RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 57k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Downi sündroomiga laste kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Downi sündroomiga laste kohta  
B8-0420/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 26,

–  võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et võimalus Downi sündroomiga lapse sündimiseks on hinnanguliselt vahemikus üks juhtum 600–1000 sünni kohta;

B.  arvestades, et see sündroom on üks kõige levinumaid geneetilisi õpiraskuste põhjustajaid;

C.  arvestades, et Downi sündroomiga lastel esineb palju kaasasündinud väärarenguid ja eriti südamehaigusi;

1.  palub, et komisjon ja liikmesriigid algataksid riiklikul ja Euroopa tasandil Downi sündroomi käsitleva teavituskampaania;

2.  palub, et komisjon ja liikmesriigid ergutaksid teadusuuringuid sellist liiki haiguste ravi valdkonnas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika