FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
9.3.2016
PE579.806v01-00
 
B8-0392/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om översyn av regelverken för odling på och sanering av förorenade områden


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om översyn av regelverken för odling på och sanering av förorenade områden  
B8-0392/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett mycket stort antal mark- och havsområden i EU:s medlemsstater klassas som förorenade. Antalet sanerade områden hittills är betydligt mer blygsamt.

B.  Statistik visar att de saneringsprojekt som lagts fram och godkänts är kraftigt försenade. Mycket få projekt har utnyttjat 100 procent av de insatser som godkänts av nationella ministerier.

C.  Betydande summor har redan anslagits till olika europeiska områden, men de konkreta resultaten hittills är fullständigt otillräckliga.

D.  Trots alla resurser som satts in råder för närvarande i princip ett dödläge. De offentliga och privata aktörer som är ansvariga för föroreningarna utnyttjar detta och fortsätter med sin odling och handel, vilket utsätter konsumenterna för allvarliga risker.

E.  Allt fler undersökningar avslöjar falska saneringar och försäljning av produkter som odlats på områden som klassas som förorenade.

1.  Europaparlamentet anser att större uppmärksamhet måste fästas vid detta problem som är att betrakta som prioriterat.

2.  Europaparlamentet föreslår att bestämmelser ska fastställas om transparens och rationalisering för saneringsprogrammen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy