ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 454kWORD 60k
14.3.2016
PE579.819v01-00
 
B8-0405/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής τροφίμων και των γάλλων κτηνοτρόφων


Edouard Ferrand, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής και των γάλλων κτηνοτρόφων  
B8-0405/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος ανεξαρτήτων διανομέων Intermarché, κατόπιν συνεννόησης με τον ανταγωνιστικό όμιλο Leclerc, είχε αποφασίσει να αγοράζει το χοίρειο κρέας στην κατώτατη τιμή των 1,40 ευρώ το κιλό, με στόχο την στήριξη της χοιροτροφίας που διέρχεται σοβαρή κρίση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει έρευνα κατά του Intermarché επειδή συμφώνησε με τον ανταγωνιστή Leclerc, συμφωνία που χαρακτηρίσθηκε από την Επιτροπή ως «εισάγουσα διακρίσεις εις βάρος των τρίτων χωρών»·

1.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή απέφυγε εσκεμμένα να κινήσει παρόμοια έρευνα κατά της Γερμανίας, η οποία, λόγω των δυσμενών αποτελεσμάτων της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους διευκολύνει την προσφυγή σε χαμηλόμισθους εργαζόμενοι από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί πραγματική πολιτική μισθολογικού ντάμπινγκ, εμποδίζοντας έτσι κάθε ανταγωνισμό·

2.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την επί του θέματος θέση του, η οποία συνεπάγεται σαφείς διακρίσεις εις βάρος των γάλλων παραγωγών, οι οποίοι υπόκεινται σε απαράκαμπτους κανόνες και δαπάνες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου