ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 527kWORD 60k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно децата, засегнати от синдром на Даун


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно децата, засегнати от синдром на Даун  
B8-0420/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според оценките вероятността едно дете да се роди със синдром на Даун е 1 на 600 – 1000;

Б.  като има предвид, че синдромът представлява една от най-честите генетични причини за проблеми при ученето;

В.  като има предвид, че децата, засегнати от синдром на Даун, са предразположени към многобройни малформации, особено към сърдечни заболявания;

1.  отправя искане към Комисията и към държавите членки да започнат информационна кампания на национално и европейско равнище относно синдрома на Даун;

2.  отправя искане към Комисията и към държавите членки да насърчават изследванията за лечение на този вид заболявания;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност