ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 60k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ενσωμάτωση της «Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της «Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»  
B8-0386/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν πρόσφατα συμφωνία η οποία αντικαθιστά τον λεγόμενο «ασφαλή λιμένα» για την προστασία των ροών δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών εταιρειών, που ονομάζεται «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να σέβεται τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα ώστε να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την προώθηση της ευημερίας των ατόμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση παραβίασης, οι πολίτες της ΕΕ θα είναι σε θέση να στρέφονται προς τις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων και, στον βαθμό που η διαφορά δεν επιλυθεί στο πλαίσιο των εργαλείων αυτών, θα μπορούν να προσφεύγουν εν τέλει σε μηχανισμό διαιτησίας, του οποίου η απόφαση θα είναι εκτελεστή·

1.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ευκολότερο τον μηχανισμό προστασίας, διότι το διατλαντικό σύστημα διαιτησίας θα απαιτούσε για τους πολίτες τεράστια ποσότητα ενέργειας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου