ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 386kWORD 59k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την παραποίηση των ιταλικών και ευρωπαϊκών δερμάτινων ειδών


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την παραποίηση των ιταλικών και ευρωπαϊκών δερμάτινων ειδών  
B8-0326/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιταλική παραγωγή καλύπτει από μόνη της περισσότερο από το μισό της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής δερμάτινων ειδών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία πλήττεται άμεσα από την παραποίηση και τη λαθρεμπορία ειδών με πλαστό σήμα «made in Italy»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που αφορούν την παραποίηση ιταλικών δερμάτινων ειδών είναι ανησυχητικά και σαφώς αυξανόμενα, η δε ζημία υπολογίζεται σε ένα δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 4.000 θέσεις απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια εσόδων από ΦΠΑ και λόγω φοροδιαφυγής οφείλονται στην πτώση των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει έκτακτα μέτρα για να αντιστραφεί αυτή η τάση αύξησης του ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ιταλία·

2.  θεωρεί αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα των παραποιήσεων και του λαθρεμπορίου·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει έκτακτα μέτρα για να μειώσει στο ελάχιστο το περιγραφέν φαινόμενο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου