ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 470kWORD 62k
8.32016
PE579.809v01-00
 
B8-0395/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αναθέρμανση των επενδύσεων στις υποδομές


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθέρμανση των επενδύσεων στις υποδομές  
B8-0395/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κάλεσε τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών να αναθερμάνουν τις επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές ώστε να ξεπεράσουν την οικονομική αποτελμάτωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζεται από μια μακροχρόνια στασιμότητα που απορρέει από την υπερβολική αποταμίευση, καθώς και από ανεπάρκεια της ζήτησης και των επενδύσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των επενδύσεων στις δημόσιες υποδομές αυξάνει την παραγωγή βραχυπρόθεσμα (μέσω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων), αλλά και μακροπρόθεσμα (μέσω του θετικού αντικτύπου για την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας), τούτο δε με αυτοχρηματοδότηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ΔΝΤ(1), κάθε ευρώ που δαπανά η κυβέρνηση σε επενδύσεις αυξάνει την ευημερία του πληθυσμού με την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά περίπου 0,8 ευρώ·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να αφήσει στα κράτη την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη των δημοσίων επενδύσεων, ακόμη και αν δεν τηρούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους μέσου ελλείμματος.

 

(1)

Giovanni GANELLI και Juha TERVALA, "The welfare multiplier of public infrastructure investment", FMI, έγγραφο εργασίας αριθ. 16/40, 29 Φεβρουαρίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου