PROJEKT REZOLUCJI
PDF 378kWORD 59k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa  
B8-0420/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że szacuje się, iż prawdopodobieństwo narodzin dziecka z zespołem Downa wynosi 1 na 600-1000;

B.  mając na uwadze, że zespół Downa stanowi najczęstszą genetyczną przyczynę zaburzeń w nauce;

C.  mając na uwadze, że dzieci cierpiące na zespół Downa o wiele częściej cierpią na liczne wrodzone wady rozwojowe, w szczególności na choroby serca;

1.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozpoczęcia kampanii na szczeblu krajowym i europejskim na rzecz uwrażliwienia społeczeństw na zespół Downa;

2.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań naukowych nad leczeniem tego typu chorób;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności