ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 58k
9.3.2016
PE579.806v01-00
 
B8-0392/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de herziening van de voorschriften betreffende de teelt op vervuilde velden en de sanering van deze velden


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de herziening van de voorschriften betreffende de teelt op vervuilde velden en de sanering van deze velden  
B8-0392/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in de EU-lidstaten op land en zee oppervlakten als vervuild moeten worden aangemerkt, terwijl er tot nog toe geen resultaten zijn bereikt om deze gebieden te saneren;

B.  overwegende dat uit statistieken blijkt dat voorgestelde en goedgekeurde saneringsprojecten ernstige vertraging hebben opgelopen en dat slechts weinig sites voor de volle 100 % hebben geprofiteerd van de door nationale ministers goedgekeurde tussenkomst;

C.  overwegende dat reeds aanzienlijke investeringen ter beschikking gesteld zijn voor verschillende Europese sites, maar dat de concrete resultaten tot nog toe te wensen overlaten;

D.  overwegende dat er, ondanks de toegepaste middelen, een patstelling is ontstaan en dat de publieke en particuliere personen die voor de vervuiling verantwoordelijk zijn, van deze situatie profiteren door de teelt en handel voort te zetten, waardoor consumenten ernstig in gevaar worden gebracht;

E.  overwegende dat steeds meer onderzoek wordt gevoerd naar valse saneringen en het in de handel brengen van producten die op als vervuild aangemerkte sites werden geteeld;

1.  vindt dat meer aandacht moet worden besteed aan dit probleem, dat prioriteit moet krijgen;

2.  stelt voor wetgeving in te voeren op het vlak van transparantie en rationalisering van saneringsprogramma's.

Juridische mededeling - Privacybeleid