RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
29.2.2016
PE579.818v01-00
 
B8-0404/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


harva esinevate haiguste uurimisvõimaluste kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek harva esinevate haiguste uurimisvõimaluste kohta  
B8-0404/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse komisjoni aruannet (COM(2008)679),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ELis põeb haruldasi haigusi 27–36 miljonit inimest, kes kujutavad endast prioriteeti, kuna teadmised ja pädevus haruldaste haiguste sümptomite ja ravi kohta on napid;

B.  arvestades, et mõne liikmesriigi poolt edendatav uuringute tulemuste jagamine on juba aidanud kaasa haruldaste haiguste diagnoosimisele ja nende vastu võitlemisele, kuid edusamme ei saa veel pidada piisavaks;

C.  arvestades, et 2008. aastal kuulutati veebruari viimane päev haruldastest haigustest teadlikkuse tõstmise päevaks;

1.  palub komisjonil tugevdada Euroopa haruldaste haiguste uurimisprogrammi, arvestades et haruldaste haiguste alased ELi meetmed aitavad nendega võitlemisele märkimisväärselt kaasa.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika