú najpočetnejšiu skupinu po Sýrčanoch, Iračanoch a Afgancoch;

1.  vyzýva eritrejské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov, zreformovali a skrátili povinnosti vojenskej služby, zastavili všetky násilné vysťahovania a búrania a rozšírili poskytovanie sociálneho bývania; zdôrazňuje, že je nutné, aby Eritrea rešpektovala a uplatňovala právo na vzdelávanie bez nátlaku; nedodržiavanie tohto práva spôsobuje, že toľko mladých Eritrejčanov uteká;

2.  zdôrazňuje, že prioritou musí byť riešenie nedostatku spravodlivosti, demokratickej správy vecí verejných a obnovy právneho štátu, a to ukončením autoritatívnej vlády pomocou strachu z nepretržitého verbovania, svojvoľného zadržiavania v izolácii, mučenia a z ďalších porušovaní ľudských práv;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatkom slobody prejavu a nad tým, že naďalej sú politickí väzni, zadržiavaní v rozpore so zásadami právneho štátu; požaduje okamžité prepustenie švédsko-eritrejského novinára Dawita Isaaka, ktorý je uväznený v ťažkých podmienkach a bez súdneho konania od septembra 2001; čo najdôraznejšie podčiarkuje naliehavosť tejto záležitosti;

4.  pripomína, že sloboda náboženského vyznania je základným právom, a dôrazne odsudzuje každé násilie alebo diskrimináciu na základe náboženstva;

5.  zdôrazňuje, že udržateľný mier, rozvoj a prosperita nemôžu existovať bez dodržiavania ľudských práv; naliehavo vyzýva členské štáty, EÚ a ďalších medzinárodných darcov, aby v súvislosti s rozvojovou spoluprácou zabezpečili náležitú starostlivosť v oblasti ľudských práv;

6.  pripomína, že dodržiavanie ľudských práv je základnou hodnotou zahraničnej politiky EÚ a komplexného prístupu EÚ k Africkému rohu, a preto by malo byť pravidelne zaraďované do dialógu s Eritreou; v tejto súvislosti sa domnieva, že bezpodmienečná povaha rozvojovej pomoci, na ktorej sa nedávno dohodli EÚ a Eritrea, môže spochybniť základné zásady prístupu EÚ k tomuto nestálemu regiónu v Afrike;

7.  domnieva sa, že výbor ERF mal zohľadniť odporúčania Výboru pre rozvoj neprijať NIP a zapojiť sa do ďalšej diskusie; domnieva sa, že rozhodnutie prijať NIP pre Eritreu napriek nesúhlasu Parlamentu poukazuje na demokratický deficit a vážne oslabuje úlohu Parlamentu pri zabezpečovaní účinného vykonávania rozvojových cieľov EÚ; v tejto súvislosti požaduje, aby boli Parlamentu udelené právomoci kontroly ERF prostredníctvom záväznej medziinštitucionálnej dohody v súlade s článkom 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; zdôrazňuje, že Komisia by mala automaticky zasielať závery Výboru pre rozvoj o návrhu programových dokumentov stálym zastúpeniam členských štátov;

8.  zdôrazňuje, že demokratická správa vecí verejných a sociálno-ekonomický rozvoj Eritrey majú rozhodujúci význam pre odstránenie chudoby prostredníctvom zvýšenia produktivity, podpory investícií a vytvárania pracovných príležitostí a možností podnikania; naliehavo vyzýva EÚ, aby zabezpečila podmienenosť nedávno schválenej pomoci a tiež aby zabezpečila, aby NIP podporoval Eritreu pri dôležitej zmene jej energetickej politiky s cieľom sprístupniť energiu všetkým, najmä vo vidieckych oblastiach, ktoré sú v súčasnosti naďalej bez elektrickej energie; okrem toho sa domnieva, že zložka národného indikatívneho programu týkajúca sa správy vecí verejných by sa mala dôkladne zamerať na vykonávanie odporúčaní všeobecného pravidelného preskúmania OSN o ľudských právach;

9.  požaduje dodržiavanie medzinárodných noriem a štandardov v oblasti ľudských práv týkajúcich sa utečencov; domnieva sa, že eritrejským utečencom utekajúcim pred porušovaním ľudských práv by sa naďalej mala poskytovať medzinárodná ochrana;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi a vláde Eritrey, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu (PAP).

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 2.3.2010, s. 19.

(2)

Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 74.

(3)

Ú. v. EÚ L 282, 16.10.2012, s. 46.

(4)

Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 16.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia