ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη σημασία της ημέρας μνήμης


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία της ημέρας μνήμης  
B8-0387/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 60/7 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 1ης Νοεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιουλίου 1998, το οποίο έχουν υπογράψει και κυρώσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημέρα μνήμης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2005·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της μνήμης είναι καίριας σημασίας στην καταπολέμηση των εξτρεμιστικών ιδεών, οι οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος μεταξύ των νέων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της τεράστιας τραγωδίας που συνιστούν οι γενοκτονίες έχουν ήδη καταβληθεί πολλές προσπάθειες, οι οποίες, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αρκούν για να αναχαιτισθεί, στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, το μίσος που μπορεί να εξαπλώνεται κατά των μειονοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά που συνέβησαν δεν πρέπει να επαναληφθούν·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματα διδασκαλίας τους υποχρεωτικά σεμινάρια σχετικά με τη σημασία της μνήμης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου