Postopek : 2016/2568(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0324/2016

Predložena besedila :

B8-0324/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0090

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 243kWORD 84k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.754v01-00
 
B8-0324/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))


Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0324/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 27. maja 2015 o razvojni pomoči EU Eritreji v luči dokumentiranih kršitev človekovih pravic,

–  ob upoštevanju izjave o razmerah na področju človekovih pravic v Eritreji, ki jo je posebna poročevalka OZN Sheila B. Keetharuth dala 28. oktobra 2015 na 70. zasedanju generalne skupščine OZN,

–  ob upoštevanju poročila preiskovalne komisije OZN o človekovih pravicah v Eritreji z dne 4. junija 2015,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 1907 (2009), s katero sta bila po tem, ko je varnostni Svet eritrejsko vlado obtožil, da pomaga islamistični milici Al Šabab v Somaliji in da menda noče umakniti vojske s sporne meje z Džibutijem, uvedena embargo na orožje proti Eritreji in prepoved potovanja za njene voditelje, premoženje nekaterih političnih in vojaških uradnikov te države pa je bilo zamrznjeno,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2023 (2011), s katero so bile sankcije proti Eritreji okrepljene,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2244(2015), s katero je bilo podaljšano trajanje embarga na orožje, uvedenega za Somalijo in Eritrejo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/127/SZVP z dne 1. marca 2010 o omejevalnih ukrepih EU proti Eritreji(1), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2010/414/SZVP z dne 26. julija 2010(2) in nadalje spremenjen s Sklepom Sveta 2012/632/SZVP z dne 15. oktobra 2012(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 667/2010 z dne 26. julija 2010 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi z Eritrejo(4),

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 18. septembra 2014 o političnih zapornikih v Eritreji,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o migracijah z dne 18. februarja 2016,

–  ob upoštevanju sklepov vrha v Valetti z dne12. novembra 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na trdnih zavezah glede spodbujanja in varovanja človekovih pravic, demokracije in pravne države po vsem svetu, in ker so ta načela zapisana v ustanovnih pogodbah EU;

B.  ker člen 21 Pogodbe o Evropski uniji določa, da delovanje Unije na mednarodnem prizorišču vodijo načela, ki so spodbudila njen nastanek, razvoj in širitev in ki jih želi tudi pospeševati v širšem svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, načel enakosti in solidarnosti ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava;

C.  ker po navedbah posebne poročevalke Združenih narodov o položaju človekovih pravic v Eritreji vzbujajo zaskrbljenost tri ključna področja: uživanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, tudi pravice do ustreznega stanovanja; tihotapljenje in nezakonita trgovina; naraščajoče število mladoletnikov brez spremstva med več kot 5000 osebami, ki vsak mesec bežijo iz države;

D.  ker je glavni razlog za beg še vedno vojaško služenje, ki dejansko pomeni le prisilno delo; ker ta razlog temelji tudi na nesorazmernem kaznovanju za neznatne napake in strahu, da bo posameznik ostal ujet v vojaškem služenju več deset let; ker vlada uporablja izgovor, da ščiti celovitost države in zagotavlja njeno samozadostnost;

E.  ker je pravica do ustreznega stanovanja v Eritreji od začetka leta 2015 zaradi prisilnih izselitev vse bolj ogrožena; ker so v Asmari ter v bližnjih vaseh, pa tudi v drugih mestih, na primer v Adi Kejhu, porušili približno 800 hiš; ker je zaradi prisilnih izselitev in rušenj približno 3000 ljudi ostalo brez doma;

F.  ker je 26. junija 2015 več sto Eritrejcev protestiralo pred sedežem Afriške unije in to regionalno organizacijo pozvalo, naj si prizadeva za reforme v njihovi državi; ker so protestniki dolgoletnega predsednika Eritreje Isaiasa Afeverkija obtožili, da je diktator, Afriško unijo pa pozvali, naj ukrepa;

G.  ker po navedbah preiskovalne komisije OZN za človekove pravice eritrejska vlada izvaja sistematično, vsesplošno razširjeno in grozovito kršenje človekovih pravic, za katere ne odgovarja nihče; ker je v splošnem kontekstu popolne odsotnosti pravne države uživanje pravic in svoboščin močno omejeno; ker poleg tega kršitve na področju zunajsodnih usmrtitev, mučenje (vključno s spolnim mučenjem), vojaško služenje in prisilno delo lahko štejejo kot hudodelstva zoper človečnost;

H.  ker so po navedbah v poročilu Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route (Tihotapljenje ljudi in trgovina z njimi na poti Afriški rog – srednje Sredozemlje), ki so ga v okviru programa varnostnega sektorja (ISSP) pripravili pri Medvladni agenciji za razvoj (IGAD) in fundaciji SAHAN s sedežem v Nairobiju, eritrejski diplomati in politično izpostavljeni državljani te rdečemorske države množično vpleteni v tihotapljenje ljudi in trgovino z njimi na območju Afriškega roga;

I.  ker so novinarji brez meja leta 2015 Eritrejo glede novinarske svobode razglasili za najslabšo državo na svetu;

J.  ker v organizaciji Human Rights Watch poudarjajo, da v Eritreji ni svobode veroizpovedi; ker vlada močno nadleguje državljane, ki so pripadniki drugih veroizpovedi in ne tistih štirih, ki jih priznava; ker se tudi v primeru priznanih veroizpovedi vlada vmešava v verske prakse ljudi;

K.  ker je EU marca 2010 najprej uvedla sankcije proti Eritreji, da bi izvajala resolucijo varnostnega sveta OZN št. 1907(2009), in ker so te vključevale embargo na orožje ter omejitev potovanj in zamrznitev premoženja za osebe, ki pomenijo grožnjo za mir in narodno spravo;

L.  ker sta 28. januarja 2016 eritrejski minister za nacionalni razvoj in vodja delegacije EU v Asmari podpisala nacionalni okvirni program v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada, ki bo trajal naslednjih 5 let in bo vreden 200 milijonov EUR; ker bi morali biti ukrepi zlasti usmerjeni v energetski sektor, in sicer v obnovljive vire energije, upravljanje in upravljanje javnih financ;

M.  ker je 13. novembra 2015 Odbor za razvoj Evropskega parlamenta zaprosil Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj upoštevata sklepe, poslane odboru Evropskega razvojnega sklada (ERS) glede nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo, v katerih so navedeni obseg in resnost kršitev človekovih pravic, ki jih izvaja eritrejski režim, nezanesljivost režima kot partnerja v razvojnem sodelovanju, vseprisotna korupcija in skoraj popolna odsotnost preglednosti pri upravljanju javnih financ v državi, pa tudi tveganje za zlorabo sredstev ERS za obvladovanje migracij; ker je Odbor za razvoj odbor ERS pozval, naj v pričakovanju nadaljnje razprave ne odobri nacionalnega okvirnega programa;

N.  ker je odbor ERS 19. novembra 2015 soglasno sprejel nacionalni okvirni program za Eritrejo brez večjih sprememb začetnega predloga Komisije;

O.  ker se vlade v Evropi trudijo, da bi bile kos vse večjemu eksodusu beguncev, prosilcev za azil in migrantov po poteh, ki peljejo čez Sredozemlju in po drugih nezakonitih poteh; ker je po ocenah OZN Eritrejo zapustilo že 9 % od 4,5 milijona prebivalcev; ker so bili Eritrejci, ki so leta 2015 zaprosili za azil v Evropi, četrta skupina po velikosti za Sirijci, Iračani in Afganistanci;

1.  poziva eritrejske organe, naj izpustijo vse politične zapornike, reformirajo in skrajšajo obvezno nacionalno vojaško služenje, zaustavijo vse prisilne izselitve in rušenja ter zagotovijo več socialnih stanovanj; poudarja, da mora Eritreja spoštovati in izvajati pravico do izobraževanja brez prisile, saj prav njeno neupoštevanje žene toliko mladih Eritrejcev v beg;

2.  poudarja, da je treba dati prednost reševanju pravnega primanjkljaja, demokratičnemu upravljanju in ponovni vzpostavitvi pravne države, in sicer s odpravo avtoritarnega vladanja, ki temelji na vzbujanju strahu pred vpoklicem v vojaško služenje, samovoljnim pridržanjem in kaznijo samice, mučenjem in drugimi kršitvami človekovih pravic;

3.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja svobode izražanja in stalne prisotnosti političnih zapornikov, katerih zapiranje pomeni kršitev načel pravne države; zahteva takojšnjo izpustitev švedsko-eritrejskega novinarja Dawita Isaaka, ki je v nečloveških razmerah in brez sojenja zaprt že od leta 2001; močno poudarja, da je ta zadeva nadvse nujna;

4.  želi spomniti, da je svoboda veroizpovedi temeljna pravica, in ostro obsoja vsako nasilje ali diskriminacijo na podlagi veroizpovedi;

5.  poudarja, da trajen mir, razvoj in blaginja ne morejo obstajati brez spoštovanja človekovih pravic; poziva države članice, EU in druge mednarodne donatorje, naj v okviru razvojnega sodelovanja zagotovijo dolžno skrbnost glede človekovih pravic;

6.  opozarja, da je spoštovanje človekovih pravic ena od temeljnih vrednot zunanje politike EU in celovitega pristopa EU do Afriškega roga, zato bi se morala redno pojavljati v dialogu z Eritrejo; glede tega meni, da bo dogovor o razvojni pomoči med EU in Eritrejo, ki ne temelji na izpolnjevanju pogojev, lahko izpodbijal temeljna načela pristopa EU do te nestabilne afriške regije;

7.  verjame, da bi moral odbor ERS upoštevati priporočilo Odbora za razvoj, naj ne odobri nacionalnega okvirnega programa in nadaljuje pogovore; meni, da sklep o odobritvi nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo kljub nasprotovanju Parlamenta kaže na demokratični deficit in resno spodkopava vlogo Parlamenta pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja razvojnih ciljev EU; v zvezi s tem poziva, naj se Parlamentu podeli nadzorna funkcija nad ERS, in sicer s sprejetjem zavezujočega medinstitucionalnega sporazuma na podlagi člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije; poudarja, da bi morala Komisija sklepe Odbora za razvoj o osnutkih programskih dokumentov avtomatsko posredovati stalnim predstavništvom držav članic;

8.  poudarja, da sta demokratično upravljanje in socialno-gospodarski razvoj Eritreje nadvse pomembna za izkoreninjenje revščine, saj bi pripomogla k povečanju produktivnosti, spodbujanju naložb in ustvarjanju delovnih mest in poslovnih priložnosti; odločno poziva EU, naj zagotovi, da bo za nedavno dogovorjeno pomoč potrebno izpolnjevati pogoje ter da bo nacionalni okvirni program služil kot podpora Eritreji, da bo izpeljala pomemben preobrat v svoji energetski politiki, da bo energija dostopna vsem ljudem, zlasti na podeželskih območjih, ki so še vedno brez elektrike; meni tudi, da bi morala biti upravljavska komponenta nacionalnega okvirnega programa močno osredotočena na izvajanje priporočil splošnega rednega pregleda o človekovih pravicah, ki ga vodi OZN;

9.  poziva k spoštovanju mednarodnih pravil in standardov na področju človekovih pravic, povezanih z begunci; verjame, da bi bilo treba eritrejskim beguncem, ki bežijo prd kršitvami človekovih pravic, še naprej zagotavljati mednarodno zaščito;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku in vladi Eritreje, institucijam Afriške unije, generalnemu sekretarju in generalni skupščini Organizacije združenih narodov, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

(1)

UL L 51, 2.3.2010, str. 19.

(2)

UL L 195, 27.7.2010, str. 74.

(3)

UL L 282, 16.10.2012, str. 46.

(4)

UL L 195, 27.7.2010, str. 16.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov