ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  
B8-0390/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλιακή ενέργεια έχει να επιδείξει το καλύτερο δυναμικό για τη μακρόπνοη κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της ανθρωπότητας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες στον εν λόγω τομέα τεκμηριώνουν ότι η χρήση φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη είναι σε πλήρη ανάπτυξη, πράγμα που δίνει εμπιστοσύνη και στην αγορά αναφοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός και η μείωση του κόστους ευνοούν την ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής πηγής ενέργειας και το διεθνές ενδιαφέρον γι’ αυτήν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγικές, εμπορικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του τομέα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματική ευκαιρία απασχόλησης και επενδύσεων, ιδίως για την επιχειρηματικότητα των νέων·

1.  θεωρεί απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί πρωτεύον·

2.  προτείνει να παρέμβει η Επιτροπή για να σχεδιαστούν προγράμματα και να διατεθεί χρηματοδότηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου