FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 157kWORD 48k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att göra köp och försäljning av barn genom surrogatmoderskap juridiskt likställt med människo- och organhandel


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Förslag till Europaparlamentets resolution om att göra köp och försäljning av barn genom surrogatmoderskap juridiskt likställt med människo- och organhandel  
B8-0431/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Människohandel utgör ett övergrepp mot de grundläggande rättigheterna, förvandlar människor till handelsvaror och kränker deras värdighet och integritet.

B.  Familjen, som skapas biologiskt av en mamma och en pappa, måste få det skydd och den hjälp som den behöver för att kunna ta på sig sin roll till fullo.

C.  Teknik för assisterad befruktning utsätter kvinnor för olika potentiella hälsoproblem.

D.  Det finns skäl att påminna om de studier som gjorts om betydelsen av relationen mellan modern och barnet inuti livmodern och om prenatal anknytning, grundläggande förutsättningar för en normal och sund känslomässig, social och psykisk utveckling hos barnet.

E.  I vissa länder är surrogatmoderskap ett brott; den kvinna som föder barnet anses vara dess fullvärdiga moder, och de avtal om den kommande födseln som ingåtts före densamma blir ogiltiga.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast möjligt inleda processen med att göra köp och försäljning av barn genom surrogatmoderskap/värdmoderskap/handel med barnföderskor juridiskt likställt med människo- och organhandel.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy