ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 60k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απασχόληση των νέων στον αγροτικό τομέα


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση των νέων στον αγροτικό τομέα  
B8-0417/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020» και ότι ένας από τους στόχους αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης·

Β.  τονίζει ότι η ύπαρξη, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός ισχυρού γεωργικού τομέα και ενός ακμαίου αγροτικού περιβάλλοντος που να διασφαλίζεται από μια βιώσιμη ΚΓΠ, αποτελούν βασικές συνιστώσες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η επισιτιστική ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της δυσκολίας των γεωργικών εργασιών και του ύψους των επενδύσεων που απαιτούνται για την έναρξη μιας αγροτικής επιχείρησης, στην Ευρώπη απαντώνται σήμερα όλο και λιγότεροι αγρότες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, 4,5 εκατομμύρια αγροτών στην Ευρώπη (το 30 % επί του συνόλου) είναι άνω των 65 ετών ενώ μόνο το 6 % των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών·

1.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες που καθιστούν ελκυστικότερο το επάγγελμα του γεωργού και να παράσχει κίνητρα στους νέους, μέσω σεμιναρίων, έργων και προγραμμάτων, ώστε να στραφούν επαγγελματικά προς τη γεωργία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου