ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 60k
8.3.2016
PE579.817v01-00
 
B8-0403/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών  
B8-0403/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ήδη στη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 υπάρχει μια πρώτη αναφορά στην ισότητα των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός συστήματος επαγγελματικής κατάταξης που χρησιμοποιεί κοινά κριτήρια για τους άνδρες και τις γυναίκες, στο πλαίσιο της γενικότερης επιδίωξης να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών έρχεται απλώς ως πράξη περατώσεως μιας ολόκληρης δέσμης μέτρων τα οποία προωθούν την ανάπτυξη του τομέα παρά την έλλειψη εναρμονισμένης νομοθεσίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών της τάξεως του 16 %·

1.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τους κανόνες του τομέα αυτού με απώτερο σκοπό την εξάλειψη τυχόν διαφορών στη μεταχείριση ανδρών και γυναικών εντός των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου