ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 61k
8.3.2016
PE579.813v01-00
 
B8-0399/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στην Γαλλία


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στην Γαλλία  
B8-0399/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, μέσω των συστάσεών της, παρακινεί τα κράτη να ενθαρρύνουν περαιτέρω την πρόσληψη υπό μορφή συμβάσεων αορίστου χρόνου με ελαστικότερες ρυθμίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι «η πρόσφατη συγκράτηση των μισθών παραμένει ανεπαρκής»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση των απολύσεων σε περίοδο χαμηλής συγκυρίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόλυση 100.000 έως 200.000 γάλλων μισθωτών, λόγω του πλεονάζοντος προσωπικού στις γαλλικές επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ, η ανασφάλεια που προκαλείται από τη διευκόλυνση των απολύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τους εργαζομένους σε προληπτική αποταμίευση (με αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση και η εσωτερική ζήτηση) και θα ενίσχυε τις δυσκολίες πρόσβασης στη στέγαση και στην τραπεζική πίστωση·

1.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν να προβληματίζονται σχετικά με την σκοπιμότητα ενσωμάτωσης παρομοίων προτάσεων στις συστάσεις τους, ενώ η γαλλική ανεργία είναι κατ' ουσία συγκυριακή και όχι διαρθρωτική.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου