ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 57k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over mishandeling van vrouwen


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over mishandeling van vrouwen  
B8-0402/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat geweld tegen vrouwen een kritiek probleem is in de Unie, waar 20 tot 25 % van de vrouwen als volwassene te maken krijgt met fysiek geweld en meer dan 10 % het slachtoffer wordt van seksueel geweld;

B.  overwegende dat het van belang is de ernstige onmiddellijke en langetermijngevolgen te erkennen die geweld tegen vrouwen teweeg brengt voor individuele personen, gezinnen en de maatschappij op gebieden als fysieke en mentale gezondheid, psychologische en sociale ontwikkeling en gelijke kansen voor de betrokken personen;

C.  overwegende dat geweld tegen vrouwen een groot obstakel vormt voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en een van de meest voorkomende schendingen is van de mensenrechten, zonder geografisch, economisch, cultureel of sociaal onderscheid;

1.  verzoekt de Commissie daadkrachtiger op te treden door op te roepen tot meer inzet voor de bestrijding van mishandeling en te zorgen voor meerwaarde van de acties die hoofdzakelijk door de lidstaten moeten worden ondernomen dankzij de verspreiding en uitwisseling van informatie en de gezamenlijke vaststelling van prioriteiten.

Juridische mededeling - Privacybeleid