ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 59k
24.2.2016
PE579.764v01-00
 
B8-0331/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το περίγραμμα του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το περίγραμμα του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
B8-0331/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει, με την σημερινή του διατύπωση, την αποτελεσματική και ταχεία προετοιμασία της εξόδου ενός κράτους μέλους από την εν λόγω Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κινήσει την διαδικασία εξόδου προγραμματίζοντας για τις 23 Ιουνίου 2016 δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, κατά το παράδειγμα του βρετανικού λαού, διψούν για ελευθερία και επιθυμούν να ανακτήσουν σύντομα την κυριαρχία και τις ελευθερίες τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες του τύπου αυτού αναμένεται να πολλαπλασιασθούν και ότι καμία νομική ασάφεια δεν θα πρέπει να φοβίζει τους ευρωπαϊκούς λαούς στο δρόμο της επανάκτησης·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει προβληματισμό σχετικά με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διευκρινισθεί η διαδικασία εξόδου μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου