FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 57k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kärnsäkerhet


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om kärnsäkerhet  
B8-0394/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 98 och 99 i Euratomfördraget,

–  med beaktande av direktiv 2009/71/Euratom,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cirka en tredjedel av den elektricitet och 14 procent av den energi som konsumeras i EU produceras av kärnkraftverk.

B.  Medlemsstaterna är skyldiga att införa nationella bestämmelser om krav på kärnsäkerhet.

C.  De stresstester som kommissionen ENSREG genomförde under 2013 begränsade sig till kärnkraftverkens kapacitet att hantera ytterst allvarliga externa händelser.

D.  Dessa tester ersätter dock inte medlemsstaternas behörighet, och det är medlemsstaterna som har det främsta ansvaret för anläggningarnas säkerhet.

E.  De senaste dagarna har man vid kärnkraftverket i Tihange, på gränsen mellan Belgien och Tyskland, upptäckt problem som gjort det nödvändigt att stänga av en av reaktorerna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att än en gång behandla kärnkraftsfrågan i syfte att utforma lagstiftning som möjliggör en mer systematisk kontroll av säkerhetsnormernas efterlevnad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy