ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 59k
8.3.2016
PE579.814v01-00
 
B8-0400/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ  
B8-0400/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% περίπου των ζώων που εκτρέφονται στην Γαλλία ενδέχεται να έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) εισαγωγής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να αφορά τα προϊόντα όπως το γάλα, τα αβγά ή το κρέας χωρίς ειδικό σήμα ή επισήμανση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των καταναλωτών σε πληροφόρηση απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας γεωργικής παραγωγής·

1.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβάλουν την υποχρέωση σαφούς επισήμανσης των προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου