RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 60k
24.2.2016
PE579.766v01-00
 
B8-0333/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


põllumajandussektori väljajätmise kohta Atlandi-ülest lepingut käsitlevatest läbirääkimistest


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek põllumajandussektori väljajätmise kohta Atlandi-ülest lepingut käsitlevatest läbirääkimistest   
B8-0333/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Atlandi-ülese vabakaubanduslepingu üle hakati 22. veebruaril 2016 taas läbirääkimisi pidama;

B.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid ekspordivad Euroopa Liitu 15 000 tonni liha aastas ning see arv võib kasvada 300 000 või isegi 600 000 tonnini;

C.  arvestades, et Euroopa põllumajandussektoris võib toodang 2025. aastaks väheneda 0,8% võrra ja süvendada seeläbi veelgi põllumajandustootjate kriisi;

D.  arvestades, et komisjoni esitatud prognoosivad majandusmudelid ei kannata empiirilist analüüsi, kuna David Autori, David Dorni ja Gordon Hansoni 2014. aasta uuringus on tõestatud rahvusvahelisele konkurentsile avatuse suurenemise ebasoodsat mõju palkadele ja tööhõivele;

E.  arvestades, et kõnealuseid läbirääkimisi ümbritseb naeruväärsuseni küündiv diskreetsus;

1.  palub komisjonil Atlandi-ülese lepingu üle peetavad läbirääkimised lõpetada või kui see ei ole võimalik, siis jätta põllumajandussektor läbirääkimistest välja;

2.  nõuab, et tulevase lepingu ratifitseerimine tehtaks ülesandeks riikide parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika