ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 57k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de invoering van het "EU-US Privacy Shield"


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de invoering van het "EU-US Privacy Shield"  
B8-0386/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Richtlijn 95/46/EG,

–  gezien het "EU-US Privacy Shield",

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Commissie en de Verenigde Staten onlangs een akkoord hebben gesloten ter vervanging van het zogeheten "Safe Harbor"-akkoord inzake de bescherming van de gegevensstromen tussen Europese en Amerikaanse bedrijven, met als naam "EU-US Privacy Shield";

B.  overwegende dat bij de verwerking van persoonsgegevens de fundamentele vrijheden en rechten moeten worden geëerbiedigd, om bij te dragen tot economische en sociale vooruitgang en tot de ontwikkeling van het welzijn van het individu;

C.  overwegende dat de EU-burgers zich in geval van schending zullen kunnen wenden tot hun nationale autoriteiten inzake gegevensbescherming, waarna, als een geschil niet opgelost raakt met deze instrumenten, in laatste instantie een beroep kan worden gedaan op een arbitragemechanisme, waarvan de uitspraak executoir zal zijn;

1.  verzoekt de Commissie het beschermingsmechanisme te vereenvoudigen, omdat het trans-Atlantische arbitragesysteem voor de burgers zou leiden tot een enorme energieverspilling.

Juridische mededeling - Privacybeleid