ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 60k
7.3.2016
PE579.807v01-00
 
B8-0393/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην οδική κυκλοφορία εντός της ΕΕ


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην οδική κυκλοφορία εντός της ΕΕ  
B8-0393/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές δραστηριότητες επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις ουρές στους δρόμους και τους λαθρεπιβάτες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα και ότι, ενώ η απόφαση της Γαλλικής Κυβέρνησης ελήφθη μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, οι αποφάσεις των άλλων κρατών μελών ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ροής μεταναστών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Επιτρόπου για τις μεταφορές, κ. J. Barrot, και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) η οποία εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την έλλειψη κοινωνικής μέριμνας από την πολιτική μεταφορών της Επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισροή μεταναστών κατέστη η αιτία τα κράτη μέλη να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας θεσπίζοντας ειδικά κατά περίπτωση μέτρα και να μην είναι σε θέση να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο την επίτευξη κοινής και εφικτής λύσης·

1.  καλεί την Επιτροπή να επαναφέρει το ζήτημα αυτό προς συζήτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου