FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 57k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning  
B8-0418/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande 52000AR0269(01),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionens miljöpolitik bygger på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

B.  I takt med att marknaden expanderar och innovationscyklerna blir ännu kortare byts produkterna ut allt snabbare och det elektriska och elektroniska avfallet blir till ett snabbt växande avfallsflöde.

C.  Bristande återvinning leder till förlust av värdefulla resurser.

D.  Några medlemsstater har en lagstiftning för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). I andra medlemsstater saknas en sådan lagstiftning.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omformulera den gällande lagstiftningen, eftersom de nuvarande olikheterna kan ge upphov till återvinningsrelaterade problem, skiljaktiga ekonomiska bördor och behov av ny utrustning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy