FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 242kWORD 57k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om införande av bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (”EU-US Privacy Shield”)


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om införande av bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (”EU-US Privacy Shield”)  
B8-0386/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av direktiv 95/46/EG,

–  om införande av bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen och USA ingick nyligen ett avtal, kallat ”EU-US Privacy Shield”, om skydd av dataflödena mellan europeiska och amerikanska företag. Detta avtal ersätter det s.k. Safe Harbor-avtalet.

B.  Behandlingen av personuppgifter måste respektera de grundläggande fri- och rättigheterna för att bidra till ekonomiska och sociala framsteg och främja den enskilda individens välbefinnande.

C.  Vid kränkningar kan EU-medborgarna vända sig till sina nationella uppgiftsskyddsmyndigheter. Om tvisten inte kan lösas med hjälp av dessa instrument kan man i sista hand använda sig av en tvistlösningsmekanism, vars beslut ska vara verkställbart.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla skyddsmekanismen, eftersom det transatlantiska tvistlösningssystemet skulle kräva stora insatser från allmänhetens sida.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy