Postup : 2016/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0439/2016

Predkladané texty :

B8-0439/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0119

NÁVRH UZNESENIA
PDF 284kWORD 90k
5.4.2016
PE579.856v01-00
 
B8-0439/2016

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RPS))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajcovia: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries

 


Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RPS))  
B8-0439/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281-01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na článok 7 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(3),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže systematický herbicíd glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába v najväčšom objeme zo všetkých herbicídov; keďže jeho používanie sa v celosvetovom meradle za posledných 40 rokov dramaticky zvýšilo koeficientom 260 (z 3 200 ton v roku 1974 na 825 000 ton v roku 2014)(4);

B.  keďže glyfosát je neselektívny herbicíd, ktorý zabíja všetkých byliny; keďže pôsobí tak, že zasahuje do tzv. šikimatovej dráhy, ktorá je zároveň prítomná v riasach, baktériách a hubách; keďže bolo preukázané, že subletálna expozícia baktérií Escherichia coli a Salmonella enterica sérovar Typhimurium komerčným prípravkom glyfosátu spôsobila zmenu rezistencie voči antibiotikám;

C.  keďže 76 % použitia glyfosátu na celom svete je v poľnohospodárstve; keďže sa tiež často používa v lesníctve, v mestách a záhradách;

D.  keďže glyfosát a jeho rezíduá boli zaznamenané vo vode, pôde, potravinách a nápojoch a tovare, ktorý nie je určený na konzumáciu, ako aj v ľudskom tele (napr. v moči a materskom mlieku);

E.  keďže obyvateľstvo je mu vystavené predovšetkým v obydliach v blízkosti postrekovaných oblastí, prostredníctvom domáceho používania a konzumácie stravy; keďže vystavenie účinkom glyfosátu sa zvyšuje vzhľadom na dramatický nárast celkového objemu používaného glyfosátu; keďže vplyv glyfosátu na ľudské zdravie sa nesmie podceňovať;

F.  keďže podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa účinná látka môže schváliť len vtedy, ak nie je alebo nemá byť klasifikovaná ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008, okrem prípadov, keď je vystavenie ľudí účinnej látke zanedbateľné alebo existuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ktorému nemožno zabrániť inými dostupnými prostriedkami;

G.  keďže v marci 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát ako „pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“ (skupina 2A) na základe „obmedzených dôkazov“ u ľudí s rakovinu (z prípadov vystavenia, ktoré skutočne vznikli), „dostatočných dôkazov“ rakoviny u pokusných zvierat (z výskumu s „čistým glyfosátom“) a „presvedčivých dôkazov“ na základe mechanistických informácií týkajúcich sa karcinogenity (pre genotoxicitu a oxidačný stres), tak pre „čistý“ glyfosát, ako aj glyfosátové prípravky;

H.  keďže kritériá, ktoré používa IARC pre skupinu 2A sú porovnateľné s kritériami pre kategóriu 1B v nariadení (ES) č. 1272/2008;

I.  keďže však v novembri 2015 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil proces partnerského preskúmania glyfosátu a dospel k záveru, že „glyfosát pravdepodobne nepredstavuje karcinogénne nebezpečenstvo pre ľudí a dôkazy nepodporujú klasifikáciu so zreteľom na jeho karcinogénny potenciál podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008“;

J.  keďže vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ).../... z XXX, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011(ďalej len „návrh vykonávacieho nariadenia“) sa navrhuje povoliť glyfosát do 30. júna 2031, teda na maximálne možné obdobie používania bez akýchkoľvek obmedzení (s výnimkou jedného z vyše 500 koformulantov), bez akýchkoľvek právne záväzných podmienok na jeho používanie, a len s povinnosťou uvedenia informácií o vlastnostiach narušujúcich endokrinný systém;

K.  keďže uvádzaným účelom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je „zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zlepšiť fungovania vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh pri súčasnom zdokonaľovaní poľnohospodárskej výroby“;

L.  keďže v texte nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa uvádza, že jeho ustanovenia „vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti s cieľom zabezpečiť, aby účinné látky alebo výrobky uvedené na trh nepôsobili nepriaznivo na zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie“; keďže v texte sa ďalej uvádza, že „členským štátom by sa najmä nemalo brániť uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti v prípade neistoty z vedeckého hľadiska, pokiaľ ide o riziká, ktoré pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie predstavujú prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa majú na ich území autorizovať“;

M.  keďže v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009, každé rozhodnutie o schválení/neschválení/podmienečnom schválení účinnej látky je založené na revíznej správe Komisie a ďalších oprávnených faktoroch týkajúcich sa posudzovanej záležitosti a zásade predbežnej opatrnosti v prípade relevantnosti podmienok ustanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002;

N.  keďže v článku 7 ods. 1 nariadenia 178/2002 sa stanovuje, že „za určitých okolností, ak sa po vyhodnotení dostupných informácií zistí možnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, prijať dočasné opatrenia na riadenie rizika potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia, pre ktorú sa rozhodlo Spoločenstvo, až do získania ďalších vedeckých informácií umožňujúcich komplexnejšie vyhodnotenie rizika“;

O.  keďže podmienky použitia zásady predbežnej opatrnosti ustanovenej v nariadení (ES) č. 178/2002 sú zjavne splnené vzhľadom na prebiehajúcu polemiku o karcinogénnych vlastnostiach glyfosátu;

P.  keďže podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa schválenie účinných látok obnovuje najviac na obdobie pätnástich rokov; keďže v záujme bezpečnosti by schvaľovacie obdobie malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok, pričom skúsenosti získané pri samotnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné látky, a akýkoľvek vývoj v oblasti vedy a techniky by sa mali vziať do úvahy pri rozhodovaní o opakovanom schválení;

Q.  keďže európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC z 18. februára 2016 o postupoch Európskej komisie, pokiaľ ide o povoľovanie a uvádzanie na trh výrobkov na ochranu rastlín (pesticídov) vyzvala Komisiu, aby prehodnotila svoj prístup k vymedzeniu a vykonávaniu opatrení na zmiernenie (podmienky a obmedzenia) tak, aby obsahovali ďalšie požiadavky s cieľom zabezpečiť, že Komisia sa nebude môcť vyhnúť svojej zodpovednosti na zabezpečenie účinnej ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia tým, že členským štátom dá takmer absolútnu voľnosť, pokiaľ ide o vymedzenie zmierňujúcich opatrení v prípade potenciálne nebezpečných látok, vzhľadom na to, že štandardné formulácie sú veľmi všeobecne koncipované a možno pochybovať o tom, či sa vôbec dajú právne charakterizovať ako vyžadujúce si zmierňujúce opatrenia;

R.  keďže však návrh vykonávacieho nariadenia neobsahuje žiadne právne záväzné opatrenia na zmiernenie rizika, napriek zistenému vysokému dlhodobému riziku pri takmer každom použití glyfosátu pre necielené suchozemské stavovce vrátane cicavcov a vtákov; keďže používania neselektívneho herbicídu glyfosát ničí nielen nežiaducu burinu, ale všetky rastliny, ako aj riasy, baktérie a huby, čo má neprijateľný vplyv na biodiverzitu a ekosystém; keďže glyfosát ako taký nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4 ods. 3 písm. e) bod (iii) nariadenia (ES) č. 1107/2009;

S.  keďže niektoré členské štáty už prijali preventívne opatrenia na ochranu verejného zdravia a životného prostredia; keďže v záujme dosiahnutia rovnakej úrovne ochrany vo všetkých členských štátoch by v prípade schválenia účinnej látky mali byť na úrovni Únie stanovené jasné a právne záväzné podmienky použitia;

T.  keďže úrad EFSA, na žiadosť Komisie, vo svojom hodnotení posudzoval správu zverejnenú Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC), ktorá glyfosát klasifikovala ako pravdepodobne karcinogénny pre ľudí; keďže úrad EFSA vo svojom hodnotení vychádzal z rozsiahleho súboru dôkazov vrátane niekoľkých štúdií, ktoré IARC neposudzovala, a podľa EFSA je to jeden z dôvodov, prečo dospeli k odlišným záverom;

U.  keďže vedúci oddelenia pre pesticídy úradu EFSA, ktorý bol zodpovedný za hodnotenie, označil určité štúdie, ktoré IARC neposudzovala, za „kľúčové“ a „podstatné“; keďže EFSA doteraz odmietal zverejniť tieto štúdie, pretože žiadatelia tvrdili, že ich zverejnenie by poškodilo ich obchodné záujmy; keďže nezverejnenie štúdií znemožňuje nezávislý vedecký dohľad; keďže EFSA neposkytol overiteľné dôkazy o tom, že zverejnenie štúdií by poškodilo odvetvie, v súlade s jeho právnou povinnosťou vyplývajúcou z článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

V.  keďže podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(5) inštitúcie odmietnu prístup k dokumentu v prípade, keby sa jeho zverejnením porušila ochrana obchodných záujmov, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení; keďže vzhľadom na pretrvávajúcu polemiku medzi IARC a EFSA v otázke tak verejne relevantnej, akou je rakovina, a celkového dosahu rozhodnutia o opätovnom schválení/podmienenom opätovnom schválení alebo neschválení glyfosátu, zjavne existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení týchto štúdií;

W.  keďže existujú nielen vážne obavy z karcinogenity glyfosátu, ale aj pochybnosti, pokiaľ ide o možné pôsobenie vo vzťahu k jeho vlastnostiam narúšajúcim endokrinný systém; keďže sa preukázalo, že prípravky na báze glyfosátu sú endokrinné disruptory v ľudskom bunkovom reťazci a v prípade neexistencie riadneho vedeckého horizontálneho kritéria sa nedá vylúčiť endokrinne sprostredkovaný spôsob účinku;

X.  keďže v júli 2015 spravodajský členský štát naznačil svoj úmysel predložiť dokumentáciu týkajúcu sa harmonizovanej klasifikácie glyfosátu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Európskej chemickej agentúre, ktorá je príslušným vedeckým orgánom, pokiaľ ide o harmonizovanú klasifikáciu chemických látok; keďže podanie žiadosti sa očakávalo koncom marca 2016; keďže rozhodovací proces má trvať 18 mesiacov;

Y.  keďže v marci 2016 bolo hlasovanie v Stálom výbore pre fytofarmaká o návrhu vykonávacieho nariadenia o obnovení schválenia účinnej látky glyfosát odložené;

Z.  keďže Štátny kontrolný úrad USA (GAO) nedávno vydal odporúčanie pre Americký úrad pre potraviny a lieky, aby posúdil riziko a zverejnil informácie, pokiaľ ide o rezíduá glyfosátu vo vzťahu k verejnému zdraviu;

1.  domnieva sa, že v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie sa nezabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v ňom vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a aby predložila výboru nový návrh;

3.  vyzýva Komisiu, aby neobnovila povolenie používať glyfosát a aby stanovila jasný časový rámec na zostavenie zoznamu koformulantov, ktoré nie je možné začleniť do prípravkov na ochranu rastlín;

4.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila nezávislé preskúmanie klasifikácie glyfosátu na základe všetkých dostupných vedeckých dôkazov o karcinogenite glyfosátu, ako aj možných vlastnostiach narúšajúcich endokrinný systém za predpokladaných vedeckých horizontálnych kritérií pre endokrinné disruptory;

5.  vyzýva Komisiu a EFSA, aby bezodkladne zverejnili všetky vedecké dôkazy, ktoré boli základom pre kladnú klasifikáciu glyfosátu a navrhovanú obnovu povolenia, vzhľadom na prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení;

6.  vyzýva Komisiu, aby poverila svoj Potravinový a veterinárny úrad overením a sledovaním rezíduí glyfosátu v potravinách a nápojoch vyrobených v EÚ, ako aj v dovezených výrobkoch;

7.  domnieva sa, že vhodné následné opatrenia na toto uznesenie, a teda predloženie dôsledne upraveného nového návrhu Komisie, bude kľúčové z hľadiska dôvery v rámci inštitúcií Európskej únie a medzi nimi;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Ú. v. ES L 031, 1.2.2002, s. 1.

(4)

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0

(5)

Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia