ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 445kWORD 59k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων  
B8-0382/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία τεκμηριώνεται ότι σχεδόν 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην Ευρώπη, μεγάλο ποσοστό των οποίων προέρχεται από γεωργικά προϊόντα, καταλήγουν στα σκουπίδια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των αρνητικών στοιχείων, τα μέτρα ευαισθητοποίησης που έχουν ως τώρα ληφθεί ασκούν όλο και μικρότερη επίδραση στη σπατάλη τροφίμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με προβλέψεις, το 2020 η έλλειψη συντονισμένου σχεδιασμού εκπαίδευσης και ενημέρωσης θα είναι μία από τις βασικές αιτίες της ιλιγγιώδους αύξησης της σπατάλης τροφίμων, παρ’ όλο που σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν ήδη κάτω από το όριο φτώχειας·

1.  θεωρεί απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί πρωτεύον·

2.  προτείνει μία νομοθετική παρέμβαση, την κατάρτιση προγραμμάτων και τη διάθεση χρηματοδότησης που θα ενθαρρύνουν τη συχνή λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης, με σκοπό να μειωθούν οι αριθμοί που αφορούν τη σπατάλη τροφίμων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου