ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 61k
9.3.2016
PE579.806v01-00
 
B8-0392/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον επανακαθορισμό διατάξεων όσον αφορά την καλλιέργεια σε μολυσμένα εδάφη και τον καθαρισμό των εδαφών αυτών


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον επανακαθορισμό διατάξεων όσον αφορά την καλλιέργεια σε μολυσμένα εδάφη και τον καθαρισμό των εδαφών αυτών  
B8-0392/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αναγνώριση, στα κράτη μέλη της ΕΕ, των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τοποθεσίες οι οποίες έχουν υποστεί ρύπανση, δεν έχουν ληφθεί τα ανάλογα μέτρα για τον καθαρισμό τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στον αριθμό των υποβληθέντων και εγκεκριμένων σχεδίων για την αποκατάσταση των μολυσμένων περιοχών, δεδομένου ότι μόνο λίγες τέτοιες τοποθεσίες έχουν επωφεληθεί πλήρως από μέτρα που ενέκριναν τα αντίστοιχα υπουργεία των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη χορηγηθεί σημαντικές επενδύσεις για διάφορες τοποθεσίες στην ΕΕ αλλά τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους πόρους που έχουν διατεθεί, η υφιστάμενη διαδικασία βρίσκεται ουσιαστικά σε αδιέξοδο, και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ευθύνονται για τη ρύπανση, εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και συνεχίζουν τις καλλιέργειες και τις εμπορικές τους συναλλαγές θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται συνεχώς οι έρευνες για δήθεν καθαρισμούς εδαφών και εμπορία των προϊόντων που προέρχονται από καλλιέργειες σε περιοχές που κρίνονται ως μολυσμένες·

1.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ζήτημα προτεραιότητας·

2.  προτείνει μια νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τη διαφάνεια και τον εξορθολογισμό των προγραμμάτων αποκατάστασης των εδαφών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου