ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 58k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over nucleaire veiligheid


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over nucleaire veiligheid  
B8-0394/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 98 en 99 van het Euratom-Verdrag,

–  gezien Richtlijn 2009/71/Euratom,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat kerncentrales goed zijn voor de productie van ongeveer een derde van de elektriciteit en 14 % van de verbruikte energie in de EU;

B.  overwegende dat de lidstaten verplicht zijn nationale regelgeving vast te stellen om de vereisten inzake nucleaire veiligheid te regelen;

C.  overwegende dat de door de Commissie en ENSREG in 2013 uitgevoerde stresstests alleen betrekking hadden op de capaciteit van kerncentrales om het hoofd te bieden aan extreem ernstige externe gebeurtenissen;

D.  overwegende dat deze tests evenwel niets afdoen aan de bevoegdheid van de lidstaten, die de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het toezicht op de veiligheid van de installaties;

E.  overwegende dat de afgelopen dagen in de kerncentrale van Tihange, aan de grens tussen België en Duitsland, problemen zijn vastgesteld waardoor een van de reactoren moest worden stilgelegd;

1.  verzoekt de Commissie zich nogmaals met het thema kernenergie bezig te houden, om wetgeving te bepalen waarmee systematischer kan worden toegezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Juridische mededeling - Privacybeleid