RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 57k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


tuumaohutuse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tuumaohutuse kohta  
B8-0394/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artikleid 98–99,

–  võttes arvesse direktiivi 2009/71/Euratom,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tuumaelektrijaamad toodavad ELis tarbitavast elektrienergiast ligikaudu kolmandiku ja kogu tarbitavast energiast 14 %;

B.  arvestades, et liikmesriigid on kohustatud kehtestama riiklikud õigusnormid tuumaohutusnõuete reguleerimiseks;

C.  arvestades, et komisjoni ja tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühma 2013. aastal korraldatud vastupidavustestides testiti üksnes tuumaelektrijaamade suutlikkust pidada vastu kõige tõsisematele välismõjudele;

D.  arvestades, et seetõttu ei vabasta kõnealused testid liikmesriike nende pädevusalasse kuuluvast peamisest kohustustest kontrollida käitiste ohutust;

E.  arvestades, et viimastel päevadel tuvastati Belgia ja Saksamaa piiril asuvas Tihange tuumaelektrijaamas probleemid, mille tõttu osutus vajalikuks üks reaktoritest seisata;

1.  palub komisjonil taas keskenduda tuumaenergia küsimusele, et koostada õigusakt, mis võimaldaks ohutuseeskirjade täitmist süstemaatilisemalt kontrollida.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika