ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 58k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het feit dat de dag van de herinnering belangrijk is


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het feit dat de dag van de herinnering belangrijk is   
B8-0387/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Resolutie 60/7 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 1 november 2005,

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof van 17 juli 1998, dat door alle lidstaten van de Europese Unie is geratificeerd,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de dag van de herinnering jaarlijks plaatsheeft op 27 januari, als besloten door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2005;

B.  overwegende dat herinnering een sleutelrol speelt voor de bestrijding van extremistische ideeën, die onder jongeren steeds meer verspreid raken;

C.  overwegende dat al vele inspanningen zijn geleverd om de bevolking bewuster te maken van de ontzaglijke tragedie die wordt veroorzaakt door volkerenmoorden, maar dat deze blijkbaar niet volstaan om in deze moeilijke tijden de haat in te dijken die zich tegen minderheden kan verspreiden;

D.  overwegende dat het gebeurde zich nooit meer mag herhalen;

1.  verzoekt de Commissie te onderzoeken of de lidstaten kunnen worden verplicht in de onderwijsprogramma's verplichte seminars in te voegen over het feit dat herinnering, verdraagzaamheid en eerbied voor diversiteit belangrijk zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid