RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
22.1.2016
PE579.822v01-00
 
B8-0408/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ajakirjanike allikate kaitse kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ajakirjanike allikate kaitse kohta  
B8-0408/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendis on arutusel ärisaladuste direktiiv, mis läheb peagi hääletusele;

B.  arvestades, et iga ettevõte võib meelevaldselt otsustada, kas teatavat tema jaoks majanduslikku väärtust omavat teavet võib avalikustada või mitte;

C.  arvestades, et kui mõni allikas või ajakirjanik sellise ärisaladuse paljastab, ähvardab teda tohutu trahv või vanglakaristus;

D.  arvestades, et ajakirjanikel peab olema võimalik teha oma tööd takistamatult, st teavitada üldsust ja olla – Euroopa Inimõiguste Kohtu väljendusviisi kasutades – demokraatia valvekoeraks;

1.palub, et komisjon ja parlament tühistaksid ärisaladuste direktiivi;

2.palub komisjonil keelata allikakaitse põhimõtte igasugune rikkumine, välja arvatud juhul, kui vaja on vältida või karistada üksikisiku või riigi peamiste huvide tõsist rikkumist;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika